Nesprávne písmo v rozpoznanom texte alebo výmena niektorých znakov za „?“ alebo „□“

Pokiaľ sa v okne Text zobrazia znaky „?“ alebo „□“, skontrolujte, či písma, ktoré ste vybrali na zobrazenie rozpoznaného textu, obsahujú všetky znaky použité vo vašom texte.

Finereader listpicture Nesprávne písmo v rozpoznanom texte Podrobnosti sú uvedené v časti Jazyky a ich písma.

Písmo v rozpoznanom texte môžete zmeniť bez toho, aby ste znova spustili proces rozpoznávania OCR.

Zmena písma v malom dokumente:

  1. Vyberte časť textu, v ktorej sa niektoré znaky zobrazujú nesprávne.
  2. Pravým tlačidlom kliknite na výber a z kontextovej ponuky vyberte možnosť Vlastnosti.
  3. Pomocou panela Vlastnosti textu vyberte požadované písmo. Písmo vo vybratej časti textu sa príslušným spôsobom zmení.

Zmena písma vo väčšom dokumente, v ktorom sú použité štýly:

  1. V ponuke Nástroje vyberte možnosť Editor štýlov….
  2. V dialógovom okne Editor štýlov vyberte požadovaný štýl a zmeňte v ňom písmo.
  3. Kliknite na tlačidlo OK.  Písmo vo všetkých častiach textu s týmto štýlom sa príslušným spôsobom zmení.

Dôležité! Ak bol dokument programu ABBYY FineReader rozpoznaný alebo upravený v inom počítači, text dokumentu sa môže zobraziť nesprávne. V takomto prípade sa presvedčte, či máte v počítači nainštalované všetky písma, ktoré sú použité v dokumente.

Nesprávne písmo v rozpoznanom texte