Vanliga uttryck

I tabellen nedan finns vanliga uttryck som kan användas för att skapa ett nytt språk.

Objektnamn Konventionell vanlig uttryckssymbol Exempel på och förklaringar till användning
Valfritt tecken . c.t – betecknar “cat”, “cot” osv.
Tecken från en grupp [] [b-d]ell – betecknar “bell”, “cell”, “dell” osv.

[ty]ell – betecknar “tell” och “yell”

Tecken som inte tillhör gruppen [^] [^y]ell – betecknar “dell”, “cell”, “tell”, men förbjuder “yell”

[^n-s]ell – betecknar “bell”, “cell”, men förbjuder “nell”, “oell”, “pell”, “qell”, “rell”, och “sell”

Eller | c(a|u)t – betecknar “cat” och “cut”
0 eller fler träffar * 10* – betecknar nummer 1, 10, 100, 1000 osv.
1 eller fler träffar + 10+ – tillåter nummer 10, 100, 1000 osv, men förbjuder 1
Bokstäver eller siffror [0-9a-zA-Zа-яА-Я] [0-9a-zA-Zа-яА-Я] – tillåter alla enskilda tecken
[0-9a-zA-Zа-яА-Я] – tillåter alla ord
Stora latinska bokstäver  [A-Ö]  
Små latinska bokstäver  [a-ö]  
Stora kyrilliska bokstäver [А-Я]  
Små kyrilliska bokstäver [а-я]  
Siffra [0-9]  
Mellanslag \s  
  @ Reserverad.

Obs!

  1. Om du vill använda en vanlig uttryckssymbol som ett normalt tecken anger du ///bakåtlutat snedstreck före. Till exempel [t-v]x+ står för tx, txx, txx osv., ux, uxx osv., men \[t-v\]x+ står för [t-v]x, [t-v]xx, [t-v]xxx osv.
  2. Använd hakparenteser om du vill gruppera vanliga uttryck. Till exempel (a|b)+|c står för c eller en valfri kombination som abbbaaabbb, ababab osv. (ett ord med en längd som inte är noll där det kan finnas flera a och b i valfri ordning) medan a|b+|c står för a, c och b, bb, bbb osv.

Exempel

Du tolkar en tabell med tre kolumner: den första för födelsedatum, den andra för namn och den tredje för e-postadress. Du kan skapa nya språk, Data och Adress, och ange vanliga uttryck för dem.

Vanliga uttryck för datum:

Det antal som anger en dag kan bestå av en siffra (1, 2 osv.) eller två siffror (02, 12), med det kan inte vara noll (00 eller 0). Det vanliga uttrycket för dag skulle se ut så här: ((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31).

Det vanliga uttrycket för månad skulle se ut så här: ((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12).

Det vanliga uttrycket för år skulle se ut så här: ([19][0-9][0-9]|([0-9][0-9])|([20][0-9][0-9]|([0-9][0-9]).

Därefter återstår att kombinera ihop alltsammans och skilja tecknen med punkter (t.ex. 1.03.1999). Punkt är en vanlig uttryckssymbol och du måste därför sätta ett ///bakåtlutat snedstreck (\) före. Det vanliga uttrycket för hela datumet bör därefter se ut på följande sätt:

((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31)\.((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12)\.((19)[0-9][0-9])|([0-9][0-9])|([20][0-9][0-9]|([0-9][0-9])

Vanliga uttryck för e-postadresser:

[a-zA-Z0-9_\-\.]+\@[a-z0-9\.\-]+

Vanliga uttryck