Vytvorenie úlohy

Sprievodca aplikáciou ABBYY Hot Folder vás prevedie jednotlivými krokmi potrebnými na nastavenie priečinka Hot Folder.

Nastavenie úlohy:

 1. V hlavnom okne kliknite na tlačidlo Nový. V dialógovom okne Funkcia Hot Folder – krok 1 z 3: Otvoriť snímky vyberte priečinok, ktorý sa má sledovať, a potom určite, v akom intervale má program ABBYY FineReader tento priečinok sledovať..

  Finereader listpicture Vytvorenie úlohy Viac informácií o kroku 1

  1. V rozbaľovacom zozname v hornej časti dialógového okna:
   • Vyberte možnosť Priečinok, ak chcete, aby program ABBYY FineReader spracoval obrázky z miestneho priečinka alebo z priečinka nachádzajúceho sa na počítači v rámci miestnej počítačovej siete (sieťový priečinok).
   • Ak chcete, aby program ABBYY FineReader spracoval obrázky z priečinka, ktorý je uložený na serveri FTP, vyberte možnosť Priečinok FTP. Ak server FTP vyžaduje autorizáciu, zadajte príslušné prihlasovacie meno a heslo. V opačnom prípade použite anonymné pripojenie – vyberte možnosť Anonymné prihlásenie.
   • Ak chcete, aby sa spracovali snímky, ktoré prichádzajú do priečinka poštovej schránky, vyberte možnosť Priečinok programu Outlook.
  2. V položke Nastavenia spracovanej snímky určite, či má program ABBYY FineReader z priečinka Hot Folder odstrániť snímky, ktoré boli úspešne spracované.
  3. V položke Nastavenia času:

   • Ak chcete spracovať iba snímky, ktoré budú v tomto priečinku dostupné pri spustení plánovanej úlohy, vyberte možnosť Skontrolovať priečinky raz pri spustení. Akákoľvek snímka pridaná do tohto priečinka neskôr (t. j. až po spustení úlohy) sa nespracuje
   • Ak chcete sledovať priečinok a spracovávať všetky nové súbory, ktoré sa v ňom objavia, vyberte možnosť Nepretržite sledovať prichádzajúce snímky v priečinku. Program ABBYY FineReader bude kontrolovať nové snímky v priečinku každých 60 sekúnd.
  4. V poli Začiatok vyberte čas, kedy musí program ABBYY FineReader začať spracovávať snímky v priečinku. Ak chcete úlohu spracovať neskôr, vyberte možnosť Odložiť.

 2. Kliknite na tlačidlo Ďalej. V dialógovom okne Funkcia Hot Folder – krok 2 z 3: Čítať všetky snímky vyberte jazyk a režim rozpoznávania.

  Finereader listpicture Vytvorenie úlohy Viac informácií o kroku 2

  1. V rozbaľovacom zozname Jazyk rozpoznávania vyberte jazyk zodpovedajúci jazyku textov v snímkach.

   Poznámka: Vybrať môžete viac ako jeden jazyk rozpoznávania.

  2. Ak chcete na snímky použiť šablónu oblasti, zadajte do poľa Použiť šablónu oblasti cestu k požadovanému súboru šablóny oblasti.
  3. V položke Predbežné spracovanie snímok vyberte požadované voľby:
   • Aktivovať predbežné spracovanie snímky — program po spustení úlohy automaticky predbežne spracuje snímky
   • Zistiť orientáciu strany — program pri otvorení snímok automaticky zistí orientáciu strany
   • Rozdeliť dvojité strany — program automaticky rozdelí dvojstrany na dve samostatné snímky
  4. V položke Režim rozpoznávania vyberte možnosť

   • Dôkladné čítanie (v tomto režime prečíta program ABBYY FineReader aj snímky s nízkou kvalitou) alebo možnosť
   • Rýchle čítanie (odporúča sa len pre snímky s dobrou kvalitou)
 3. Kliknite na tlačidlo Ďalej. V dialógovom okne Funkcia Hot Folder – krok 3 z 3: Uložiť dokument špecifikujte, kde a v akom formáte by mal byť rozpoznaný text uložený.

  Finereader listpicture Vytvorenie úlohy Viac informácií o kroku 3

  1. Z rozbaľovacieho zoznamu Vyberte spôsob uloženia výsledkov vyberte požadovaný typ priečinka:
   • Voľba Priečinok uloží výsledky do lokálneho priečinka na vašom počítači
   • Voľba Microsoft SharePoint uloží výsledky do lokality, resp. na server Microsoft SharePoint (napr. na webovú stránku, na portál, alebo do elektronickej knižnice).
    Ak sa pre prístup na server vyžaduje používateľské meno alebo heslo, zadajte príslušné údaje do polí Prihlasovacie meno a Heslo.
    Podrobnosti sú uvedené v časti Ukladanie do lokality Microsoft SharePoint.
  2. V možnostiach ukladania:

   • V rozbaľovacom zozname Uložiť formát vyberte formát súboru, v akom chcete výsledky uložiť.

    Tip. Ak potrebujete mať výsledky vo viacerých formátoch, môžete jeden rozpoznaný text uložiť aj niekoľkokrát. V rozbaľovacom zozname Uložiť formát vyberte možnosť (Vybrať viacero formátov) a v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte požadované formáty.

   • V rozbaľovacom zozname Možnosti súboru vyberte:

    - Vytvoriť samostatný súbor pre každú stranu, ak chcete uložiť každú stranu do osobitného súboru,

    - Pomenovať súbory ako zdrojové obrazy, ak chcete každú stranu uložiť do osobitného súboru s rovnakým názvom ako má pôvodná snímka,

    - Vytvoriť nový súbor pri každej prázdnej strane, ak chcete so stranami pracovať ako so súbormi skupín, pričom každá skupina bude končiť prázdnou stranou. Strany z rozdielnych skupín sú uložené do rozdielnych súborov s názvami, ktoré sú vytvorené z názvu definovaného používateľom s pripojeným indexom (-1, -2, -3, atď.)

    - Vytvoriť jeden súbor pre všetky strany, ak chcete všetky strany uložiť do jedného súboru.

   • V poli Názov súboru uveďte názov súboru, do ktorého sa rozpoznaný text uloží.

  Poznámka: Vzhľad tohto dialógového okna závisí od nastavení z kroku 1.

 4. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
  Nastavená úloha sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie ABBYY Hot Folder.

Poznámka:

 • Súbory úloh sa štandardne ukladajú do priečinka %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\10.00.
  (v operačných systémoch Microsoft Windows Vista, Windows 7 do priečinka %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\10.00).
 • Výsledky sa ukladajú do priečinka, ktorý určíte, keď nastavujete príslušnú úlohu. Aby sa v niektor

  Vytvorenie úlohy