Tworzenie zadania

Kreator ustawień ABBYY Hot Folder przeprowadzi użytkownika przez czynności konfiguracyjne folderu podręcznego.

Aby skonfigurować zadanie:

 1. W oknie głównym kliknij przycisk Nowe. W otwartym oknie dialogowym Funkcia Hot Folder – krok 1 z 3: Otvoriť snímky wybierz folder do monitorowania i określ częstotliwość jego sprawdzania przez program ABBYY FineReader.

  Finereader listpicture Tworzenie zadania Więcej o czynności 1

  1. Z listy rozwijanej u góry okna dialogowego:
   • Wybierz pozycję Folder, jeżeli chcesz, aby program ABBYY FineReader przetwarzał obrazy z folderu lokalnego lub sieciowego.
   • Wybierz Folder FTP, jeżeli chcesz, aby program ABBYY FineReader przetwarzał obrazy z folderu na serwerze FTP. Wprowadź login i hasło, jeżeli serwer FTP wymaga autoryzacji. W innym przypadku wybierz opcję Anonymné prihlásenie, aby używać połączenia anonimowego.
   • Wybierz pozycję Folder programu Outlook, jeżeli chcesz, aby program ABBYY FineReader przetwarzał obrazy przechowywane w skrzynce odbiorczej poczty elektronicznej.
  2. W obszarze Ustawienia przetwarzanych obrazów określ, czy program ABBYY FineReader powinien usuwać obrazy po zakończeniu przetwarzania.
  3. W obszarze Ustawienia czasu:

   • Wybierz pozycję Skontrolovať priečinky raz pri spustení, aby przetwarzać tylko obrazy dostępne w tym folderze w czasie rozpoczęcia zadania. Żadne obrazy, które zostaną dodane do folderu w późniejszym terminie, nie zostaną przetworzone.
   • Wybierz Nepretržite sledovať prichádzajúce snímky v priečinku, aby monitorować folder i przetwarzać nowe obrazy po ich pojawieniu się w folderze. Program ABBYY FineReader będzie sprawdzać folder co 60 sekund.
  4. W polu Czas rozpoczęcia wybierz czas, w którym program ABBYY FineReader ma rozpocząć przetwarzanie obrazów z folderu. Wybierz Wstrzymane, aby wstrzymać zadanie.

 2. Kliknij przycisk Dalej. W otwartym oknie dialogowym Funkcia Hot Folder – krok 2 z 3: Čítať všetky snímky wybierz język rozpoznawania i tryb rozpoznawania.

  Finereader listpicture Tworzenie zadania Więcej o czynności 2

  1. Z rozwijanej listy Języki rozpoznawania wybierz język odpowiadający językowi tekstów na obrazach.

   Uwaga. Możesz wybrać więcej niż jeden język rozpoznawania.

  2. Aby zastosować do obrazów szablon obszaru, wprowadź ścieżkę do żądanego pliku szablonu obszaru w polu Użyj szablonu obszaru.
  3. W obszarze Wstępne przetwarzanie obrazów wybierz żądane opcje:
   • Włącz wstępne przetwarzanie obrazu — program będzie automatycznie wstępnie przetwarzał obrazy podczas wykonywania zadania
   • Wykryj orientację strony — program będzie automatycznie wykrywał orientację strony przy otwieraniu obrazów
   • Podział stron podwójnych — program automatycznie będzie dzielił sąsiadujące strony na osobne pliki
  4. W obszarze Tryb rozpoznawania wybierz

   • Opcję Dôkladné čítanie (w tym trybie program ABBYY FineReader odczyta nawet obrazy o słabej jakości) lub
   • Rýchle čítanie (zalecane tylko dla obrazów o dobrej jakości)

 3. Kliknij przycisk Dalej. W otwartym oknie dialogowym Funkcia Hot Folder – krok 3 z 3: Uložiť dokument określ lokalizację i format zapisu rozpoznanego tekstu.

  Finereader listpicture Tworzenie zadania Więcej o czynności 3

  1. Z rozwijanej listy Wybierz sposób zapisu wyników wybierz odpowiedni typ folderu:
   • Wybór opcji Folder powoduje zapisanie wyników w folderze lokalnym na komputerze
   • Microsoft SharePoint spowoduje zapisanie wyników na serwerze Microsoft SharePoint (na przykład na stronie internetowej, na portalu lub w bibliotece elektronicznej).
    Jeżeli dostęp do serwera wymaga podania nazwy użytkownika i hasła, to należy wpisać je do pól Prihlasovacie meno i Heslo.
    Informacje na temat pracy z niektórymi typami adresów serwera Microsoft SharePoint znajdują się w części Zapis do Microsoft SharePoint.
  2. Dla opcji zapisu:

   • Z listy rozwijanej Uložiť formát wybierz format, w jakim mają być zapisywane rezultaty rozpoznawania.

    Podpowiedź. Możesz wielokrotnie zapisywać ten sam rozpoznany tekst, jeśli wymagane jest uzyskanie wyników w kilku formatach. Z listy rozwijanej Uložiť formát wybierz opcję (Wybierz kilka formatów…), a w otwartym oknie dialogowym wybierz żądane formaty.

   • Z listy rozwijanej Opcje pliku wybierz:

    – Utwórz osobny plik dla każdej strony, aby zapisać każdą stronę w osobnym pliku.
    – Nazwy plików jako obrazy źródłowe, aby zapisać każdą stronę w oddzielnym pliku, o nazwie zgodnej z nazwą obrazu źródłowego.
    – Utwórz nowy plik przy każdej pustej stronie, aby strony były przetwarzane jak zestaw grup – i każda grupa kończyła się pustą stroną. Strony z poszczególnych grup są zapisywane w kolejnych plikach pod nazwami tworzonymi na podstawie nazwy podanej przez użytkownika z dołączonym indeksem (-1, -2, -3 itd.).
    – Utwórz jeden plik dla wszystkich stron, aby zapisać wszystkie strony w jednym pliku

   • W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, w którym zostanie zapisany rozpoznany tekst.

  Uwaga. Wygląd tego okna dialogowego zależy od ustawień wprowadzonych w kroku 1.

 4. Kliknij przycisk Zakończ.
  Skonfigurowane zadanie zostanie wyświetlone w oknie głównym programu ABBYY Hot Folder.

Uwaga.

 • Domyślnie pliki zadania są przechowywane w folderze %Userprofile%\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\ABBYY\HotFolder\10.00.
  (W systemie Microsoft Windows Vista, Windows 7 w folderze %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\10.00.)
 • Wyniki zostaną zapisane do folderu wskazanego podczas konfigurowania zadania. W niektórych przypadkach, aby zapobiec utracie przetworzonych uprzednio plików, program utworzy we wskazanym folderze podfolder i zapisze w nim kolejne wyniki rozpoznawania. Nazwa podfolderu ma następującą postać:
  1. Folder podręczny DD.MM.RRRR GG-MM-SS
   Podfolder o tej nazwie zostanie utworzony w przypadku ponowneg
   o uruchomienia zadania.
  2. Nazwa pliku (NUMER)
   Podfolder o tej nazwie zostanie utworzony, jeśli plik o danej nazwie istnieje już we wskazanym folderze.

Uwaga. Aby zadanie się uruchomiło, komputer musi być włączony, a użytkownik zalogowany.

Tworzenie zadania