Používateľský slovník: Pridávanie a odstraňovanie slov

Ak sa vo vašom texte vyskytuje veľké množstvo špeciálnych pojmov, skratiek a názvov, môžete tieto pojmy, resp. termíny pridať do používateľského slovníka a zvýšiť tak kvalitu rozpoznávania OCR. Pre každé pridané slovo program ABBYY FineReader vygeneruje všetky možné formy slova, aby bolo možné spoľahlivo rozpoznať rôzne formy tohto slova (množné číslo, sloveso, atď.).

Pridanie slova do slovníka počas kontroly pravopisu:

 1. V dialógovom okne Kontrola pravopisu kliknite na tlačidlo Pridať….
 2. V dialógovom okne Základný tvar zadajte nasledujúce informácie:

  • Slovný druh (Podstatné meno, Prídavné meno, Sloveso, Nesklonné)
  • Ak je slovo vždy s veľkými písmenami, vyberte položku Ak sa nachádza vo vete.
  • Základný tvar slova
 3. Kliknite na tlačidlo OK.  Otvorí sa dialógové okno Vytvoriť paradigmu.
  Program ABBYY FineReader sa vás spýta na možné tvary slova, aby bol schopný vytvoriť paradigmu pridávaného slova. Pri odpovedaní na tieto otázky klikajte na možnosti Áno alebo Nie. Ak urobíte chybu, kliknite na tlačidlo Znovu a program ABBYY FineReader vám položí otázku ešte raz. Vytvorený slovný základ sa zobrazí v dialógovom okne Paradigma.

  Dôležité! Paradigmy možno vytvárať iba pre pridané slová v nasledujúcich jazykoch: angličtine, španielčine, taliančine, nemčine (starý a nový pravopis), ruštine, ukrajinčine a francúzštine.

Pri pridávaní anglických slov máte možnosť zadať tieto slová skôr v ich nesklonnej podobe. Na karte Rozšírené kliknite na možnosť Nastavenia kontroly pravopisu… a vyberte možnosť Preskočiť výzvu na tvary slov (platí len pre anglický slovník).

Pridanie alebo odstránenie slova počas prezerania slovníka:

 1. V ponuke Nástroje vyberte možnosť Zobraziť slovníky….
 2. V dialógovom okne Výber slovníka vyberte požadovaný jazyk a kliknite na Zobraziť…
 3. V dialógovom okne Slovník napíšte slovo a kliknite na možnosť Pridať… alebo vyberte slovo a kliknite na možnosť Zmazať.

Ak je požadované slovo už v slovníku, program vás na to upozorní. Potom si môžete tvar tohto slova pozrieť. Ak si myslíte, že je paradigma nesprávna, kliknutím na tlačidlo Pridať… v dialógovom okne Pridať slovo vytvorte novú paradigmu.

Máte možnosť importovať používateľské slovníky vytvorené v predchádzajúcich verziách programu ABBYY FineReader (podporované sú verzie 6.0, 7.0, 8.0 a 9.0 ).

 1. V ponuke Nástroje vyberte možnosť Zobraziť slovníky…, potom vyberte požadovaný jazyk a kliknite na možnosť Zobraziť…
 2. V dialógovom okne Slovník kliknite na tlačidlo Importovať… a vyberte súbor so slovníkom, ktorý chcete importovať (musí mať príponu *.pmd, *.txt alebo *.dic).

Používateľský slovník: Pridávanie a odstraňovanie slov