Skapa en uppgift

I Guiden ABBYY Hot Folder får du steg för steg hjälp med att ange en Hot Folder-mapp.

Så här anger du en uppgift:

 1. Klicka på knappen Ny i huvudfönstret. I dialogrutan Hot Folder – Steg 1 av 3: Öppna bilder väljer du mappen som ska övervakas och anger sedan hur ofta ABBYY FineReader ska kontrollera mappen.

  Finereader listpicture Skapa en uppgift Mer om steg 1

  1. I listrutan högst upp i dialogrutan:
   • Välj Mapp om du vill att ABBYY FineReader ska behandla bilder från en lokal mapp eller en nätverksmapp.
   • Välj FTP-mapp om du vill att ABBYY FineReader ska behandla bilder från en mapp på en ftp-server. Ange användarnamn och lösenord för ftp om servern kräver autentisering. Välj annars alternativet Anonym inloggning för att använda en anonym anslutning.
   • VäljOutlook-mapp om du vill behandla bilder som kommer till en e-postmapp.
  2. Under Inställning för behandlade bilder kan du ange om bilderna ska tas bort från Hot Folder-mappen när de har behandlats.

  3. Gå till Tidsinställningar:

   • Välj Kontrollera mappen en gång vid starttiden om du bara vill behandla de bilder som är tillgängliga i mappen när den schemalagda uppgiften startar. Bilder som läggs till i mappen senare behandlas inte.
   • Välj Bevaka mappen kontinuerligt med avseende på inkommande bilder om du vill att mappen ska övervakas och att nya filer ska behandlas efter hand. Sökning efter nya bilder i mappen kommer att göras en gång i minuten.
  4. Gå till fältet Starttid och välj den tid då behandlingen av bilder i mappen ska starta i fältet. Välj Pausad om du vill skjuta upp uppgiften.

 2. Klicka på Nästa. I dialogrutan Hot Folder – Steg 2 av 3: Läs alla bilder väljer du ett tolkningsspråk och tolkningsläge.

  Finereader listpicture Skapa en uppgift Mer om steg 2

  1. Gå till listrutanTolkningsspråk och välj det språk som motsvarar texten på bilderna i listrutan.

   Obs! Du kan välja fler än ett tolkningsspråk.

  2. Om du vill använda en områdesmall för bilderna anger du sökvägen till områdesmallfilen i fältet Använd områdesmallAnvänd områdesmall.
  3. Välj önskade alternativ under Förbehandling av bild:
   • Aktivera förbehandling av bild — programmet förbehandlar bilder automatiskt när en uppgift körs
   • Känn igen sidorientering — programmet känner igen sidorientering automatiskt när bilder öppnas
   • Dela dubbla sidor — programmet delar automatiskt motstående sidor till två separata bilder
  4. Gå till Tolkningsläge och välj antingen

   • Noggrann läsning (i det här läget tolkas också bilder av dålig kvalitet) eller
   • Snabb läsning (rekommenderas bara för bilder av bra kvalitet)
 3. Klicka på Nästa. I dialogrutan Hot Folder – Steg 3 av 3: Spara dokument som öppnas anger du var den tolkade texten ska sparas och i vilket format.

  Finereader listpicture Skapa en uppgift Mer om steg 3

  1. Gå till listrutan Välj hur du vill spara resultat och välj en mapptyp:
   • Mapp sparar resultaten i en lokal mapp på din dator
   • Microsoft SharePoint sparar resultaten på en Microsoft SharePoint-server (t.ex. en webbplats, en portal eller ett elektroniskt bibliotek).
    Om användarnamn och lösenord krävs för åtkomst till servern skriver du uppgifterna i fälten Logga in och Lösenord.
    Mer information finns i Spara i Microsoft SharePoint.
  2. Under Alternativ för att spara:

   • Gå till listrutan Spara format och välj i vilket filformat du vill spara resultaten i listrutan.

    Tips! Du kan spara samma tolkade text flera gånger om du behöver ha resultatet i flera format. I dialogrutan Spara format väljer du (Välj flera format) och i dialogrutan väljer du formaten som ska användas.

   • Gå till listrutan Filalternativ och välj:

    - Skapa en separat fil för varje sida om du vill spara varje sida i en separat fil

    - Namnge filer som bildkälla om du vill spara varje sida i en separat fil med samma namn som originalbilden

    - Skapa en ny fil vid varje tom sida om du vill behandla sidorna som en uppsättning grupper, där varje grupp slutar med en tom sida. Sidorna från olika grupper sparas i olika filer med namn som bildas av ett namn som angivits av användaren samt ett indexnummer (-1, -2, -3 osv.)

    - Skapa en fil för alla filer to save all pages to a single file

   • Gå till fältet Filnamn och ange ett namn på filen där den tolkade texten ska sparas.

Obs! Dialogrutans utseende beror på vilka inställningar du gjorde i Steg 1.

 • Klicka på Slutför.
  Den angivna uppgiften visas i huvudfönstret i ABBYY Hot Folder.

Obs!

 • Som standard sparas uppgiftsfiler i %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\10.00.
  (I Microsoft Windows Vista, Windows 7 i %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\10.00).
 • Resultaten sparas i den mapp som du angav när du konfigurerade uppgiften. I vissa fall skapas en undermapp i den angivna mappen, där efterföljande tolkningsresultat sparas, för att undvika att redan behandlade filer går förlorade. Undermappen namnges så här:
  1. Hot Folder DD.MM.ÅÅÅÅ HH-MM-SS
   En undermapp med det här namnet skapas när du kör en uppgift på nytt.
  2. Filnamn(NUMMER)
   En undermapp med det här namnet skapas om det redan finns en fil med samma namn i mappen som du har angett.

Viktigt! Innan du kan starta uppgifter måste datorn vara på och du måste vara inloggad.

Skapa en uppgift