Ak sa komplexná a zložitá štruktúra papierového dokumentu neprevedie do dokumentu v elektronickom formáte

Skôr, ako sa spustí proces optického rozpoznávania, program ABBYY FineReader vykoná analýzu logickej štruktúry dokumentu a zistí oblasti obsahujúce text, obrázky, tabuľky a čiarové kódy. Program na základe tejto analýzy určí oblasti a poradie rozpoznávania. Tieto informácie sa použijú pri obnove formátovania originálneho dokumentu.

Štandardne je program ABBYY FineReader nastavený tak, aby automaticky analyzoval dokument. Zložité formátovanie zdrojového dokumentu však môže zapríčiniť nesprávne určenie niektorých oblastí. Tento problém je možné najrýchlejšie odstrániť tak, že namiesto toho, aby sa všetky oblasti kreslili ručne, upravia sa len problémové oblasti.

Úpravu rozvrhnutia je možné vykonať pomocou nasledujúcich nástrojov a príkazov:
  • V paneli nástrojov okna Snímka sa nachádzajú nástroje umožňujúce ručné prispôsobenie oblasti.
  • Príkazy sú prístupné pomocou kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí, keď sa v okne Snímka pravým tlačidlom myši klikne na vybratú oblasť, alebo pomocou okna Priblíženie.
  • Príkazy v hlavnej ponuke Oblasti.

Po vykonaní príslušných požadovaných zmien znovu spustite proces optického rozpoznávania OCR.

Finereader listpicture Ak sa komplexná a zložitá štruktúra papierového dokumentu neprevedie do dokumentu v elektronickom formáte Podrobnosti sú uvedené v častiach:

Ak sa komplexná a zložitá štruktúra papierového dokumentu neprevedie do dokumentu v elektronickom formáte