Använda områdesmallar

Om du bearbetar ett stort antal dokument med exakt samma layout (t.ex. formulär eller enkäter), är det tidsödande att analysera varje sidas layout. Du kan spara tid genom att endast analysera ett dokument i en uppsättning likadana dokument och spara de tolkade områdena som en mall. Därefter kan du använda mallen för övriga dokument i uppsättningen.

Så här skapar du en områdesmall:

  1. Öppna en bild och analysera layouten automatiskt i ett program eller rita områden manuellt.
  2. Gå till menyn Områden och välj Spara områdesmall…. I dialogrutan där du sparar kan du ange namn på din mall. Klicka sedan på Spara.

Viktigt! Innan du kan använda en områdesmall måste du läsa in alla dokument i uppsättningen med samma upplösning.

Så här använder du en områdesmall:

  1. Öppna fönstret Dokument och välj de sidor som du vill använda områdesmallen på.
  2. Gå till menyn Områden och välj Läs in områdesmall…
  3. I dialogrutan Öppna områdesmall väljer du en områdesmall områdesmallar har filtillägget *.blk).
  4. Bredvid Använd på i samma dialogruta väljer du Markerade sidor för att använda mallen på de markerade sidorna.

    Obs! Välj Alla sidor om du vill använda mallen på alla sidorna i det aktuella dokumentet i ABBYY FineReader.

  5. Klicka på knappen Öppna.

Använda områdesmallar