Slovníček

A D E F H I J K M N O P R S Š T U V Z

A

ABBYY Screenshot Reader – aplikácia, ktorá umožňuje vytvárať snímky obrazovky a rozpoznávať texty vo vytvorených snímkach.

ADF (Automatic Document Feeder – automatický podávač dokumentov) – zariadenie, ktoré automaticky podáva dokumenty do skenera. Skener so zariadením ADF dokáže naskenovať ľubovoľné množstvo strán bez potreby manuálneho podávania, resp. vkladania dokumentu. Program ABBYY FineReader podporuje tiež skenovanie dokumentov s viacerými stranami.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology – Prispôsobiteľná technológia rozpoznávania dokumentov) – technológia zvyšujúca kvalitu konverzie viacstranových dokumentov. Táto technológia umožňuje napríklad rozpoznávať jednotlivé prvky štruktúry dokumentu ako záhlavia, hlavičky, päty, poznámky pod čiarou, číslovanie strán a podpisy.

Aktivačný kód – kód pre každého používateľa programu ABBYY FineReader 10 vydávaný spoločnosťou ABBYY počas procesu aktivácie. Na aktiváciu programu ABBYY FineReader na počítači, ktorý vygeneroval identifikáciu výrobku, je potrebný aktivačný kód.

Aktivácia – proces získavania špeciálneho kódu od spoločnosti ABBYY, ktorý používateľovi umožňuje používať svoju kópiu softvéru na danom počítači v plnom režime.

Aktívna oblasť – vybratá oblasť snímky, ktorú nemožno odstrániť, presunúť ani upraviť. Ak chcete, aby bola oblasť aktívna, kliknite na ňu. Rám ohraničujúci aktívnu oblasť je široký a sú na ňom malé štvorčeky, ktorých ťahaním je možné zmeniť veľkosť oblasti.

Analýza dokumentu – proces, pri ktorom sa vyberajú jednotlivé prvky logickej štruktúry dokumentu a takisto rôzne typy oblastí v dokumente. Dokument sa môže analyzovať automaticky, alebo ho môžete analyzovať aj ručne.

Analýza rozloženia strany – proces zisťovania oblastí na snímke. Existuje päť typov oblastí: textová, obrázková, tabuľková, oblasť čiarového kódu a oblasť rozpoznávania. Analýza rozloženia strany môže po kliknutí na tlačidlo Čítať prebehnúť automaticky alebo manuálne (spustená používateľom pred rozpoznávaním OCR).

D

Dokument programu ABBYY FineReader – objekt vytvorený v programe ABBYY FineReader, aby sa spracoval zdrojový dokument, vrátane analýzy štruktúry dokumentu. Pozostáva zo snímok strán, ktoré patria k rozpoznanému textu (ak nejaké sú) a nastavení programu (skenovanie, rozpoznávanie, možnosti ukladania atd.).

Finereader backtotop Slovníček Naspäť na začiatok

E

Efekty písma – vzhľad písma, resp. parametre (t. j. tučné, kurzíva, podčiarknuté, prečiarknuté, dolný index, horný index, malé písmená).

F

Farebný režim – parameter skenovania, ktorý určuje, či má byť snímka naskenovaná čiernobielo, v odtieňoch sivej alebo farebne.

Funkcia ABBYY Hot Folder – správca plánovania, ktorý umožňuje výber priečinka so snímkami a nastavenie času spracovania snímok v tomto priečinku. Snímky z vybratého priečinka sa automaticky spracujú v určenom čase.

H

Heslo na otvorenie dokumentu – toto heslo zabráni používateľom otvoriť dokument PDF, pokiaľ nezadajú autorom stanovené heslo pre otvorenie dokumentu.

Heslo na povolenia – heslo, ktoré zabráni používateľom vytlačiť a upravovať dokument vo formáte PDF, pokiaľ nezadajú autorom určené heslo. Ak sú pre dokument vybraté nejaké nastavenia zabezpečenia, iní používatelia nebudú môcť tieto nastavenia zmeniť, pokiaľ nezadajú autorom špecifikované heslo.

I

Identifikácia produktu (ID) – ide o automaticky parameter odvodený od konfigurácie hardvéru generovaný pri aktivácii programu ABBYY FineReader na konkrétnom počítači.

Ignorované znaky – akékoľvek nepísmenové znaky nájdené v slovách (napr. znaky slabík alebo značky prízvuku). Tieto znaky sú počas kontroly pravopisu ignorované.

Invertovaná snímka – snímka s bielymi znakmi na tmavom pozadí (resp. negatív textu).

J

Jas – parameter skenovania, ktorý označuje kontrast medzi čiernymi a bielymi oblasťami snímok. Nastavenie správneho jasu zvyšuje kvalitu rozpoznávania.

K

Kódová stránka – tabuľka, ktorá určuje vzájomné vzťahy medzi kódmi znakov a samotnými znakmi. Používatelia môžu vyberať požadované znaky zo skupiny dostupnej na kódovej stránke.

M

Možnosti dokumentu – súbor, resp. skupina možností, ktoré je možné vybrať pomocou dialógového okna Možnosti (Nástroje>Možnosti). Skupiny možností obsahujú tiež používateľské jazyky a vzory. Skupiny možností je možné ukladať a potom znova používať (načítavať) v iných dokumentoch programu ABBYY FineReader.

N

Nastavenia zabezpečenia PDF – obmedzenia, ktoré môžu zabrániť otvoreniu, úprave, kopírovaniu alebo tlači dokumentu vo formáte PDF. Medzi tieto nastavenia patria: heslá na otváranie dokumentov, heslá na povolenia a úrovne šifrovania.

Neisté slová – slová obsahujúce jeden alebo viac neistých znakov.

Neisté znaky – znaky, ktoré nemuseli byť rozpoznané správne. Program ABBYY FineReader zvýrazňuje neisté znaky.

Neproporcionálne písmo – písmo (napríklad Courier New), v ktorom všetky znaky zaberajú rovnaký priestor. Ak chcete dosiahnuť pri neproporcionálnych písmach lepšie výsledky rozpoznávania OCR, vyberte ponuku Nástroje>Možnosti…, kliknite na kartu Dokument a vyberte možnosť Písací stroj v časti Druh tlače dokumentu.

Neznáma oblasť – oblasť ohraničujúca časť snímky, ktorú by mal program ABBYY FineReader analyzovať automaticky.

O

Oblasť – časť snímky ohraničená rámom. Pred vykonaním rozpoznávania OCR určí program ABBYY FineReader oblasť textu, obrázka, tabuľky a čiarového kódu, aby mohol určiť, ktoré časti obrázka a v akom poradí majú byť rozpoznané.

Oblasť čiarového kódu – oblasť, ktorá sa používa pre oblasti snímok, ktoré obsahujú čiarový kód.

Oblasť obrázka – oblasť, ktorá sa používa pre oblasti snímok
obsahujúce obrázky. Tento typ oblasti môže ohraničovať aktuálny obrázok alebo akýkoľvek iný objekt, ktorý chcete v rozpoznanom texte zobraziť ako obrázok (napr. časť textu).

Oblasť tabuľky – je to oblasť používaná pre oblasti snímok tabuľky alebo pre oblasti textu zostaveného do tabuľky. Keď aplikácia číta oblasti tohto typu, nakreslí zvislé a vodorovné oddeľovače vnútri oblasti tak, aby vznikla tabuľka. Táto oblasť sa vo výstupnom texte vykreslí ako tabuľka.

Oddeľovače – symboly, ktoré môžu oddeľovať slová (napr. /, \, pomlčka), a ktoré sú od samotných slov oddelené medzerami.

Ovládač – softvérový program ovládajúci periférne počítačové zariadenia (napr. skener, monitor, atď.).

Finereader backtotop Slovníček Naspäť na začiatok

P

Paradigma – označenie pre skupinu všetkých gramatických tvarov slova.

PDF s tagmi (PDF so značkami) – dokument vo formáte PDF obsahujúci informácie o štruktúre dokumentu, ako napríklad o jeho logických častiach, obrázkoch, tabuľkách, atď. Táto štruktúra je zakódovaná v značkách PDF. Súbor PDF vybavený značkami (tagmi) môže byť opätovne prepočítaný tak, aby zodpovedal rôznym veľkostiam obrazovky a zobrazoval sa správne aj na mobilných zariadeniach typu Handheld.

Počet bodov na palec (dpi) – štandardne používaný parameter vyjadrujúci rozlíšenie snímok (obrázkov).

R

Rozlíšenie – parameter skenovania, ktorý určuje, akú hodnotu dpi treba pri skenovaní použiť. Pri textoch s veľkosťou písma 10 bodov a viac by sa malo použiť rozlíšenie 300 dpi a pri textoch s menšou veľkosťou písma (9 bodov a menej) sa odporúča rozlíšenie 400 až 600 dpi.

Rozloženie strany – usporiadanie textu, tabuliek, obrázkov, odsekov a stĺpcov na strane, ako aj usporiadanie písiem, veľkostí písma, farieb písma, pozadia a orientácie textu.

Finereader backtotop Slovníček Naspäť na začiatok

S

Skener – zariadenie na vkladanie obrázkov do počítača (prevod tlačených papierových dokumentov do digitálnej formy, aby sa tieto mohli v počítači ďalej spracovať).

Skratka – skrátený tvar slova alebo slovného spojenia, ktorý zastupuje celok. Napríklad, MS–DOS (skratka pre operačný systém Microsoft Disk Operating System), UN (skratka pre United Nations), atď.

Spojenie (ligatúra) – kombinácia dvoch alebo viacerých „zlepených“ znakov, napríklad fi, fl, ffi. Tieto znaky je ťažké od seba oddeliť, pretože boli „zlepené“ pri tlači. Narábanie s nimi ako s jediným zloženým znakom zvyšuje presnosť rozpoznávania OCR.

Správca automatizácií – integrovaný správca, ktorý umožňuje spustiť automatizovanú úlohu, vytvoriť a upraviť automatizované úlohy a odstrániť nepoužívané vlastné automatizované úlohy.

Správca licencií – nástroj používaný na správu licencií programu ABBYY FineReader a aktiváciu programu ABBYY FineReader 10 Corporate Edition.

Systém Omnifont – systém rozpoznávania, ktorý rozpoznáva skupiny znakov v ľubovoľnom type písma a ľubovoľnej veľkosti, a to bez predchádzajúceho tréningu.

Finereader backtotop Slovníček Naspäť na začiatok

Š

Šablóna oblasti – šablóna obsahujúca informácie o veľkosti a umiestnení oblastí v skupine dokumentov podobného vzhľadu.

T

Textová oblasť – oblasť, ktorá obsahuje text. Oblasti textu by mali obsahovať iba text s jedným stĺpcom.

Tréning – vytvorenie vzťahu medzi snímkou znaku a samotným znakom. (Viac informácií nájdete v časti Rozpoznávanie s režimom učenia sa.)

Typ tlače – tento parameter udáva, aký typ tlače sa použil pri tlači (produkcii) dokumentu (napr. laserová tlačiareň, písací stroj, a pod.). Pre dokumenty vytlačené technológiou používajúcou laser (laserové tlačiarne) vyberte možnosť Zistiť automaticky; ak bol dokument napísaný na písacom stroji, vyberte typ Písací stroj; v prípade dokumentu pochádzajúceho z faxu vyberte Fax.

U

Unicode – štandard kódovania vyvinutý spoločnosťou Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Tento štandard predstavuje 16-bitový medzinárodný systém kódovania slúžiaci na spracovanie textov napísaných v najvýznamnejších svetových jazykoch. Tento štandard je jednoducho rozšíriteľný. Štandard Unicode určuje kódovanie znakov, ako aj vlastnosti a procedúry použité pri spracovaní textov napísaných v konkrétnych jazykoch.

Finereader backtotop Slovníček Naspäť na začiatok

V

Voliteľný spojovník – je spojovník (¬), ktorý označuje, kde presne by malo byť slovo alebo slovné spojenie nachádzajúce sa na konci riadka rozdelené (napr. slovo „automaticky“ by malo byť rozdelené ako „au-to-ma-tic-ky“). Program ABBYY FineReader nahrádza spojovníky v slovníkových slovách voliteľnými spojovníkmi.

Vzor – skupina dvojíc (každá dvojica obsahuje snímku znaku a samotný znak), ktorá sa vytvorí počas trénovania vzorov.

Z

Zakázané znaky – pokiaľ sa nebudú určité znaky v rozpoznanom texte nikdy vyskytovať, je môžete ich špecifikovať v skupine zakázaných znakov vo vlastnostiach skupín jazykov. Špecifikovanie týchto znakov zvyšuje rýchlosť a kvalitu rozpoznávania OCR.

Základný tvar – tvar hlavného slova v slovníkovom hesle.

Zložené slovo – slovo vytvorené z dvoch alebo viacerých slovných základov (všeobecný význam); slovo, ktoré sa nenachádza v slovníku, ale je potenciálne vytvorené z dvoch alebo viacerých slovníkových termínov (význam v programe ABBYY FineReader).

Slovníček