Licenčná zmluva koncového používateľa (EULA)

ABBYY® FineReader 10

Dôležité! Pred inštaláciou, kopírovaním alebo používaním tohto softvérového produktu si pozorne prečítajte nasledujúce podmienky. Inštalovaním, kopírovaním alebo používaním tohto produktu vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami.

Táto Licenčná zmluva koncového používateľa (EULA) produktu spoločnosti ABBYY je právnou zmluvou medzi Vami, koncovým používateľom a spoločnosťou ABBYY. Táto zmluva sa vzťahuje na vyššie uvedený softvérový produkt spoločnosti ABBYY, ktorý je dodávaný s touto zmluvou EULA, vrátane všetkých súvisiacich médií, vytlačených materiálov, online alebo elektronickej dokumentácie, aplikácií, databáz a iných softvérových komponentov (v ďalšom texte celkovo označované ako SOFTVÉR).

Inštalovaním, kopírovaním alebo iným používaním SOFTVÉRU potvrdzujete, že ste si prečítali túto zmluvu EULA, že jej rozumiete a súhlasíte s podmienkami v nej uvedenými.

Táto zmluva EULA nadobúda platnosť

• začatím používania SOFTVÉRU alebo akceptovaním všetkých podmienok tu uvedených;

• vaším explicitným súhlasom s podmienkami tejto zmluvy, ktorý vyjadríte:

o vybratím požadovanej možnosti zo zoznamu možností počas procesu inštalácie SOFTVÉRU;

o overením tejto Zmluvy EULA v procese prvého spustenia;

a je zaväzujúca počas celej doby platnosti autorského práva SOFTVÉRU, okrem toho, ak je to uvedené inak v tejto zmluve EULA;

Tento SOFTVÉR je chránený autorskými právami a medzinárodnými zmluvami. Súhlasíte s tým, že táto zmluva EULA je vymáhateľná ako akákoľvek iná písomná dohoda, ktorú ste podpísali. Táto zmluva EULA je vymáhateľná voči vám a voči akémukoľvek právnemu subjektu, ktorý tento SOFTVÉR získal a v mene ktorého sa používa.

V prípade, že je SOFTVÉR dodávaný s výtlačkom licenčnej zmluvy EULA je v prípade akýchkoľvek nejasností a rozdielov medzi textom tejto zmluvy EULA a textom výtlačku licenčnej zmluvy EULA záväzný a má väčšiu váhu text výtlačku tejto licenčnej zmluvy koncového používateľa EULA

V prípade, že s podmienkami uvedenými v tejto zmluve EULA nesúhlasíte, SOFTVÉR ako aj jeho komponenty neinštalujte a nepoužívajte.

Definície

Pod „ABBYY“ sa rozumie

spoločnosť ABBYY USA Software House Inc. registrovaná na adrese 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, Kalifornia 95035, USA, ak sa použije článok 16.1 tejto zmluvy EULA,

spoločnosť ABBYY Europe GmbH registrovaná na adrese Elsenheimerstrasse 49 80687 Mníchov, ak sa použije článok 16.2 tejto zmluvy EULA,

spoločnosť ABBYY UK Ltd. registrovaná na adrese Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, Spojené kráľovstvo, ak sa použije článok 16.3 tejto zmluvy EULA,

spoločnosť ABBYY LLC registrovaná na adrese Perovskaya dom 22, korpus 1, 111398, Moskva, Rusko, ak sa použije článok 16.4 tejto zmluvy EULA,

spoločnosť ABBYY Software House Ukraine registrovaná na adrese 31, Degtyarevskaya st., Kyjev, Ukrajina 03680, ak sa použije článok 16.5 tejto zmluvy EULA,

a spoločnosť ABBYY Solutions Ltd. so sídlom na adrese Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cyprus vo všetkých ostatných prípadoch.

„ABBYY Group“ znamená spoločnosť ABBYY so všetkými jej pobočkami.

Pobočka ABBYY znamená entitu, ktorá, priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých prostredníkov, kontroluje, je kontrolovaná alebo je pod spoločnou kontrolou spoločnosti ABBYY.

„Vy“, „vaše“ a „koncový používateľ“ označuje a zahŕňa akúkoľvek osobu a/alebo právnu entitu, ktorá tento SOFTVÉR získala a v mene ktorej je používaný.

Pod pojmom „Licencia“ sa rozumie neexkluzívne obmedzené právo, ktorým vám spoločnosť ABBYY povoľuje inštalovať a používať SOFTVÉR v súlade s pravidlami a podmienkami uvedenými v tejto zmluve EULA.

Pod pojmom „Sériové číslo“ sa rozumie jedinečný identifikátor licencie alebo skupiny licencií s rovnakými parametrami. Takýto identifikátor je poskytnutý koncovému používateľovi.

Pojem „Partner spoločnosti ABBYY“ (ABBYY Partner) označuje právny subjekt, ktorý poskytuje SOFTVÉR, takisto poskytuje právo používať SOFTVÉR, a to na základe zmluvy so spoločnosťou ABBYY, ktorá takému právnemu subjektu udeľuje práva na SOFTVÉR, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie takejto aktivity.

Pojem „Počítač“ označuje elektronické zariadenie obsahujúce jeden alebo viacero CPU (riadiacich jednotiek – mikroprocesorov). Tento pojem sa takisto vzťahuje aj na zariadenie s virtuálnym alebo iným spôsobom emulovaným hardvérovým systémom. Spomenuté zariadenia prijímajú informácie v digitálnej alebo podobnej forme a spracovávajú ich pomocou príkazov, a to s cieľom dosiahnuť špecifický výsledok.

1. Udelenie licencie

1.1 Spoločnosť ABBYY vám na základe súhlasu s podmienkami tejto zmluvy EULA udeľuje licenciu, ktorá vás oprávňuje nainštalovať a používať SOFTVÉR, vrátane všetkých obrázkov, fotografií, animácií, audiovizuálnych komponentov, hudby, textu a prídavných aplikácií začlenených do tohto SOFTVÉRU, ako aj sprievodné vytlačené materiály a všetky výhradné kópie SOFTVÉRU, ako je uvedené nižšie. Všetky nižšie uvedené podmienky sa vzťahujú na SOFTVÉR ako celok a na všetky jeho samostatné komponenty.

1.2 Ak nadobúda platnosť článok 21.4 a sú splnené všetky podmienky, aby ste mohli byť označení ako fyzická osoba („prirodzená osoba“), potom môžete SOFTVÉR používať po celom svete. Ak nadobúda platnosť článok 21.4 a sú splnené všetky podmienky, aby ste mohli byť označení ako právnická osoba, môžete SOFTVÉR používať len v krajine, v ktorej ste ako právnická osoba zaregistrovaní, pokiaľ nie je stanovené inak v samostatnej zmluve medzi vami a spoločnosťou ABBYY.

2. Licencia

2.1 Spoločnosť ABBYY reprezentuje, potvrdzuje a garantuje, že má plné právo, moc, právnu spôsobilosť, schopnosť a právomoc licencovať a distribuovať SOFTVÉR, vrátane všetkých obrázkov, fotografií, animácií, audiovizuálnych súčastí, hudby, textu a prídavných aplikácií začlenených do SOFTVÉRU, ako aj sprievodné vytlačené materiály a všetky kópie SOFTVÉRU.

2.2 Všetky práva týkajúce sa názvov a duševného vlastníctva v rámci SOFTVÉRU a v rámci obsahu, ktorý nie je jeho súčasťou, ale prostredníctvom používania SOFTVÉRU k nemu možno získať prístup, sú vlastníctvom príslušných vlastníkov ich obsahu a môžu byť chránené autorskými právami, ďalšími zákonmi alebo dohodami vzťahujúcimi sa na duševné vlastníctvo. Táto zmluva EULA vám neudeľuje práva na takéto duševné vlastníctvo.

2.3 SOFTVÉR obsahuje hodnotné obchodné tajomstvá a dôverné informácie patriace spoločnosti ABBYY a tretím stranám a je chránený autorským právom, vrátane (bez obmedzení) autorského práva Spojených štátov amerických, autorského práva Ruskej federácie, medzinárodnými zmluvami a aplikovateľnými právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa používa. Ľubovoľné používanie SOFTVÉRU alebo ľubovoľnej jeho súčasti mimo pravidiel a podmienok tejto zmluvy EULA alebo v rozpore s nimi predstavuje porušenie práva intelektuálneho vlastníctva spoločnosti ABBYY a/alebo tretích strán a bude mať za následok zrušenie všetkých práv na používanie SOFTVÉRU, ktoré s

Licenčná zmluva koncového používateľa (EULA)