Justera områdesformer och områdeskanter

Innan texten tolkas gör programmet en analys och markerar olika områdestyper som Text, Bild, Tabell och Streckkod. Olika typer av kantområden urskiljs med olika färger. Med den här analysen i ABBYY FineReader identifieras alla områden och tolkningsordningen. Denna information används för att återskapa originalformateringen på sidorna.

Det markerade området är aktivt. Klicka på ett område för att göra det aktivt. Du kan navigera i områdena med Tabb-tangenten. Varje område numreras. Numren avgör navigeringsordningen. Som standard visas inte områdenas ordningstal i fönstret Bild, utan denna funktion aktiveras genom att välja omnumreringsfunktionen för områden.

Om ett områdes text inte får plats inom dess kanter (vilket till exempel kan hända om du redigerar den tolkade texten) kan det hända att texten utanför kanterna i ett icke-aktivt område inte syns på skärmen. Röda markörer på kanterna runt ett område är en varning om detta. När ett område blir aktivt utökas dess kanter så att hela texten får plats på skärmen.

Verktygen för manuell markering och redigering av områden finns i fönstret Bild och i popupverktygsfälten för områdena Text, Bild och Tabell (popupverktygsfälten visas bredvid det aktiva området).

Viktigt! När du har justerat områdena ska du starta om OCR-processen.

Skapa ett nytt område

 1. Välj ett verktyg i fönstret Bild:

  Finereader zonetool Justera områdesformer och områdeskanter ritar ett tolkningsområde.

  Finereader texttool Justera områdesformer och områdeskanter ritar ett textområde.

  Finereader picturetool Justera områdesformer och områdeskanter ritar ett bildområde.

  Finereader tabletool Justera områdesformer och områdeskanter ritar ett tabellområde.

 2. Du kan rita ett område med musen.

Nya områden kan ritas utan att välja ett verktyg i verktygsfältet i fönstret Bild. Rita bara ett område i bilden samtidigt som du håller ned följande tangenter:

 • med Ctrl+Skift ritas ett textområde.
 • med Alt+Skift ritas ett bildområde.
 • med Ctrl+Alt ritas ett tabellområde.
 • med Ctrl+Skift+Alt ritas ett streckkodsområde.

Du kan ändra områdestypen. Högerklicka på det markerade området och välj Ändra områdestyp på snabbmenyn. Välj sedan en områdestyp.

Justera områdeskanter

 1. Placera muspekaren på en områdeskant.
 2. Klicka och dra i en riktning.
 3. Släpp musknappen när du är klar.

Obs! Du kan justera vertikala och horisontella kanter på området samtidigt genom att placera muspekaren på ett hörn i området.

Lägga till/ta bort områdesdelar…

 1. Välj verktyget Finereader add part Justera områdesformer och områdeskanter / Finereader del part Justera områdesformer och områdeskanter i popupverktygsfältet för området Text eller Bild.
 2. Placera muspekaren i området och markera en del av bilden. Detta segment läggs sedan till eller tas bort från området.
 3. Justera områdeskanten om det behövs.

Anm:

 1. De här verktygen kan endast användas i områdena Text och Bild. Du kan inte lägga till/ta bort ett segment i ett tabell- eller streckkodsområde.
 2. Områdeskanterna kan även justeras genom att lägga till brytpunkter (delningspunkter). De resulterande segmenten sedan kan dras i alla riktningar med musen. Om du vill lägga till en ny brytpunkt flyttar du markören till punkten där den ska placeras på kanten samtidigt som du håller ned Ctrl+Skift (så att pekaren ändras till ett hårkors) och klickar. En ny brytpunkt läggs till på områdeskanten.

Markera ett eller flera områden…

 • Markera ett av verktygen Finereader texttool Justera områdesformer och områdeskanter, Finereader picturetool Justera områdesformer och områdeskanter eller Finereader tabletool Justera områdesformer och områdeskanter i verktygsfältet i fönstret Bild och klicka på områdena som ska användas samtidigt som du håller ned Ctrl-tangenten. Klicka på det markerade området igenom om du vill avbryta åtgärden.

Flytta ett område…

 • Markera ett område och flytta det samtidigt som du håller ned Ctrl-tangenten.

Numrera om områden…

 1. Välj Ordna områden på menyn Områden.
 2. Markera områdena i den ordning som ska användas i utdatadokumentet.

Obs! Områdena numreras automatiskt från vänster till höger under den automatiska analysen av sidor, oavsett textriktningen i bilden.

Ta bort ett område…

 • Välj verktyget Finereader delblocks Justera områdesformer och områdeskanter och klicka på området som du vill ta bort.
 • Markera områdena som du vill ta bort och klicka på Ta bort område p

  Justera områdesformer och områdeskanter