Používanie Pomocníka programu ABBYY FineReader

Klávesové skratky používané v okne Pomocníka

Funkcia Stlačte
Zobrazenie okna Pomocníka F1
Prepínanie medzi témou Pomocníka a tablou Obsah, Hľadať alebo Register F6
Zobrazenie ponuky Možnosti na prístup k ľubovoľnému príkazu panela s nástrojmi v Pomocníkovi ALT+O
Skrytie alebo zobrazenie tably s kartami Obsah, Hľadať a Register ALT+O a potom stlačte T
Zobrazenie jednej z predchádzajúcich zobrazených tém ALT+O a potom stlačte kláves B (ak chcete ísť späť), alebo F (ak chcete ísť dopredu)
Návrat na určenú domovskú stránku ALT+O a potom stlačte kláves H
Zastavenie otvárania témy Pomocníka v okne Pomocníka (užitočné, ak chcete zastaviť preberanie webovej stránky) ALT+O a potom stlačte kláves S
Otvorenie dialógového okna Možnosti siete Internet pre prehľadávač Microsoft Internet Explorer, v ktorom môžete zmeniť nastavenia zjednodušenia prístupu ALT+O a potom stlačte kláves I
Obnovenie témy (počas zobrazenia webovej stránky) ALT+O a potom stlačte kláves R
Vytlačenie všetkých tém v aktuálnej knihe alebo len vybratej témy ALT+O a potom stlačte kláves P
Zatvorenie okna Pomocníka ALT+F4

Finereader backtotop Používanie Pomocníka programu ABBYY FineReader Naspäť na začiatok

Požívanie tably Obsah, Register a Hľadať

Stlačením klávesu F6 prepnete z témy Pomocníka na tablu Obsah, Hľadať, Register.

Funkcia Stlačte
Prepnutie na ďalšiu kartu CTRL+TAB
Prepnutie na kartu Obsah ALT+C
Prepnutie na kartu Hľadať ALT+S
Prepnutie na kartu Register ALT+N
Otvorenie vybratej knihy alebo témy Pomocníka ENTER
Výber ďalšej knihy alebo témy Pomocníka ŠÍPKA NADOL
Výber predchádzajúcej knihy alebo témy Pomocníka ŠÍPKA NAHOR
Zobrazenie ponuky skratiek SHIFT+F10

Finereader backtotop Používanie Pomocníka programu ABBYY FineReader Naspäť na začiatok

Používanie tably Téma

Stlačením klávesu F6 prepnete z tably Obsah, Hľadať, Register na tému Pomocníka.

Funkcia Stlačte
Prechod na ďalšiu tému Pomocníka ALT+ŠÍPKA VPRAVO
Prechod na predchádzajúcu tému Pomocníka ALT+ŠÍPKA VĽAVO
Výber ďalšieho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia TAB
Výber predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia SHIFT+TAB
Vykonanie akcie pre vybratý skrytý text alebo hypertextové prepojenie ENTER
Posúvanie smerom na začiatok alebo koniec témy Pomocníka ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL
Posúvanie smerom na začiatok alebo koniec témy Pomocníka veľkými krokmi PAGE UP (o stranu nahor) alebo PAGE DOWN (o stranu nadol)
Prechod na začiatok alebo na koniec témy Pomocníka HOME (začiatok) alebo END (koniec)
Vytlačenie aktuálnej témy Pomocníka CTRL+P
Výber celej témy Pomocníka CTRL+A
Kopírovanie vybratých položiek do Schránky CTRL+C
Zobrazenie ponuky skratiek SHIFT+F10

Finereader backtotop Používanie Pomocníka programu ABBYY FineReader Naspäť na začiatok

Klávesové skratky používané pri prehľadávaní výsledkov vyhľadávania 

Na výber témy použite šípku NAHOR alebo NADOL a potom stlačením klávesu ENTER otvorte tému v okne Pomocníka.

Zmena zobrazenia témy Pomocníka

  1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník.
  2. V okne Pomocník kliknite na Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
  3. Na karte Všeobecné kliknite na možnosť Zjednodušenie prístupu a potom začiarknite políčko Ignorovať farby určené na stránkach WWW.
  4. Kliknite na tlačidlo OK
  5. V dialógovom okne Možnosti siete Internet vykonajte jednu alebo obe z týchto možností:
    • Ak chcete zmeniť farbu pozadia alebo textu v Pomocníkovi, kliknite na karte Všeobecné na položku Farby a potom vyberte požadované možnosti.
    • Ak chcete zmeniť písmo v Pomocníkovi, na karte Všeobecné kliknite na možnosť Písma a potom vyberte požadované možnosti.

Poznámka: Ak zmeníte písmo a farbu pozadia tém Pomocníka v okne Pomocníka, ovplyvní to tiež písmo a farbu pozadia pri zobrazení webových stránok v programe Microsoft Internet Explorer.

Finereader backtotop Používanie Pomocníka programu ABBYY FineReader Naspäť na začiatok

Používanie Pomocníka programu ABBYY FineReader