Licensavtal för slutanvändare

ABBYY® FineReader 10

Viktigt! Läs följande villkor noga innan du installerar, kopierar och/eller använder den här programvaran. Om du installerar, kopierar och använder den här programvaran betyder detta att du godtar villkoren.

Detta användarlicensavtal (“Licensavtalet”) är en juridiskt bindande överenskommelse mellan dig, slutanvändaren av ovan identifierade ABBYY-programvara och ABBYY för ovan identifierade ABBYY-programvara som medföljer detta Licensavtal, inklusive alla eventuella tillhörande media, utskriftsmaterial, online- eller elektronisk dokumentation, applikationer, databaser och andra programvarukomponenter (gemensamt benämnda som “PROGRAMVARAN”).

Genom att installera, kopiera eller på annat sätt använda den här PROGRAMVARAN intygar du att du har läst detta Licensavtal och att du förstår och instämmer i att villkoren är bindande.

Detta Licensavtal träder i kraft när

• Du börjar använda PROGRAMVARAN eller accepterar villkoren i avtalet

• Du ger ditt explicita medgivande till villkoren i detta Licensavtal genom att:

o välja ett alternativ i listan under installationen av PROGRAMVARAN

o giltigförklarar detta Licensavtal första gången programmet startas

och är bindande under hela perioden då PROGRAMVARAN skyddas av copyright om inte något annat avtalas i detta Licensavtal

PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrätt och internationella avtal. Du accepterar att detta Licensavtal är giltigt på samma sätt som ett skriftligt avtal som du har undertecknat. Detta Licensavtal är giltigt för dig och alla juridiska personer som har skaffat PROGRAMVARAN och för vars räkning den används.

Om ett utskrivet användarlicensavtal medföljer till PROGRAMVARAN gäller texten i det utskrivna avtalet i händelse av avvikelser mellan detta Licensavtal och det utskrivna avtalet.

Om du inte samtycker till villkoren i detta Licensavtal ska du inte installera eller använda PROGRAMVARAN eller dess komponenter.

Definitioner

“ABBYY” avser

ABBYY USA Software House, Inc., registrerat på 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, California 95035, USA, vid tillämpning av artikel 16,1 i detta Licensavtal

ABBYY Europe GmbH, registrerat på Elsenheimerstrasse 49 80687 Munich, Tyskland vid tillämpning av artikel 16,2 i detta Licensavtal

ABBYY UK Ltd, registrerat på Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, Storbritannien vid tillämpning av artikel 16,3 i detta Licensavtal

ABBYY LLC, registrerat på ul. Perovskaya dom 22, korpus 1, 111398, Moscow, Ryssland vid tillämpning av artikel 16,4 i detta Licensavtal

ABBYY Software House Ukraine, registrerat på 31, Degtyarevskaya st., Kiev, Ukraina 03680, vid tillämpning av artikel 16,5 i detta Licensavtal

och ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cypern i alla andra fall.

Med “ABBYY Group” avses ABBYY och alla närstående företag till ABBYY.

Med “närstående företag till ABBYY” avses en enhet som direkt eller indirekt, genom en eller flera mellanhänder, kontrollerar eller kontrolleras av ABBYY, ensamt eller i grupp.

Med “du,” “din” och “slutanvändare” avses alla personer och/eller juridiska personer som har skaffat PROGRAMVARAN och för vars räkning den används.

Med “licens” avses den icke-exklusiva begränsade rätt som du beviljas av ABBYY att installera och använda PROGRAMVARAN i enlighet med villkoren i detta Licensavtal.

Med “serienummer” avses det unika ID i licensen eller licenserna med samma parametrar som ges till slutanvändaren.

Med “ABBYY-partner” avses en juridisk enhet som tillhandahåller PROGRAMVARAN och rätten att använda PROGRAMVARAN baserat på ett avtal med ABBYY som beviljar den juridiska enheten den rättighet till PROGRAMVARAN som krävs för sådan aktivitet.

Med “dator” avses en elektronisk enhet med en eller flera processorkärnor, eller en enhet med ett virtuellt eller på annat sätt emulerat maskinvarusystem, som accepterar information i digital eller liknande form och manipulerar den för att få ett specifikt resultat baserat på en sekvens instruktioner.

1. Beviljande av licens

1.1 Med förutsättning att du uppfyller villkoren i detta Licensavtal beviljar ABBYY dig en licens att installera och använda PROGRAMVARAN, inklusive alla bilder, foton, animeringar, ljud och videokomponenter, musik, text, ytterligare applikationer som ingår i PROGRAMVARAN, det medföljande utskrivna materialet och alla utgåvor av PROGRAMVARAN på de sätt som stadgas nedan. Alla villkor som anges nedan gäller både för PROGRAMVARAN som helhet och för alla dess enskilda delar.

1.2 Om artikel 21.4 tillämpas och du inte är en juridisk person har du rätt att använda PROGRAMVARAN i hela världen. Om artikel 21.4 tillämpas och du är en juridisk person får du endast använda PROGRAMVARAN i det land där du är registrerad, såvida ingenting annat avtalas separat mellan dig och ABBYY.

2. Licens

2.1 ABBYY intygar och garanterar att ABBYY har fullständig rättighet, befogenhet, laga kraft, förmåga och auktoritet att licensiera och distribuera PROGRAMVARAN, inklusive alla bilder, foton, animeringar, ljud och videokomponenter, musik, text, ytterligare applikationer som ingår i PROGRAMVARAN, det medföljande utskrivna materialet och alla utgåvor av PROGRAMVARAN.

2.2 Äganderätter och immateriella rättigheter i och till innehåll som inte omfattas av PROGRAMVARAN, men som kan bli tillgängligt vid användning av PROGRAMVARAN, tillhör respektive ägare och kan vara skyddat av copyright eller annan upphovsrätt och internationella avtal. Detta Licensavtal beviljar dig inte rätt till sådana immateriella rättigheter.

2.3 PROGRAMVARAN innehåller värdefulla affärshemligheter och konfidentiell information som tillhör ABBYY och tredje parter och skyddas av copyright, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar i USA, rysk lagstiftning, internationella lagar och tillämpliga lagar i landet där PROGRAMVARAN används. Användning av hela eller delar av PROGRAMVARAN utöver eller i strid mot villkoren i detta Licensavtal anses utgöra intrång i ABBYY:s och/eller tredje parters immateriella rättigheter och ger anledning till hävning av alla rättigheter som har beviljats dig att använda PROGRAMVARAN i enlighet med detta Licensavtal.

2.4 Du kan göra en permanent engångsöverlåtelse av denna PROGRAMVARA direkt till en annan slutanvändare (endast). Denna överlåtelse måste omfatta hela PROGRAMVARAN (inklusive alla komponenter, media och utskrivet material, samt eventuella uppdateringar) och detta Licensavtal. Överlåtelsen får inte göras via vidaresändning eller annan indirekt överlåtelse. Mottagaren av en sådan engångsöverlåtelse måste förbinda sig att följa villkoren i detta Licensavtal, inklusive åliggandet att inte överlåta detta Licensavtal och PROGRAMVARAN. Vid sådan överlåtelse av PROGRAMVARAN måste du avinstallera PROGRAMVARAN från datorn eller LAN-nätverket.

2.5 Detta Licensavtal ger dig inga rättigheter i samband med något varumärke som tillhör ABBYY.

2.6 Förbehållande av rättigheter. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är förbehållna ABBYY.

3. Använda PROGRAMVARAN

3.1 Om PROGRAMVARAN identifieras som “ABBYY FineReader 10 Professional Edition” får du endast installera och använda PROGRAMVARAN på din arbetsdator och din hemdator. Du får inte installera PROGRAMVARAN på mer än två datorer och du får inte använda PROGRAMVARAN på mer än en dator åt gången. PROGRAMVARAN får inte anv
ändas samtidigt på din hemdator och din arbetsdator.

3.2 Om PROGRAMVARAN identifieras som “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” och du har licens “per klient” får du installera och använda PROGRAMVARAN på så många datorer som du har köpt licens för (per klient).

3.3 Om PROGRAMVARAN identifieras som “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” och du har licens för “samtidigt användning” kan du installera PROGRAMVARAN på alla datorer som du äger och köra PROGRAMVARAN samtidigt på det antal datorer som du har köpt licens till för samtidig användning.

3.4 Om PROGRAMVARAN identifieras som “ABBYY FineReader 10 Site License Edition” kan du installera och använda PROGRAMVARAN samtidigt på det antal datorer som specificeras i ett separat avtal mellan dig och ABBYY eller i den dokumentation som medföljer till PROGRAMVARAN.

3.5 Om PROGRAMVARAN identifieras som “ABBYY FineReader 10 Professional Edition” och du har licens “per klient” kan du använda en installerad utgåva av PROGRAMVARAN från en dator via Terminal Services. Med “Terminal Services” avses här en tjänst som ger användare åtkomst till program och data på en fjärransluten dator över ett nätverk.

3.6 Om PROGRAMVARAN identifieras som “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” och du har licens “per klient” får du åtkomst till och installera så många installerade utgåvor av PROGRAMVARAN via Terminal Services som du har köpt licens till om ingenting annat anges i ett separat avtal mellan dig och ABBYY eller i den dokumentation som medföljer till PROGRAMVARAN.

3.7 Om PROGRAMVARAN identifieras som “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” och du har licens för “samtidigt användning” får du endast åtkomst till så många installerade utgåvor av PROGRAMVARAN via Terminal Services som specificeras i ett separat avtal mellan dig och ABBYY.

4. PROGRAMVARA på flera media

4.1 Du kan få PROGRAMVARAN på mer än ett medium, inklusive hämtning via Internet. Oavsett hur många media du får, berättigar licensen dig endast till användning av en (1) utgåva av PROGRAMVARAN i enlighet med avsnitt 3 i detta Licensavtal.

5. Användardatabaser

5.1 Du får skapa egna databaser för de program som ingår i PROGRAMVARAN om en sådan funktion finns i PROGRAMVARAN.

6. Omdistribuering av PROGRAMVARAN

6.1 All omdistribuering av hela eller delar av PROGRAMVARAN är strängeligen förbjuden med undantag för det som beskrivs i artikel 2.4. Omdistribuering inkluderar, men är inte begränsat till, uthyrning, leasing, utlån eller beviljande av tredje parters åtkomst till PROGRAMVARAN, såvida ingenting annat anges i ett separat avtal mellan dig och ABBYY.

7. Ytterligare villkor för förhandsversioner av programvara

7.1 Om PROGRAMVARAN som omfattas av denna licens är en förhandsutgåva eller betaversion av PROGRAMVARAN (gemensamt benämnda “Förhandsversioner”) gäller avsnitt 7. Om någon bestämmelse i detta avsnitt strider mot ett annat villkor i Licensavtalet har detta avsnitt företräde när det gäller Förhandsversionen.

7.2 Du bekräftar att PROGRAMVARAN är en Förhandsversion och inte motsvarar den slutliga PROGRAMVARAN från ABBYY, och som sådan kan innehålla programfel och andra problem som bland annat kan orsaka att systemet kraschar och data går förlorade. Följaktligen erbjuds Förhandsversionen i “befintligt skick” och ABBYY friskriver sig från allt ansvar och alla skyldigheter. I FALL DÄR SKYLDIGHET INTE KAN FRISKRIVAS FÖR FÖRHANDSVERSIONEN, UTAN BEGRÄNSAS, SKA ABBYY:S OCH PARTNERS SKYLDIGHET BEGRÄNSAS TILL FEMTIO USD $50) TOTALT.

7.3 Du bekräftar att Förhandsversionen kan fungera under begränsad tid, dock högst två (2) veckor från och med utgivningen av Förhandsversionen. Efter den här tidsgränsen inaktiveras funktionerna i Förhandsversionen och Licensavtalet upphör om det inte förlängs av ABBYY genom att du skaffar licens till den fullständiga versionen av PROGRAMVARAN från ABBYY.

7.4 Du bekräftar att ABBYY varken lovar eller garanterar att Förhandsversionen annonseras eller tillgängliggörs i framtiden. ABBYY har inga uttryckta eller underförstådda skyldigheter gentemot dig att annonsera eller introducera Förhandsversionen eller introducera en liknande eller kompatibel programvara till Förhandsversionen Du bekräftar också att all forskning och utveckling som du utför med avsikt på Förhandsversionen eller en programvara i samband med Förhandsversionen sker helt på egen risk.

7.5 Du bekräftar att Förhandsversionen och all skriftlig, muntlig och elektronisk information som kommuniceras till dig från ABBYY med avsikt på Förhandsversionen, information om kvaliteten på Förhandsversionen eller kvaliteten på de resultat som uppnås genom användning av Förhandsversionen, samt all information om programfel och andra problem som du upptäcker i Förhandsversionen är konfidentiell (nedan benämnt som Konfidentiellt material).

7.6 Du accepterar att följande villkor är bindande för dig:

7.6.1 Du får inte avslöja Konfidentiellt material. Med termen “avslöja” avses leasing, utlåning, uthyrning, tilldelning, överlåtelse eller erbjudande av åtkomst över ett nätverk eller liknande av Konfidentiellt material som har reproducerats i någon form, inklusive oral kommunikation, till en tredje part.

7.6.2 Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra avslöjande av Konfidentiellt material och hålla det konfidentiellt.

7.6.3 Du måste omedelbart informera ABBYY om du blir medveten om något avslöjande av Konfidentiellt material.

7.6.4 Om du bryter mot villkoren i artikel 7.6.1 – 7.6.3 ovan blir du skyldig att betala straffavgift till ABBYY på tiotusen USD ($10 000). Du måste också kompensera ABBYY för eventuell förlust vid brott mot villkoren som inte kompenseras av straffavgiften.

7.7 Sekretessvillkoren i artikel 7.6 i detta Licensavtal gäller till och med datum för den officiella utgivningen av PROGRAMVARAN. Med den officiella utgivningen av PROGRAMVARAN avses dagen då PROGRAMVARAN publiceras med en pressrelease på www.ABBYY.com.

7.8 Under den period som stadgas i artikel 7.3 kan ABBYY begära att du ger feedback till ABBYY om testningen och användningen av Förhandsversionen, inklusive rapporter om problem och programfel.

7.9 Om du har fått ett separat skriftligt avtal till Förhandsversionen, till exempel ett avtal om ömsesidig sekretess, lyder din användning av Förhandsversionen under detta avtal. Om någon bestämmelse i ett separat skriftligt avtal, till exempel ett avtal om ömsesidig sekretess, strider mot ett annat villkor i Licensavtalet, ska det separata skriftliga avtalet ha företräde när det gäller Förhandsversionen.

7.10 Om du får en senare utgåva av Förhandsversionen eller en kommersiellt tillgänglig version av PROGRAMVARAN, oavsett om det är en fristående produkt eller del av en större produkt, accepterar du att återlämna eller förstöra alla tidigare Förhandsversioner som du har fått från ABBYY och följa villkoren i licensavtalet för den senare utgåvan av Förhandsversionen eller den kommersiellt tillgängliga versionen av PROGRAMVARAN.

8. Begränsningar

8.1 Du bekräftar att PROGRAMVARAN är skyddad mot obehörig kopiering och/eller användning.

8.2 Alla villkor och begränsningar för användning av PROGRAMVARAN stadga i detta Licensavtal såvida ingenting annat anges i ett separat avtal mellan dig och ABBYY eller i annan dokumentation som medföljer till PROGRAMVARAN.

8.3 Du får inte utföra eller göra det möjligt för andra personer att utföra någon av de aktiviteter som står i listan nedan:

8.3.1 Bakåtkonstruera, montera isär eller dekompilera hela eller någon del av PROGRAMVA
RAN utom i den omfattning som uttryckligen är tillåten i tillämplig lag. Om sådana aktiviteter är tillåtna i tillämplig lag får information som avslöjas vid dessa aktiviteter inte avslöjas till tredje parter utom i den omfattning som krävs av lagen, och sådan information måste omedelbart rapporteras till ABBYY. All sådan information ska anses vara konfidentiell och tillhöra ABBYY.

8.3.2 Justera, anpassa eller omvandla PROGRAMVARAN, inklusive göra ändringar av PROGRAMVARAN och de applikationer och databaser som ingår i PROGRAMVARAN utöver det som är tillåtet i PROGRAMVARAN och beskrivs i dokumentationen.

8.3.3 Göra ändringar i PROGRAMVARAN, inklusive ändringar med syftet att köra PROGRAMVARAN på egen maskinvara utan föregående skriftligt medgivande från ABBYY, utöver det som är tillåtet i PROGRAMVARAN och beskrivs i den medföljande dokumentationen. Korrigera fel i PROGRAMVARAN utan föregående skriftligt medgivande från ABBYY.

8.3.4 Hyra ut, leasa ut, ge licens till, tilldela eller överlåta någon rättighet som du beviljas i detta Licensavtal och andra rättigheter till PROGRAMVARAN till andra personer eller tillåta kopiering av hela eller delar av PROGRAMVARAN till en annan dator (utöver det som beskrivs i artikel 2.4 ) såvida ingenting annat anges i ett separat avtal mellan dig och ABBYY.

8.3.5 Göra det möjligt för andra personer som arbetar i samma användarsystem som du, men inte har rättighet att använda PROGRAMVARAN, att använda PROGRAMVARAN.

8.3.6 Radera, ändra eller dölja meddelanden om copyright, varumärken eller patent i PROGRAMVARAN som har levererats till dig.

8.4 Du får inte använda PROGRAMVARAN till att erbjuda betald eller kostnadsfri tolkning och konvertering och/eller resultat eller åtkomst till resultat från PROGRAMVARAN som en del av en annan tolknings- eller konverteringstjänst till en tredje part.

8.5 Du får inte använda PROGRAMVARAN i samband med annan programvara som tillåter interaktion med PROGRAMVARAN utan användning av det grafiska användargränssnittet.

9. Supporttjänster

9.1 ABBYY erbjuder dig supporttjänster för PROGRAMVARAN (“Supporttjänster”) under de villkor som gäller i den aktuella ABBYY-supportpolicyn som finns publicerad på ABBYY-webbplatsen http://www.abbyy.com/support. ABBYY förbehåller sig rätten att när som helst ändra supportpolicyn utan föregående avisering.

9.2 Eventuell extra programvarukod som du erbjuds genom Supporttjänsterna anses vara del av PROGRAMVARAN och lyder följaktligen under villkoren i detta Licensavtal.

9.3 Innan du kan använda Supporttjänsterna måste du ge ABBYY uppgifter om din maskinvara, serienummer på din PROGRAMVARA och standarduppgifter som ditt namn, eventuellt företagsnamn, adress, telefonnummer och e-postadress.

9.4 ABBYY kan använda uppgifterna ovan i enlighet med tillämplig dataskyddslag för affärsändamål, inklusive, men inte begränsat till, produktsupport och produktutveckling, förutsatt att ABBYY inte använder uppgifterna på ett sätt som kan identifiera dig personligen.

10. Programvara som inte får återförsäljas

10.1 Om PROGRAMVARAN betecknas som “Ej för återförsäljning” får du endast använda PROGRAMVARAN för demonstration, verifikation och i testningssyfte.

11. Programvara för utvärdering

11.1 Om PROGRAMVARAN betecknas som “Provköp” “Utvärdering” eller “Demo” gäller detta avsnitt tills du har köpt en licens till den fullständiga versionen av PROGRAMVARAN. Du bekräftar att PROGRAMVARAN har begränsade funktioner under en begränsad tidsperiod. PROGRAMVARAN får användas på licens i “befintligt skick”, endast i demonstrationssyfte. Om PROGRAMVARAN är en tidsbegränsad version kommer dess funktioner att inaktiveras en viss tid efter installationen. Denna tidpunkt anges i PROGRAMVARAN. När tidsgränsen har uppnåtts, upphör detta Licensavtal om det inte förlängs av ABBYY genom att du skaffar licens till den fullständiga versionen av PROGRAMVARAN från ABBYY.

12. Uppdateringar

12.1 Om PROGRAMVARAN betecknas som en uppdatering får du endast använda PROGRAMVARAN om du har licens till en produkt som identifieras som valbar för uppdateringen av ABBYY.

12.2 Om PROGRAMVARAN betecknas som en uppdatering ersätter och/eller utökar den en produkt som är valbar för uppdateringen.

12.3 Du får endast använda den uppdaterade produkten i enlighet med villkoren i det Licensavtal som medföljde till uppdateringen.

12.4 Du bekräftar att ABBYY:s eventuella skyldighet att ge support för versionen av PROGRAMVARAN som uppdateras upphör när uppdateringen blir tillgänglig.

13. Avslutning

13.1 Om ingenting annat avtalas mellan dig och ABBYY gäller detta Licensavtal under hela tiden som PROGRAMVARAN skyddas av copyright.

13.2 ABBYY kan säga upp detta Licensavtal utan förfång för andra rättigheter om du inte följer villkoren i Licensavtalet. I så fall måste du förstöra alla kopior och delar av PROGRAMVARAN i din ägo och avinstallera PROGRAMVARAN.

13.3 Du kan avsluta detta Licensavtal genom att förstöra alla kopior och delar av PROGRAMVARAN i din ägo och avinstallera PROGRAMVARAN.

13.4 En sådan avslutning häver emellertid inte dina skyldigheter att betala för PROGRAMVARAN.

13.5 Villkoren i paragraf 2.3, 2.5, 2.6, 6, 8, 11, 14.2 – 14.4, 15, 16, 19, 20, 21 och 22.5 fortsätter att gälla efter avslutning av Licensavtalet, men detta ger ingen uttalad eller underförstådd rätt att fortsätta använda PROGRAMVARAN efter avslutning av Licensavtalet.

14. Begränsad garanti

14.1 ABBYY garanterar att de media som PROGRAMVARAN levereras på är fria från defekter i material och utförande, vid normal användning, med det minimala garantivillkor som är tillåtet enligt lag i landet där du köpte PROGRAMVARAN från och med inköpsdatum. Om PROGRAMVARAN har köpts i något av de länder som står i artikel 21.4 utgör denna period trettio (30) dagar från och med inköpsdatum.

14.2 PROGRAMVARAN och eventuella uppgraderingar och uppdateringar levereras till dig i “befintligt skick” och ABBYY lämnar inga som helst garantier för detta. ABBYY garanterar inte det resultat som du kan erhålla genom att använda PROGRAMVARAN.

14.3 Med undantag för de garantier och villkor som stadgas av tillämplig lag i din jurisdiktion lämnar ABBYY inga som helst garantier eller villkor, varken uttryckliga eller underförstådda i stadgar, allmän lag, sedvänjor, användning eller annat, inklusive, men inte begränsat till, för frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter, säljbarhet, integrering, tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för särskilt ändamål eller att PROGRAMVARAN inte innehåller fel, uppfyller dina krav eller fungerar korrekt tillsammans med annan programvara eller maskinvara. Hela risken för kvalitetsstandard och utförande i PROGRAMVARAN åligger dig.

14.4 ABBYY lämnar inga som helst garantier för programvaror från tredje parter som kan medfölja i PROGRAMVARAN.

14.5 Begränsad garanti för användare i Tyskland och Österrike.

14.6 Om du har köpt din utgåva av PROGRAMVARAN i Tyskland eller Österrike och ofta befinner dig i dessa länder garanterar ABBYY, i enlighet med tysk lag, att PROGRAMVARAN har de funktioner som står i dokumentationen (de “överenskomna funktionerna”) under den begränsade garantiperioden från och med mottagandet av PROGRAMVARAN vid användning med den rekommenderade maskinvarukonfigurationen. Med “begränsad garantiperiod” avses i den här artikeln ett (1) år om du är företagsanvändare eller en juridisk person och två (2) år om du inte är företagsanvändare. Mindre variationer från de överenskomna funktioner
na beaktas inte och utgör inte någon garantirättighet. Denna begränsade garanti gäller inte för PROGRAMVARA som tillhandahålls utan kostnad, exempelvis uppdateringar, förhandsversioner, utvärderingsversioner, provexemplar, exemplar av PROGRAMVARAN märkta med “Ej för återförsäljning” eller för PROGRAMVARA som har ändrats av dig i sådan utsträckning att ändringarna har orsakat ett fel. Vid garantianspråk måste du för egen kostnad returnera PROGRAMVARAN och inköpsbevis inom den begränsade garantiperioden till försäljningsstället där du köpte den. Om funktionerna i PROGRAMVARAN varierar avsevärt från de överenskomna funktionerna har ABBYY rätt att reparera eller ersätta PROGRAMVARAN efter eget gottfinnande. Om detta misslyckas har du rätt till en reducering av inköpspriset (reducering) eller rätt att upphäva köpet (upphävande). Ytterligare information om garantin fås vid kontakt av ABBYY:s kundsupportavdelning i Tyskland: ABBYY Europe GmbH, Elsenheimerstrasse 49, 80687 Munich, Tyskland, tel.: +49 (0)89 51 11 590, fax: +49 (0)89 51 11 5959.

15. Ansvarsbegränsning

15.1 ABBYY kan under inga omständigheter hållas ansvariga för några som helst skador, avbrott i verksamheten, förlust av affärsinformation eller annan information, några anspråk eller kostnader, följdskador, indirekta skador eller tillfälliga skador, eller förlust av affärsvinst eller annan penningförlust som uppstår från eller i samband med användningen av PROGRAMVARAN, eller skador som uppstår från möjliga fel eller feltryck i PROGRAMVARA, även om ABBYY har informerats om möjligheten till sådana skador eller anspråk från tredje part. Föregående begränsningar och undantag gäller i den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar i den jurisdiktion som du tillhör. ABBYY:s enda och totala skyldighet i enlighet med eller i samband med detta Licensavtal ska begränsas till det inköpspris som, i förekommande fall, ursprungligen har betalats för PROGRAMVARAN.

15.2 Ansvarsbegränsning för användare i Tyskland och Österrike.

Om du har köpt din utgåva av PROGRAMVARAN i Tyskland eller Österrike och ofta befinner dig i dessa länder gäller följande:

15.2.1 I enlighet med villkoren i artikel 15.2.2 begränsas ABBYY:s lagstadgade skyldighet vid skador till följande: (i) ABBYY kan endast hållas ansvariga upp till belopp som typiskt är förutsebara vid tiden för inköpsavtalet vid skador som har orsakats av ett försumbart brott mot den materiella kontraktsskyldigheten och (ii) ABBYY kan inte hållas ansvariga för skador som har orsakats av ett försumbart brott mot den ickemateriella kontraktsskyldigheten.

15.2.2 Ansvarsbegränsningen i 15.2.1 gäller inte om någon obligatorisk lagstadgad skyldighet föreligger, såsom den tyska produktansvarslagen, ansvar för antagande av specifik garanti eller ansvar för personskador.

15.2.3 Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att undvika och minimera skador, särskilt genom säkerhetskopiering av PROGRAMVARAN och dina data som lyder under detta Licensavtal.

16. Inbäddade teckensnitt

16.1 Teckensnittsprogram lyder under upphovsrätt och upphovsrättsägaren kan ställa villkor för användningen av teckensnittsprogram. Du kan behöva licens till ett teckensnittsprogram för att kunna bädda in teckensnittet i en PDF-fil. ABBYY är under inga omständigheter ansvariga för skador som beror på eller uppstår i anslutning till din användning av inbäddade teckensnitt.

17. Teknik från Adobe

17.1 Med “Adobe-programvara” avses teknik från Adobe och tillhörande dokumentation, uppgraderingar, ändrade versioner, uppdateringar, tillägg och kopior av dessa.

17.2 Beviljande av licens och begränsningar. ABBYY ger dig icke-exklusiv rätt att använda Adobe-programvaran i enlighet med villkoren i Licensavtalet. Du får göra en säkerhetskopia av Adobe-programvaran förutsatt att säkerhetskopian inte installeras eller används på en annan dator.

17.3 Immateriella rättigheter. Adobe-programvaran som ingår i PROGRAMVARAN ägs av Adobe och dess underleverantörer. Adobe-programvarans struktur, uppbyggnad och kod är värdefulla affärshemligheter som tillhör Adobe och dess underleverantörer. Adobe-programvaran skyddas av upphovsrättslagar i USA och internationella lagar. Du får inte kopiera Adobe-programvaran utöver det som anges i detta Licensavtal. Alla kopior som du tillåts att göra i enlighet med detta Licensavtal lyder under samma copyright och andra äganderätter som Adobe-programvaran. Du accepterar att inte justera, anpassa, omvandla, bakåtkonstruera dekompilera, montera isär eller på annat sätt försöka avslöja källkoden i Adobe-programvaran. Utöver vad som anges ovan överlåter detta Licensavtal inte rätten till de immateriella rättigheter som ingår i Adobe-programvaran till dig.

17.4 Licens för teckensnitt. Om Adobe-programvaran innehåller teckensnittsprogramvara får du bädda in teckensnittsprogramvaran eller symbolerna i teckensnittsprogramvaran i dina elektroniska dokument i den omfattning som tillåts av upphovsrättsägaren till teckensnitten. De teckensnitt som ingår i detta paket kan omfatta Adobe-ägda teckensnitt såväl som andra teckensnitt. Det är tillåtet att bädda in alla Adobe-ägda teckensnitt.

17.5 Garanti. ABBYY MED PARTNER KOMMER INTE OCH KAN INTE GARANTERA VILKA RESULTAT DU MED AV ANVÄNDNINGEN AV Adobe-programvaran.

17.6 Exportregler. Du accepterar att Adobe-programvaran inte får transporteras, överlåtas eller exporteras till något land eller användas på något sätt som är förbjudet i USA:s Export Administration Act eller andra lagar, begränsningar eller regleringar för export (gemensamt nämnda “Exportlagar”). Om Adobe-programvaran identifieras som exportkontrollvara som lyder under Exportlagarna intygar och garanterar du att du inte är invånare eller på annat sätt registrerad i ett land som omfattas av embargo eller är förbjuden att ta emot Adobe-programvaran i enlighet med Exportlagarna. Alla rättigheter att använda Adobe-programvaran beviljas under villkor att rättigheterna förverkas om du inte uppfyller villkoren i detta Licensavtal.

17.7 Varumärken. Adobe och Adobe PDF Library är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

18. PROGRAMVARA FRÅN LIZARDTECH

18.1 Med “PROGRAMVARA FRÅN LIZARDTECH” avses DjVu Decoder Software Development Kit från LIZARDTECH och alla tillhörande media, utskriftsmaterial och online- eller elektronisk dokumentation. Du har köpt PROGRAMVARA som omfattar PROGRAMVARA FRÅN LIZARDTECH som används på licens av ABBYY från LIZARDTECH, INC. PROGRAMVARAN FRÅN LIZARDTECH används i PROGRAMVARAN för konvertering av DjVu-filer till bildfiler.

18.2 PROGRAMVARAN FRÅN LIZARDTECH skyddas av upphovsrätt och internationella avtal såväl som andra immaterialrättigheter och avtal. PROGRAMVARAN FRÅN LIZARDTECH används på licens och säljs inte.

18.3 Beviljande av licens. Du beviljas en personlig, icke- licensierbar, icke-överlåtbar, icke-exklusiv licens till PROGRAMVARAN FRÅN LIZARDTECH som integrerad i PROGRAMVARAN (samt all tillhörande dokumentation). Du får inte hyra ut, sälja, leasa ut eller på annat sätt distribuera hela eller delar av PROGRAMVARAN FRÅN LIZARDTECH.

18.4 INGA GARANTIER FÖR PROGRAMVARAN FRÅN LIZARDTECH. PROGRAMVARAN FRÅN LIZARDTECH TILLHANDAHÅLLS I “BEFINTLIGT SKICK”. HELA RISKEN FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, NOGGRANNHET OCH EFFEKTIVITET (INKLUSIVE ICKE-FÖRSUMLIGHET) ÅLIGGER DIG. DET FINNS HELLER INGEN GARANTI MOT STÖRNING AV DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN FRÅN LIZARDTECH ELLER MOT VARUMÄRKESINTRÅNG. OM DU HAR FÅTT NÅGRA SOM HELST GARANTIER FÖR PROGRAMVARAN ELLER PROGRAM
VARAN FRÅN LIZARDTECH HÄRRÖR DESSA GARANTIER INTE FRÅN LIZARDTECH OCH ÄR HELLER INTE BINDANDE FÖR LIZARDTECH.

18.5 INGET ANSVAR FÖR SÄRSKILDA SKADOR. UTÖVER VAD SOM ÄR UTTRYCKLIGEN ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG KAN LIZARDTECH INTE HÅLLAS SKYLDIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER RESULTAT FRÅN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN FRÅN LIZARDTECH. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ÄVEN OM NÅGON AVHJÄLPANDE ÅTGÄRD SKULLE MISSLYCKAS.

18.6 Begränsningar av bakåtkonstruktion, dekompilering och isärmontering. Du får inte bakåtkonstruera, dekompilera eller montera isär PROGRAMVARAN FRÅN LIZARDTECH utom i den omfattning som uttryckligen är tillåten i tillämplig lag.

18.7 Exportbegränsningar. Du bekräftar att PROGRAMVARAN FRÅN LIZARDTECH och alla ingående delar, processer och tjänster som är direkta produkter av PROGRAMVARAN FRÅN LIZARDTECH (gemensamt benämnda “Begränsade komponenter”) är av amerikanskt ursprung. Du accepterar att uppfylla alla tillämpliga internationella och nationella lagar som gäller för dessa produkter, inklusive USA:s exportadministrationslagar och begränsningar för användare, användning och destinationer som har utfärdats av USA och andra länder.

19. Exportregler

19.1 PROGRAMVARAN får inte exporteras eller återexporteras i strid mot exportlagarna i de länder där PROGRAMVARAN har köpts eller anskaffats. Du intygar och garanterar också att du inte är förbjuden att ta emot PROGRAMVARAN i enlighet med tillämpliga lagar.

20. Användning på myndigheter

Om PROGRAMVARAN används av den amerikanska regeringen eller på amerikanska myndigheter gäller följande ytterligare villkor: (1) Detta är begränsad datorprogramvara i enlighet med definitionen i klausulen om skydd för data och datorprogramvara med begränsade rättigheter i Federal Acquisition Regulations 52.227-14, och (2) all användning, kopiering och avslöjande av PROGRAMVARAN på myndigheter lyder under villkoren i underparagraf (с)(1)(ii) i klausulen om skydd för data och datorprogramvara i DFARS 252.227-7013.

21. Rådande lag

21.1 Om PROGRAMVARAN har anskaffats i USA, Kanada, Mexiko, Centralamerika, Japan eller Taiwan lyder detta Licensavtal under lagarna i Kalifornien, USA. Vid tvistemål om detta Licensavtal och/eller denna PROGRAMVARA medger du att jurisdiktionen och lösningen av tvistemålet föreligger i federala och/eller delstatliga domstolar i Alameda eller Santa Clara, Kalifornien.

21.2 Om PROGRAMVARAN har anskaffats i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige eller en annan medlemsstat i EU som inte omnämns i artikel 21.3, 21.4 eller 21.5 i detta Licensavtal, eller i Schweiz, Norge, Island eller Liechtenstein, lyder detta Licensavtal under lagarna i München, Tyskland och den behöriga domstolen i München, Tyskland ska ha jurisdiktion vid alla tvistemål som härrör till detta Licensavtal.

21.3 Om PROGRAMVARAN har anskaffats i Storbritannien och Nordirland eller Irland lyder detta Licensavtal under lagarna i England och Wales, och parterna accepterar jurisdiktionen vid domstolarna i England och Wales.

21.4 Om PROGRAMVARAN har anskaffats i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan eller andra länder i CIS utom Ukraina och Moldavien, eller om PROGRAMVARAN har köpts i Lettland, Litauen eller Estland, lyder detta Licensavtal under lagarna i Ryssland.

21.5 Om PROGRAMVARAN har anskaffats i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Ungern, Israel, Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Turkiet, Serbien, Montenegro, Ukraina eller Moldavien, lyder detta Licensavtal under lagarna i Ukraina. Detta villkor gäller inte om PROGRAMVARAN har anskaffats av en person med konsumentstatus i den polska civillagen, då detta Licensavtal i så fall lyder under lagarna i Polen.

21.6 Om artikel 21.5 gäller och du är en juridisk person eller egen företagare ska alla tvister, kontroverser och meningsskiljaktigheter om detta Licensavtal lösas genom skiljedom i enlighet med förfarandet vid den internationella skiljedomstolen i Ukrainas handelskammare. Domslutet i denna domstol är slutgiltigt och bindande för båda parter. Om artikel 21.5 gäller och du är en enskild person ska tingsrätten i distriktet Shevchenkovsky i Kiev, Ukraina, ha jurisdiktion vid alla tvistemål som härrör till detta Licensavtal.

21.7 Om artikel 21.4 gäller och du är en juridisk person eller egen företagare ska skiljedomstolen i Moskva, Ryssland, ha jurisdiktion vid alla tvistemål som härrör till detta Licensavtal. Om artikel 21.4 gäller och du är en enskild person ska tingsrätten i distriktet Perovsky i Moskva, Ryssland, ha jurisdiktion vid alla tvistemål som härrör till detta Licensavtal.

21.8 I de fall som beskrivs i artikel 21.1 – 21.5 lyder inte detta Licensavtal under motstridande lagar i någon jurisdiktion eller under FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor, som inte tillämpas.

21.9 Om PROGRAMVARAN har köpts i något annat land än de som specificeras i artikel 21.1 – 21.5 lyder detta Licensavtal under lagarna i det land där du har köpt PROGRAMVARAN.

22. Övrigt

22.1 ABBYY kan tillhandahålla utskrivet material till PROGRAMVARAN, inklusive en användarhandbok.

22.2 Du accepterar att ge ABBYY personuppgifter i syfte för användning och registrering av PROGRAMVARAN. Du accepterar att dina personuppgifter kan samlas in, behandlas och användas av ABBYY i enlighet med tillämplig lag och sekretess. Alla personuppgifter som du lämnar till ABBYY arkiveras och används endast inom ABBYY-koncernen. De kommer inte att lämnas ut till tredje part utom i fall där detta krävs av tillämplig lag.

22.3 ABBYY kan skicka e-post till dig med produkt- och företagsnyheter, information om specialerbjudanden, råd om produktanvändning och annan produkt- och företagsrelaterad information, förutsatt att du har godkänt att ta emot sådan information från ABBYY. Du kan när som helst ta bort din adress från ABBYY:s distributionslista.

22.4 Om några anspråk ställs på dig eller en process inleds mot dig i samband med olaglig användning av PROGRAMVARAN måste du informera ABBYY om detta inom tre (3) dagar från din kännedom. Du måste vidta alla åtgärder som krävs för att ABBYY ska kunna ta del i förhör om sagda anspråk eller processer i domstol och lämna den information som behövs för förlikning av sådana anspråk eller processer inom sju (7) dagar från mottagandet av förfrågan från ABBYY.

22.5 Ersättning för detta Licensavtal uppgår till priset för licensen som har etablerats av ABBYY eller en partner till ABBYY och betalas i enlighet med de stadgade betalningsprocedurerna, eller är inkluderat i priset för maskinvaran som du har skaffat eller priset som du har betalat för den fullständiga versionen av PROGRAMVARAN. Om du inte är en juridisk person kan detta Licensavtal vara kostnadsfritt.

22.6 Om någon del av detta Licensavtal befinns vara ogiltig eller ogenomförlig påverkar inte detta giltigheten i resten av Licensavtalet.

Licensavtal för slutanvändare