Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti

Skôr, ako sa spustí rozpoznávanie, program dokument zanalyzuje a zvýrazní oblasti rôznych typov, ako: Text, Obrázok, Tabuľka a Čiarový kód. Rôzne typy hraníc oblastí sú od seba odlíšené rôznymi farbami. Program ABBYY FineReader na základe tejto analýzy zistí oblasti a určí poradie rozpoznávania. Vďaka tejto informácii je možné znovu vytvoriť pôvodné formátovanie strany.

Zvýraznená oblasť je aktívna. Kliknutím na oblasť ju aktivujete. Na pohyb po oblastiach môžete používať tlačidlo Tab. Každá oblasť je očíslovaná. Tieto čísla určujú poradie pohybu (navigácie) pomocou tlačidla Tab. Štandardne sa v okne Snímka nezobrazujú čísla poradia — táto možnosť sa aktivuje až výberom funkcie prečíslovania oblasti.

Ak sa text oblasti nezmestí do jej hraníc (k tomu môže dôjsť napríklad pri upravovaní rozpoznaného textu), text mimo hraníc neaktívnej oblasti sa nemusí zobraziť na obrazovke. Červené značky, ktoré sa objavia na hraniciach oblasti, vás na to upozornia. Keď sa oblasť zmení na aktívnu, jej hranice sa rozšíria tak, aby sa na obrazovke zobrazil celý text.

Nástroje umožňujúce označovanie a úpravu oblastí sa nachádzajú ako v okne Snímky, tak aj ako kontextové panely nástrojov pre oblasti typu Text, Obrázok a Tabuľka (kontextové panely nástrojov sa zobrazia hneď pri aktívnej oblasti).

Dôležité! Keď skončíte s upravovaním oblastí, znovu vykonajte rozpoznávanie OCR.

Vytvorenie novej oblasti

 1. V okne Snámka vyberte nástroj:

  Finereader zonetool Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti vykreslí Oblasť rozpoznávania.

  Finereader texttool Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti vykreslí Oblasť textu.

  Finereader picturetool Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti vykreslí Oblasť obrázka.

  Finereader tabletool Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti vykreslí Oblasť tabuľky.

 2. Oblasť nakreslite pomocou kurzora myši.

Nové oblasti môžete nakresliť bez toho, aby ste museli vyberať nástroj z panela nástrojov okna Snímky. Jednoducho kreslite obraz, pričom držte stlačené tieto klávesy:

 • Ctrl+Shift vykreslí textovú oblasť.
 • Alt+Shift vykreslí obrázkovú oblasť.
 • Ctrl+Alt vykreslí oblasť obsahujúcu tabuľku.
 • Ctrl+Shift+Alt vykreslí oblasť čiarového kódu.

Zmena typu oblasti. Pravým tlačidlom myši kliknite na vybratú oblasť, z kontextovej ponuky vyberte Zmeniť typ oblasti, a potom vyberte typ, na ktorý chcete oblasť zmeniť.

Prispôsobenie hraníc oblasti

 1. Kurzor myši umiestnite na hranicu oblasti.
 2. Kliknite ľavým tlačidlom myši, tlačidlo držte stlačené, a hranicu oblasti ťahajte, resp. posúvajte požadovaným smerom.
 3. Po posunutí hranice na požadovanú pozíciu tlačidlo myši uvoľnite.

Poznámka: Naraz môžete meniť zvislú aj vodorovnú hranicu oblasti tak, že kurzor myši umiestnite do rohu oblasti a zopakujete vyššie zmienený postup.

Pridanie alebo odstránenie častí oblasti…

 1. Vyberte nástroj Finereader add part Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti / Finereader del part Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti, ktorý sa nachádza na kontextovom paneli nástrojov textovej alebo obrazovej oblasti.
 2. Kurzor myši umiestnite do vnútra oblasti a vyberte časť snímky. Tento segment sa pridá do oblasti alebo sa z nej odstráni.
 3. Ak je to potrebné, upravte hranice oblasti.

Poznámky:

 1. Tieto nástroje je možné použiť len pre oblasti typu Text a Snímka. Nemôžete pridávať/odstraňovať časť v oblasti tabuľky alebo čiarového kódu.
 2. Hranice oblastí je možné takisto upraviť a to pridaním vrcholov (bod, kde je možné oblasť rozdeliť – oblasť ma tvar polygónu, ktorý je možné podľa potreby upravovať). Výsledné časti, resp. segmenty môžete pomocou myši presúvať do ľubovoľného smeru. Nový vrchol pridáte tak, že kurzor myši presuniete do požadovaného bodu na hranici, stlačíte a podržíte kombináciu klávesov Ctrl+Shift (kurzor myši sa zmení na krížik) a kliknete. Na hranici oblasti sa objaví nový vrchol.

Výber jednej alebo viacerých oblastí…

 • Vyberte nástroje Finereader texttool Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti, Finereader picturetool Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti alebo Finereader tabletool Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti, ktoré sa nachádzajú na paneli nástrojov v okne Snímka a potom kliknite na požadované oblasti, pričom stále držte stlačený kláves Ctrl. Výber zrušíte tak, že na vybratú oblasť kliknete znovu.

Presúvanie oblasti…

 • Vyberte oblasť, ktorú chcete presunúť, stlačte kláves Ctrl, kláves držte stlačený a oblasť presúvajte požadovaným smerom. Po skončení kláves uvoľnite.

Prečíslovanie oblastí…

 1. Vyberte príkaz Usporiadať oblasti z ponuky Oblasti.
 2. Vyberte požadované poradie oblastí pre výstupný d
  okument.

Poznámka: Počas automatickej analýzy strany sa oblasti automaticky číslujú sprava doľava, bez ohľadu na smer textu na snímke.

Odstránenie oblasti…

 • Vyberte nástroj Finereader delblocks Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti a kliknite na oblasť, ktorú chcete odstrániť.
 • Vyberte oblasti, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte z kontextovej ponuky príkaz Odstrániť oblasť.
 • Vyberte oblasti, ktoré chcete odstrániť, a stlačte kláves Delete (Del).

Odstránenie všetkých oblastí:

 • Vyberte príkaz Odstrániť všetky oblasti a text, ktorý sa nachádza v kontextovej ponuke okna Snímka.

Dôležité! Ak odstránite oblasť zo snímky, ktorá už bola rozpoznaná, odstránite tým aj všetok príslušný text v okne Text

Zmena orientácie textu…

 • Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Orientácia, ktorý sa nachádza na paneli nástrojov Vlastnosti oblasti, vyberte požadovanú orientáciu textu (kontextová ponuka >Vlastnosti oblasti).

Podrobnosti sú uvedené v časti Zmena vlastností textu.

Zmena farby hranice oblasti…

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti, ktoré sa nachádza na karte Zobraziť (Nástroje>Možnosti…).
 2. V skupine Vzhľad vyberte typ oblasti a z palety farieb Farba vyberte požadovanú farbu.

Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti