Tworzenie grupy języków

Jeśli dane połączenie języków ma być często używane, dla wygody można utworzyć grupę języków.

  1. W menu Narzędzia wybierz polecenie Edytor języków….
  2. W otwartym oknie dialogowym Edytor języka kliknij przycisk Nowy….
  3. W otwartym oknie dialogowym Nowy język lub grupa, wybierz opcję Utworzyć nową grupę języków i kliknij przycisk OK.
  4. W otwartym oknie dialogowym Właściwości grupy języków wpisz nazwę nowej grupy i wybierz żądane języki.

    Uwaga. Jeśli wiesz, że niektóre znaki nie pojawią się nigdy w rozpoznawanych tekstach, możesz utworzyć tak zwane znaki zabronione. Określenie tych znaków może zwiększyć zarówno szybkość, jak i dokładność rozpoznawania. W tym celu kliknij przycisk Zaawansowane… w polu dialogowym Właściwości grupy języków. W otwartym oknie dialogowym Zaawansowane właściwości grupy języków wpisz zabronione znaki w polu Zabronione znaki.

  5. Kliknij OK

Nowa grupa zostanie dodana do listy rozwijanej Język dokumentu w oknie Dokument.

Domyślnie grupy języków użytkownika są zapisywane w folderze dokumentu programu ABBYY FineReader. Aby zmienić ten folder, wybierz menu Narzędzia>Opcje…, kliknij kartę Zaawansowane i określ nowy folder w obszarze Folder języków użytkownika.

Podpowiedź. Jeśli dla dokumentu wymagane jest określone połączenie języków, możesz także bezpośrednio wybrać wymagane języki bez tworzenia grupy.

  1. Z listy rozwijanej Język dokumentu wybierz pozycję Więcej języków….
  2. W otwartym oknie dialogowym Edytor języka wybierz opcję Wybierz języki ręcznie.
  3. Wybierz wymagane języki i kliknij przycisk Anuluj.

Tworzenie grupy języków