Prispôsobenie skenovania a nastavenia otvárania snímky

Program ABBYY FineReader umožňuje používateľovi nastaviť, resp. bližšie určiť globálne možnosti spracovania dokumentu, možnosti pri skenovaní a otváraní strán dokumentu, a patria sem aj funkcie ako: aktivácia/deaktivácia automatického vykonania analýzy a rozpoznávania dokumentu, spracovanie snímky a výber rozhrania použitého pri skenovaní.

Požadované nastavenia môžete vybrať priamo pomocou dialógových okien Otváranie a Skenovanie (keď pri skenovaní dokumentov používate Rozhranie programu ABBYY FineReader) a na karte Skenovať/Otvoriť v dialógovom okne Možnosti (Nástroje>Možnosti…).

Finereader listpicture Prispôsobenie skenovania a nastavenia otvárania snímky Podrobnejšie informácie sú uvedené v častiach Výber rozhrania pri skenovaní a Dialógové okno Možnosti.

Dôležité! V prípade, ak v dialógovom okne Možnosti vykonáte akékoľvek zmeny nastavení programu, je potrebné, aby ste dokument opätovne naskenovali, alebo aby ste znovu otvorili snímku. Ak chcete spracovať snímku pri použití nových nastavení, je potrebné vykonať nasledovné.

Prostredníctvom karty Skenovať/Otvoriť, ktorá sa nachádza v dialógovom okne Možnosti, je možné upraviť tieto nastavenia:

 • Spustenie automatickej analýzy a automatického rozpoznávania získaných snímok

  Finereader listpicture Prispôsobenie skenovania a nastavenia otvárania snímky Ďalšie…

  Program ABBYY FineReader je štandardne nastavený tak, aby automaticky analyzoval a rozpoznával dokumenty. Tieto nastavenia je možné v prípade potreby zmeniť. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
  • Automaticky čítať získané snímky strán
   Automaticky sa vykoná analýza a rozpoznávanie dokumentu.
  • Automaticky analyzovať získané snímky strán
   V tomto prípade sa automaticky vykoná analýza dokumentu a rozpoznávanie musí obsluhovať používateľ.
  • Získané snímky strán nečítať a neanalyzovať automaticky
   Skenované alebo otvorené snímky sa pridajú do dokumentu FineReader. Používateľ musí analýzu a rozpoznávanie dokumentu iniciovať manuálne. Tento režim sa používa vtedy, keď spracovávate dokumenty so zložitou a rôznorodou štruktúrou.
 • Metódy spracovania snímky

  Finereader listpicture Prispôsobenie skenovania a nastavenia otvárania snímky Ďalšie…

  • Aktivovať predbežné spracovanie snímky
   Možnosť predbežné spracovanie snímky aktivujte vtedy, keď potrebujete opticky rozpoznať knihu, alebo snímku textu vytvorenú pomocou digitálneho fotoaparátu. Ak je táto funkcia aktivovaná, program automaticky rozhodne, akú činnosť je v závislosti od typu vstupnej snímky potrebné vykonať, a takisto vykoná opravu. Z digitálnych fotografií sa automaticky odstráni šum, skosenie, pohybové rozostrenie, takisto sa vyrovnajú textové riadky a opraví sa aj lichobežníková deformácia.
  • Zistiť orientáciu strany
   Táto funkcia umožňuje automaticky zistiť orientáciu strán pridaných do dokumentu programu FineReader.
  • Rozdeliť dvojité strany
   Túto funkciu aktivujte, ak skenujete, alebo otvárate dvojité strany. Funkcia automaticky rozdelí strany, a to ešte predtým, ako ich pridá do dokumentu programu FineReader.

  Poznámka: Funkcie v rámci predbežného spracovania, pomocou ktorých je možné spracovať snímky otvorené v programe FineReader, sú dostupné len z dialógového okna Editovať snímku, a nie sú dostupné počas skenovania ani otvárania strán dokumentov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Úprava snímok“.

 • Rozhranie skenera, ktoré sa má použiť pri skenovaní

  Finereader listpicture Prispôsobenie skenovania a nastavenia otvárania snímky Podrobnosti sú uvedené v časti Výber rozhrania pri skenovaní.

Prispôsobenie skenovania a nastavenia otvárania snímky