UMOWA LICENCYJNA (EULA)

ABBYY® FineReader 10

Uwaga! Przed rozpoczęciem instalacji, kopiowania lub korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać poniższe warunki. Instalacja, kopiowanie oraz używanie tego oprogramowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki.

Niniejsza umowa licencyjna na produkty firmy ABBYY (zwana dalej UMOWĄ LICENCYJNĄ) jest umową prawnie wiążącą, zawartą między użytkownikiem (Licencjobiorcą), który nabył określone wyżej oprogramowanie firmy ABBYY i określa zakres praw użytkowania załączonego produktu (OPROGRAMOWANIA) wraz z wykorzystaniem wszelkich pokrewnych mediów, materiałów drukowanych i dokumentacji elektronicznej oraz online jak również aplikacji, baz danych i innych komponentów oprogramowania (zbiorczo określanych “OPROGRAMOWANIEM”).

Instalowanie, kopiowanie lub użytkowanie OPROGRAMOWANIA w inny sposób oznacza, że LICENCJOBIORCA przeczytał i zrozumiał niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ, oraz zgadza się przestrzegać jej postanowień.

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA zyskuje moc prawną od momentu

• Gdy LICENCJOBIORCArozpoczyna użytkowanie OPROGRAMOWANIA lub gdy zaakceptuje wszystkie warunki w niej określone;

• LICENCJOBIORCA wyrazi zgodę na warunki określone w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ poprzez:

o wybranie odpowiedniej opcji z listy w trakcie instalacji OPROGRAMOWANIA;

o wyrażenie zgody na warunki umowy w czasie pierwszego uruchomienia;

i pozostaje w mocy przez cały okres obowiązywania praw autorskich do OPROGRAMOWANIA, chyba, że niniejsza UMOWA LICENCYJNA stanowi inaczej.

OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi oraz postanowieniami umów międzynarodowych. Użytkownik zgadza się, że niniejsza UMOWA LICENCYJNA ma taką samą moc prawną jak wszelkie podpisane przez niego porozumienia sporządzone na piśmie. Niniejsza umowa obowiązuje użytkownika oraz wszelkie osoby prawne, które nabyły OPROGRAMOWANIE, i w których imieniu oprogramowanie jest używane.

Jeżeli do oprogramowania dołączona jest papierowa kopiaUMOWY LICENCYJNEJw przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic w treści pomiędzy tekstami tej UMOWY LICENCYJNEJ oraz kopii papierowej UMOWY LICENCYJNEJ, za obowiązujący uznany zostanie tekst wersji papierowej UMOWY LICENCYJNEJ.

Jeśli LICENCJOBIORCA nie wyraża zgody na warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, nie może instalować OPROGRAMOWANIA ani korzystać z niego bądź z jego komponentów.

Definicje

“ABBYY” oznacza

ABBYY USA Software House Inc. zarejestrowaną pod adresem 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, Kalifornia 95035, USA w odniesieniu do punktu 16.1 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ;

ABBYY Europe GmbH zarejestrowaną pod adresem Elsenheimerstr. 49 80687 Monachium w odniesieniu do punktu 16.2 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ;

ABBYY UK Ltd. zarejestrowaną pod adresem Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, Wielka Brytania w odniesieniu do punktu 16.3 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ;

ABBYY LLC zarejestrowaną pod adresem ul. Perovskaya dom 22, korpus 1, 111398, Moskwa, Rosja w odniesieniu do punktu 16.4 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ,

ABBYY Software House Ukraine zarejestrowaną pod adresem 31, Degtyarevskaya st., Kijów, Ukraina 03680 w odniesieniu do punktu 16.5 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ,

i ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cypr we wszystkich pozostałych przypadkach.

“ABBYY Group” oznacza firmę ABBYY wraz z jej wszystkimi podmiotami powiązanymi.

“Podmioty powiązane firmy ABBYY” oznaczają podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio, przez jednego lub kilku pośredników, kontrolują, są kontrolowane lub pozostają pod kontrolą firmy ABBYY.

“Licencjobiorca” oznacza osobę fizyczną i/lub osobę prawną, która nabyła niniejsze OPROGRAMOWANIE i w imieniu której jest ono używane.

“Licencja” oznacza udzielone LICENCJOBIORCY przez firmę ABBYY niewyłączne prawo do instalacji OPROGRAMOWANIA i korzystania z jego funkcjonalności zgodnie z warunkami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

“Numer seryjny” oznacza unikalny identyfikator licencji lub grupy licencji o tych samych parametrach, który przydzielany jest użytkownikowi końcowemu.

“Partner firmy ABBYY” oznacza podmiot prawny, który dostarcza OPROGRAMOWANIE i prawa do użytkowania OPROGRAMOWANIA na podstawie umowy z firmą ABBYY, dającą takiemu podmiotowi prawa do OPROGRAMOWANIA niezbędne do prowadzenia takiej działalności.

“Komputer” oznacza urządzenie elektroniczne z jednym lub więcej jądrem procesora, które przyjmuje informacje w formie cyfrowej lub podobnej i przekształca ją na konkretny wynik w oparciu o szereg poleceń. Dodatkowo pojęciem tym może być określana maszyna wirtualna.

“Maszyna wirtualna” oznacza urządzenie istniejące w wirtualnym (bądź emulowanym w inny sposób) systemie sprzętowym.

1. Udzielenie licencji

1.1 Z zastrzeżeniem przestrzegania warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ przez Licencjobiorcę, firma ABBYY udziela mu Licencji do instalacji i korzystania z OPROGRAMOWANIA, łącznie z wszystkimi obrazami, zdjęciami, animacjami, elementami audio-wideo, utworami muzycznymi, tekstem oraz apletami wchodzącymi w skład OPROGRAMOWANIA, jak również towarzyszących mu materiałów drukowanych i wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA, wyłącznie pod warunkami określonymi poniżej. Wszystkie warunki umowy dotyczą zarówno OPROGRAMOWANIA jako całości, jak i jego części składowych.

1.2 Jeżeli zastosowanie ma punkt 21.4, a LICENCJOBIORCA jest osobą fizyczną, to może korzystać z OPROGRAMOWANIA na całym świecie. Jeżeli LICENCJOBIORCA jest osobą prawną, to może korzystać z OPROGRAMOWANIA wyłącznie w kraju, w którym zostało ono zarejestrowane, chyba że zostanie to osobno uzgodnione w umowie pomiędzy LICENCJOBIORCĄ i firmą ABBYY

2. Licencja

2.1 Firma ABBYY oświadcza i gwarantuje, że posiada pełne prawa, uprawnienia, umocowania, możliwość i zdolność do licencjonowania i dystrybucji OPROGRAMOWANIA, w tym obrazów, zdjęć, animacji, elementów audio-wideo, muzyki, tekstów i aplikacji dodatkowych stanowiących część OPROGRAMOWANIA, towarzyszących mu materiałów drukowanych i wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA.

2.2 Wszelkie prawa związane z zawartością, do której można uzyskać dostęp, korzystając z OPROGRAMOWANIA, stanowią własność odpowiednich właścicieli i mogą być chronione stosownymi przepisami o prawach autorskich lub innymi przepisami i porozumieniami międzynarodowymi dotyczącymi własności intelektualnej. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA nie gwarantuje LICENCJOBIORCY żadnych praw do takiej własności intelektualnej.

2.3 OPROGRAMOWANIE zawiera ważne tajemnice handlowe oraz poufne informacje firmy ABBYY i innych podmiotów i jest chronione prawem autorskim, w tym, bez ograniczeń, amerykańskim prawem autorskim, prawami Federacji Rosyjskiej, postanowieniami traktatów międzynarodowych i stosownymi ustawami w krajach użytkowania. Użytkowanie OPROGRAMOWANIA wraz z wszystkimi składnikami wykraczające poza warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ lub pozostające z nimi w sprzeczności stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej firmy ABBYY i innych podmiotów oraz stanowi podstawę unieważnienia wszelkich praw do użytkowania OPROGRAMOWANIA, nadanych w ramach niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

2.4 Licencjobiorcy przysługuje prawo jednorazowego, trwałego przekazania OPROGRAMOWANIA wyłącznie bezpośrednio użytkownikowi końcowemu. Przekazanie musi dotyczyć całości OPROGRAMOWANIA (wraz z wszystkimi składnikami, nośnikami i materiałami drukowanymi, a także wszel
kimi aktualizacjami) oraz przeniesienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. Przeniesienie nie może odbywać się na zasadzie powierzenia lub innego przekazania pośredniego. Beneficjent takiego jednorazowego przeniesienia musi wyrazić zgodę na warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, włącznie ze zobowiązaniem do nieprzenoszenia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ i OPROGRAMOWANIA na kolejne osoby. W przypadku takiego przeniesienia Licencjobiorca musi usunąć OPROGRAMOWANIE ze swojego komputera lub sieci LAN.

2.5 Na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ Licencjobiorcy nie zostają udzielone żadne prawa do znaków handlowych firmy ABBYY.

2.6 Zastrzeżenie praw. Wszelkie prawa, których wyraźnie nie udzielono, są zastrzeżone przez firmę ABBYY.

3. Korzystanie z OPROGRAMOWANIA

3.1 Jeśli kopia OPROGRAMOWANIA nosi oznaczenie “ABBYY FineReader 10 Professional Edition”, Licencjobiorca ma prawo zainstalować jedną kopię OPROGRAMOWANIA i korzystać z niej wyłącznie na jednym komputerze w biurze i jednym komputerze domowym. Licencjobiorca nie ma prawa instalować OPROGRAMOWANIA na większej liczbie komputerów, ani równocześnie użytkować OPROGRAMOWANIA na więcej niż jednym komputerze. OPROGRAMOWANIE nie może być równocześnie użytkowane na komputerze w biurze i komputerze domowym.

3.2 Jeżeli kopia OPROGRAMOWANIA nosi oznaczenie “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition”, z typem licencji “Na stanowisko”, to OPROGRAMOWANIE może zostać zainstalowane i używane na ilości komputerów równej ilości zakupionych licencji “Na stanowisko”.

3.3 Jeśli kopia OPROGRAMOWANIA nosi oznaczenie “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” i zawiera licencję dla użytkowników jednoczesnych, można zainstalować OPROGRAMOWANIE na wszystkich posiadanych komputerach i używać go jednocześnie na liczbie komputerów określonej przez liczbę licencji tego typu.

3.4 Jeśli kopia OPROGRAMOWANIA nosi oznaczenie “ABBYY FineReader 10 Site License Edition”, można zainstalować OPROGRAMOWANIE i używać go jednocześnie na liczbie komputerów określonej w osobnej umowie z firmą ABBYY lub w dowolnej dokumentacji dołączonej do OPROGRAMOWANIA.

3.5 Jeżeli kopia OPROGRAMOWANIA nosi oznaczenie “ABBYY FineReader 10 Professional Edition”, z typem licencji “Na stanowisko”, to jedna z zainstalowanych kopii OPROGRAMOWANIA może zostać udostępniona z jednego z komputerów za pomocą usług terminalowych. Usługi terminalowe na potrzeby powyższego warunku pozwalają użytkownikowi na dostęp poprzez sieć do aplikacji i danych znajdujących się na zdalnym komputerze.

3.6 Jeżeli kopia OPROGRAMOWANIA nosi oznaczenie “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition”, z typem licencji “Na stanowisko”, to LICENCJOBIORCA może udostępnić za pośrednictwem usług terminalowych nie więcej kopii oprogramowania, niż posiada licencji “Na stanowisko” chyba że osobna umowa z firmą ABBYY lub inna dołączona do OPROGRAMOWANIA dokumentacja wskazuje inaczej.

3.7 Jeżeli kopia OPROGRAMOWANIA nosi oznaczenie “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” i zawiera licencję dla użytkowników jednoczesnych, to możesz udostępnić za pośrednictwem usług terminalowych nie więcej kopii oprogramowania, niż zostało to podane w osobnej umowie z firmą ABBYY, chyba że osobna umowa z firmą ABBYY lub inna dołączona do OPROGRAMOWANIA dokumentacja wskazuje inaczej.

4. Wiele nośników OPROGRAMOWANIA

4.1 Licencjobiorca może otrzymać OPROGRAMOWANIE na więcej niż jednym nośniku, łącznie z pobraniami za pośrednictwem Internetu. Bez względu na liczbę nośników, zgodnie z punktem 3 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, Licencjobiorca może używać jednej (1) kopii OPROGRAMOWANIA.

5. Bazy danych użytkowników końcowych

5.1 Licencjobiorca może tworzyć własne bazy danych dla programów wchodzących w skład pakietu OPROGRAMOWANIA, jeśli taka funkcja jest dostępna.

6. Redystrybucja OPROGRAMOWANIA

6.1 Dowolna dystrybucja OPROGRAMOWANIA lub dowolnej części OPROGRAMOWANIA na warunkach innych niż podane w punkcie 2.4 jest surowo zabroniona. Redystrybucja to między innymi, wynajem, leasing lub wypożyczenie możliwości udzielania praw do OPROGRAMOWANIA stronom trzecim, chyba że zostało to określone inaczej w osobnej umowie z firmą ABBYY.

7. Dodatkowe warunki dotyczące oprogramowania w wersji próbnej

7.1 Jeżeli OPROGRAMOWANIE otrzymane przez LICENCJOBIORCĘ wraz z niniejszą Licencją jest edycją przedkomercyjną lub wersją beta (“Oprogramowanie w wersji próbnej”), zastosowanie ma punkt 7 niniejszej UMOWY. W przypadku, gdy dowolne z postanowień punktu 7 jest sprzeczne z dowolnym innym podanym w UMOWIE LICENCYJNEJ warunkiem, postanowienia z tego punktu uznane zostaną za wiążące w stosunku do kopii oprogramowania w wersji próbnej, ale tylko w stopniu niezbędnym do rozwiązania konfliktu.

7.2 LICENCJOBIORCA jest świadom, że OPROGRAMOWANIE jest wersją próbną, nie stanowi gotowego OPROGRAMOWANIA firmy ABBYY i może zawierać wady, błędy i inne problemy, które mogą prowadzić do błędów systemowych i innych oraz utraty danych. Na skutek tego OPROGRAMOWANIE w wersji próbnej dostarczane jest “jak jest” i firma ABBYY nie bierze na siebie żadnych zobowiązań gwarancyjnych ani rękojmi w stosunku do LICENCJOBIORCY. TAM, GDZIE ZOBOWIĄZANIA DLA OPROGRAMOWANIA W WERSJI PRÓBNEJ NIE MOGĄ BYĆ USUNIĘTE A MOGĄ BYĆ OGRANICZONE, ZOBOWIĄZANIA FIRMY ABBYY I JEJ DOSTAWCÓW BĘDĄ OGRANICZONE ŁĄCZNĄ KWOTĄ 50$ USD (PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW USA).

7.3 LICENCJOBIORCA jest świadom, że OPROGRAMOWANIE w wersji próbnej może działać przez ograniczony okres czasu nie przewyższający 2 (dwóch) tygodni od momentu pierwszego uruchomienia OPROGRAMOWANIA w wersji próbnej. Po upływie tego okresu funkcjonalność OPROGRAMOWANIA w wersji próbnej zostanie zawieszona, a niniejsza UMOWA LICENCYJNA przestanie obowiązywać, chyba że zostanie przedłużona przez firmę ABBYY na skutek nabycia przez LICENCJOBIORCĘ od firmy ABBYY pełnej wersji OPROGRAMOWANIA.

7.4 LICENCJOBIORCA przyjmuje do wiadomości, że firma ABBYY nie obiecuje ani nie gwarantuje mu, że OPROGRAMOWANIE w wersji próbnej zostanie w przyszłości ogłoszone albo komukolwiek udostępnione. Firma ABBYY nie bierze na siebie żadnych bezpośrednich ani pośrednich zobowiązań w stosunku do LICENCJOBIORCY by ogłosić lub wprowadzić OPROGRAMOWANIE w wersji próbnej, w związku z czym firma ABBYY może nie wprowadzić na rynek OPROGRAMOWANIA identycznego ani kompatybilnego z OPROGRAMOWANIEM w wersji próbnej. W związku z czym LICENCJOBIORCA oświadcza że wszelkie badania i rozwój przeprowadzone w stosunku do OPROGRAMOWANIA w wersji próbnej lub dowolnego produktu związanego z OPROGRAMOWANIEM w wersji próbnej wykonywane są na wyłączne ryzyko LICENCJOBIORCY.

7.5 LICENCJOBIORCA jest świadom, że OPROGRAMOWANIE w wersji próbnej oraz dowolne towarzyszące mu materiały pisane, ustne lub w formie elektronicznej udostępnione LICENCOBIORCY przez firmę ABBYY a powiązane z OPROGRAMOWANIEM w wersji próbnej, dowolne informacje o jakości OPROGRAMOWANIA w wersji próbnej lub jakości wyników uzyskanych przy jego użyciu, dowolne informacje na temat wad, błędów i innych problemów, wykrytych przez LICENCJOBIORCĘ w OPROGRAMOWANIU w wersji próbnej są poufne (określane dalej jako MATERIAŁY POUFNE).

7.6 LICENCJOBIORCA zgadza się na przestrzeganie następujących warunków:

7.6.1 Zachowa MATERIAŁY POUFNE w tajemnicy. Pod terminem “ujawnić” rozumiemy tu leasing, pożyczenie, wynajem, przypisanie, przekazanie oraz udostępnienie poprzez sieć lub w inny sposób dowolnej formy zapisu MATERIAŁÓW POUFNYCH, wliczając w to ich ustne przekazanie stronie trzeciej.

7.6.2 LICENCJOBIORCA podejmie wszystkie rozsądne kroki, by przeciwdzi
ałać ujawnieniu MATERIAŁÓW POUFNYCH i zachować ich poufność.

7.6.3 LICENCJOBIORCA natychmiast poinformuję firmę ABBYY o otrzymaniu przez siebie informacji o ujawnieniu MATERIAŁÓW POUFNYCH.

7.6.4 W przypadku naruszenia przez LICENCJOBIORCĘ warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ podanych w punktach 7.6.1 – 7.6.3 wypłaci on firmie ABBYY karę w wysokości 10 000$ USD (dziesięciu tysięcy dolarów USA) Pokryje także wszelkie straty firmy ABBYY wynikłe z takiego złamania umowy i nie zrekompensowane przez karę.

7.7 Warunki poufności ustanowione w punkcie 7.6 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ pozostaną w mocy aż do dnia oficjalnej premiery OPROGRAMOWANIA. Dla celów niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ za dzień oficjalnej premiery oprogramowanie uznany zostaje dzień publikacji informacji prasowej o OPROGRAMOWANIU na stronie internetowej www.ABBYY.com.

7.8 W trakcie okresu ustanowionego w punkcie 7.3 LICENCJOBIORCA zobowiązuje się dostarczyć na życzenie firmy ABBYY informacji zwrotnej o testowaniu i użytkowaniu OPROGRAMOWANIA w wersji próbnej, wliczając w to raporty o błędach i wadach.

7.9 Jeżeli LICENCJOBIORCA otrzymał OPROGRAMOWANIE w wersji próbnej na mocy osobnej pisemnej umowy, takiej jak obustronna umowa o zachowaniu poufności, wykorzystanie przez LICENCJOBIORCĘ OPROGRAMOWANIA w wersji próbnej będzie odbywać się również na warunkach określonych w tej umowie. W przypadku, gdy jeden z warunków takiej pisemnej umowy, jak obustronna umowa o zachowaniu poufności, pozostaje w sprzeczności z dowolnym warunkiem niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, za obowiązujący w stosunku do OPROGRAMOWANIA w wersji próbnej uznany zostanie warunek z pisemnej umowy ale wyłącznie w stopniu potrzebnym do rozwiązania sprzeczności.

7.10 Po późniejszym otrzymaniu nieopublikowanej jeszcze wersji OPROGRAMOWANIA w wersji próbnej lub publicznie dostępnej wersji komercyjnej OPROGRAMOWANIA, niezależnie od tego czy będzie ono występowało jako osobny produkt czy jako część większego produktu, LICENCJOBIORCA zobowiązuje się do zwrócenia lub zniszczenia wszystkich wcześniejszych wersji OPROGRAMOWANIA w wersji próbnej otrzymanych od firmy ABBYY oraz do przestrzegania warunków UMOWY LICENCYJNEJ dla dowolnej z tych późniejszych wersji OPROGRAMOWANIA w wersji próbnej bądź publicznie dostępnej wersji komercyjnej OPROGRAMOWANIA.

8. Ograniczenia

8.1 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że OPROGRAMOWANIE jest zabezpieczone przed nieuprawnionym kopiowaniem lub użytkowaniem.

8.2 Wszelkie warunki i ograniczenia w użytkowaniu OPROGRAMOWANIA zostały określone w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ, chyba że inna umowa z firmą ABBYY lub dowolna dołączona do OPROGRAMOWANIA dokumentacja stanowią inaczej.

8.3 Licencjobiorca nie może wykonywać ani umożliwiać osobom trzecim wykonywania poniższych czynności:

8.3.1 Inżynieria wsteczna, dekompilacja i dezasemblacja OPROGRAMOWANIA bądź dowolnej jego części, z wyjątkiem i w stopniu, w jakim jest to wyraźnie określone odpowiednimi regulacjami prawnymi, bez względu na te ograniczenia. Jeśli stosowne przepisy dopuszczają takie czynności, żadnych informacji w ten sposób uzyskanych nie wolno ujawniać osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa – wówczas informacje o takim ujawnieniu należy niezwłocznie przekazać firmie ABBYY. Wszelkie informacje tego rodzaju stanowią własność firmy ABBYY i są traktowane jako poufne.

8.3.2 Modyfikacji, adaptacji lub tłumaczenia OPROGRAMOWANIA, w tym wprowadzania innych niż obsługiwane przez OPROGRAMOWANIE i opisane w dokumentacji zmian w OPROGRAMOWANIU oraz aplikacjach i bazach danych zawartych w OPROGRAMOWANIU.

8.3.3 Dokonywania dowolnych zmian w OPROGRAMOWANIU, wliczając w to zmiany mające na celu umożliwienie uruchomienia OPROGRAMOWANIA na komputerze LICENCJOBIORCY bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ABBYY. Wyjątek stanowią zmiany możliwe do przeprowadzenia z użyciem dołączonych do OPROGRAMOWANIA narzędzi i opisane w towarzyszącej mu dokumentacji. Poprawianie błędów w OPROGRAMOWANIU bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody od firmy ABBYY.

8.3.4 Wypożyczanie, dzierżawienie, przydzielanie, przekazywanie lub przenoszenie praw przyznanych Licencjobiorcy na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ oraz innych praw związanych z OPROGRAMOWANIEM innym osobom, lub wyrażanie zgody na kopiowanie oprogramowania na inny komputer w całości lub części, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 2.4 lub w osobnej umowie z firmą ABBYY.

8.3.5 Umożliwianie korzystania z OPROGRAMOWANIA osobom do tego nieuprawnionym, pracującym w tym samym systemie wielodostępnym.

8.3.6 Usuwanie lub czynienie niewidocznymi wszelkich informacji o prawach autorskich i patentowych oraz znakach handlowych, jakie znajdują się w dostarczonym OPROGRAMOWANIU.

8.4 LICENCJOBIORCA nie może używać OPROGRAMOWANIA do dostarczania stronom trzecim płatnych bądź nieodpłatnych usług rozpoznawania tekstu ani dostarczać wyników ani dostępu do wyników otrzymanych z użyciem OPROGRAMOWANIA jako części innych usług, kluczową częścią których jest rozpoznawanie lub konwersja.

8.5 LICENCJOBIORCA nie może bez dodatkowej umowy z firmą ABBYY używać OPROGRAMOWANIA łącznie z dowolnym oprogramowaniem umożliwiającym wyłączenie interakcji użytkownika z interfejsem użytkownika.

9. Pomoc techniczna

9.1 Firma ABBYY zapewnia LICENCJOBIORCY usługi pomocy technicznej do OPROGRAMOWANIA (“Pomoc techniczna”) na warunkach obecnej polityki wsparcia firmy ABBYY, opublikowanej na stronie internetowej ABBYY (http://www.abbyy.com/support). Firma ABBYY zastrzega sobie prawo do zmiany polityki wsparcia w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia.

9.2 Wszelkie dodatkowe kody dostarczone w ramach pomocy technicznej uważa się za elementy OPROGRAMOWANIA i jako takie podlegają one warunkom niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

9.3 Warunkiem korzystania z pomocy technicznej jest dostarczenie firmie ABBYY informacji na temat posiadanego skanera i komputera, numeru seryjnego OPROGRAMOWANIA, a także standardowych informacji osobistych, takich jak nazwisko, nazwa firmy (jeśli ma zastosowanie), adres, numer telefonu i adres e-mail.

9.4 Firma ABBYY może wykorzystać wyżej wspomniane informacje w celach handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie ochrony danych, w tym między innymi do pomocy technicznej i udoskonalania produktu, z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest wykorzystanie ich w sposób, który wskazywałby na tożsamość konkretnego Licencjobiorcy.

10. Oprogramowanie nie do odsprzedaży

10.1 Jeśli OPROGRAMOWANIE oznaczone jest jako “nie do odsprzedaży”, to bez względu na inne postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, Licencjobiorcy wolno z niego korzystać jedynie w celach demonstracyjnych, weryfikacji i testowania.

11. Oprogramowanie próbne

11.1 Jeśli OPROGRAMOWANIE oznaczone jest jako “Try&Buy”, “Wersja próbna” lub “Demo”, to do czasu zakupu licencji dla pełnej wersji handlowej OPROGRAMOWANIA ma zastosowanie poniższy punkt. LICENCJOBIORCA przyjmuje do wiadomości, ze funkcjonalność OPROGRAMOWANIA jest ograniczona oraz/lub OPROGRAMOWANIE będzie pracowało przez ograniczony czas. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane “tak jak jest”, wyłącznie jako model demonstracyjny. OPROGRAMOWANIE w wersji czasowej przestanie funkcjonować po wyznaczonym czasie od instalacji, który jest określony w OPROGRAMOWANIU. Po upływie daty końcowej tego okresu, niniejsza UMOWA LICENCYJNA zostanie rozwiązana, chyba że została przedłużona przez firmę ABBYY po zakupie przez Licencjobiorcę licencji dla pełnej wersji handlowej.

12. Uaktualnienia

12.1 Jeśli OPROGRAMOWANIE jest oznaczone
jako uaktualnienie, to aby z niego korzystać, LICENCJOBIORCA musi posiadać Licencję do korzystania z produktu określonego przez ABBYY jako możliwy do uaktualnienia.

12.2 OPROGRAMOWANIE oznaczone jako uaktualnienie zastępuje lub uzupełnia produkt, na podstawie którego LICENCJOBIORCA korzysta z uaktualnienia.

12.3 Licencjobiorca może korzystać z wersji uaktualnionej na warunkach Umowy licencyjnej załączonej do uaktualnienia.

12.4 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, ze obowiązek świadczenia przez firmę ABBYY pomocy technicznej względem aktualizowanej wersji OPROGRAMOWANIA wygasa z chwilą udostępnienia wersji uaktualnionej.

13. Wygaśnięcie UMOWY LICENCYJNEJ

13.1 Chyba że zostało to inaczej ustalone pomiędzy LICENCJOBIORCĄ i firmą ABBYY, lub podane w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ, niniejsza UMOWA LICENCYJNA obowiązuje przez cały czas obowiązywania praw autorskich do OPROGRAMOWANIA.

13.2 Firma ABBYY ma prawo rozwiązać niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ bez uszczerbku dla innych uprawnień, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej warunków. W takim wypadku Licencjobiorca jest zobowiązany do zniszczenia wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA i jego części składowych oraz do usunięcia OPROGRAMOWANIA.

13.3 Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ poprzez zniszczenie wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA i jego części składowych oraz usunięcie OPROGRAMOWANIA.

13.4 Takie wypowiedzenie umowy nie zwalnia Licencjobiorcy z obowiązku uiszczenia zapłaty za OPROGRAMOWANIE.

13.5 Postanowienia punktów 2.3, 2.5, 2.6, 6, 8, 11, 14.2 – 14.4, 15, 16, 19, 20, 21 i 22.5 będą obowiązywać nawet po rozwiązaniu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ niezależnie od powodów takiego rozwiązania, jednak nie powoduje to możliwości ani nie stwarza prawa do użytkowania OPROGRAMOWANIA po rozwiązaniu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

14. Ograniczona gwarancja

14.1 Firma ABBYY udziela gwarancji na to, że nośnik, na którym dostarczono OPROGRAMOWANIE, w normalnych warunkach eksploatacji będzie wolny od wad fizycznych i wad wykonania przez minimalny okres określony przepisami obowiązującymi w kraju zakupu, począwszy od daty zakupu. Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w krajach, określonych w punkcie 21.4, okres gwarancji wynosi trzydzieści (30) dni od daty zakupu.

14.2 OPROGRAMOWANIE, jego wszelkie uaktualnienia i aktualizacje dostarczane są “tak jak jest” i firma ABBYY nie udziela na nie żadnego rodzaju gwarancji. Firma ABBYY nie może udzielić i nie udziela gwarancji na działanie lub wyniki, jakie Licencjobiorca może uzyskać, korzystając z OPROGRAMOWANIA.

14.3 Z wyjątkiem wszelkich gwarancji, warunków i oświadczeń, których stosowne dla Licencjobiorcy przepisy prawa nie pozwalają wyłączyć lub ograniczyć, firma ABBYY nie udziela żadnych gwarancji, nie określa warunków ani nie wydaje oświadczeń (wyraźnie określonych ani implikowanych przez ustawy, prawo zwyczajowe, zwyczaje, praktyki lub inne), włączając w to gwarancję nienaruszania praw osób trzecich, dotyczących możliwości wprowadzenia do obrotu handlowego, integracji, zadowalającej jakości lub przydatności do danego celu, ani też nie gwarantuje, że OPROGRAMOWANIE nie posiada żadnych wad, że spełni oczekiwania Licencjobiorcy lub że będzie działać poprawnie w połączeniu z innym oprogramowaniem lub sprzętem, oraz stwierdza, że całkowite ryzyko związane z jakością i pracą OPROGRAMOWANIA ponosi Licencjobiorca.

14.4 Firma ABBYY nie udziela żadnych gwarancji na oprogramowanie obce, które może być dostarczone razem z OPROGRAMOWANIEM.

14.5 Ograniczona gwarancja dla użytkowników w Niemczech lub Austrii.

14.6 Jeśli Licencjobiorca nabył kopię OPROGRAMOWANIA w Niemczech lub Austrii i zazwyczaj przebywa na terenie tych krajów, to zgodnie z niemieckim prawem firma ABBYY gwarantuje, że oprogramowanie będzie działać zgodnie z opisem w dokumentacji (“uzgodniona funkcjonalność”) przez okres objęty ograniczoną gwarancją po zakupie kopii OPROGRAMOWANIA przy użytkowaniu w zalecanej konfiguracji sprzętowej. Na potrzeby niniejszego punktu termin “okres ograniczonej gwarancji” oznacza 1 (jeden) rok, jeśli Licencjobiorca jest użytkownikiem instytucjonalnym lub osobą prawną, oraz 2 (dwa) lata, jeśli Licencjobiorca nie jest użytkownikiem instytucjonalnym. Nieznacznych odchyleń od uzgodnionych funkcji nie uważa się za podstawę powstania żadnych praw gwarancyjnych. Taka ograniczona gwarancja nie odnosi się do OPROGRAMOWANIA dostarczonego bezpłatnie, na przykład uaktualnień, wersji próbnych, próbek produktu, kopii OPROGRAMOWANIA oznaczonych jako “Nie do sprzedaży”, lub OPROGRAMOWANIA, w którym Licencjobiorca dokonał zmian w stopniu powodującym usterkę. W celu dokonania reklamacji w okresie gwarancyjnym Licencjobiorca musi zwrócić OPROGRAMOWANIE sprzedawcy, u którego nabyte zostało oprogramowanie (na koszt producenta), wraz z dowodem zakupu. Jeżeli działanie oprogramowania w istotny sposób różni się od uzgodnionych funkcji, firma ABBYY ma prawo – wedle własnego uznania – naprawić lub wymienić OPROGRAMOWANIE. Jeśli nie da to spodziewanego rezultatu, Licencjobiorca ma prawo do obniżki ceny zakupu (obniżka) lub unieważnienia umowy zakupu (unieważnienie). Więcej informacji dotyczących gwarancji udziela Dział Obsługi Klienta firmy ABBYY w Niemczech: ABBYY Europe GmbH, Elsenheimerstrasse 49, 80687 Munich, tel.: +49 (0)89 51 11 590, faks: +49 (0)89 51 11 5959.

15. Ograniczenie zobowiązań

15.1 W żadnym przypadku firma ABBYY nie ponosi odpowiedzialności względem Licencjobiorcy za żadne szkody, przestoje firmy, utratę wszelkiego rodzaju danych lub informacji, firmowych lub innych, roszczenia ani koszty, ani za żadne pośrednie, uboczne szkody lub utratę zysków bądź oszczędności w wyniku korzystania lub w związku z użytkowaniem OPROGRAMOWANIA, ani za szkody wynikłe z możliwych błędów w OPROGRAMOWANIU, nawet jeśli powiadomiono przedstawiciela firmy ABBYY o możliwości powstania takich strat, szkód, roszczeń lub kosztów, ani też za żadne roszczenia osób trzecich. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie w zakresie dozwolonym przez stosowne dla Licencjobiorcy przepisy prawa. Wyłączna i całkowita odpowiedzialność firmy ABBYY w związku z niniejszą UMOWĄ LICENCYJNĄ jest ograniczona do kwoty, jaką zapłacono przy zakupie oprogramowania, jeśli taka płatność miała miejsce.

15.2 Ograniczona gwarancja dla użytkowników w Niemczech lub Austrii.

Jeśli Licencjobiorca nabył kopię OPROGRAMOWANIA w Niemczech lub Austrii i zazwyczaj przebywa na terenie tych krajów, to

15.2.1 z uwzględnieniem postanowień punktu 15.2.2 ustawowa odpowiedzialność firmy ABBYY za szkody jest ograniczona w następujący sposób: (i) Firma ABBYY ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości kwoty odszkodowania, jaką założono w chwili zawarcia umowy zakupu, w odniesieniu do niedotrzymania istotnych zobowiązań umownych w nieznacznym stopniu, oraz (ii) firma ABBYY nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niedotrzymania nieistotnych zobowiązań umownych w nieznacznym stopniu.

15.2.2 Ograniczenie odpowiedzialności, określone w punkcie 15.2.1, nie ma zastosowania w odniesieniu do obowiązujących zobowiązań ustawowych, w szczególności zobowiązań określonych w niemieckiej ustawie o odpowiedzialności za produkty, odpowiedzialności za przyjęcie określonej gwarancji lub odpowiedzialności za zawinione spowodowanie uszkodzenia ciała.

15.2.3 LICENCJOBIORCA jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków w celu uniknięcia i zminimalizowania szkód, w szczególności tworzenia kopii zapasowych OPROGRAMOWANIA i danych znajdujących się w pamięci komputera, w zakresie przewidzianym postan
owieniami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

16. Wbudowane czcionki

16.1 Programy obsługujące czcionki podlegają prawom autorskim i właściciel praw może wprowadzić warunki pod jakimi program może być użytkowany. Jednym z takich warunków może być konieczność posiadania licencjonowanej kopii programu w celu wprowadzenia czcionki do pliku PDF. W żadnym przypadku firma ABBYY nie odpowiada za żadne uszkodzenia wynikłe z używania wbudowanych czcionek.

17. Adobe® PDF Library

17.1 Pojęcie “Oprogramowanie Adobe” obejmuje technologie firmy Adobe i powiązaną dokumentację, oraz wszelkie uaktualnienia, wersje zmodyfikowane, aktualizacje, dodatki i kopie powyższych

17.2 Udzielenie licencji i ograniczenia. Firma ABBYY udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na użytkowanie oprogramowania Adobe zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. Licencjobiorca może wykonać jedną kopię zapasową oprogramowania Adobe będącego częścią OPROGRAMOWANIA, pod warunkiem że kopia nie będzie zainstalowana lub używana na innym komputerze.

17.3 Prawa własności intelektualnej. Oprogramowanie Adobe będące częścią Oprogramowania jest własnością firmy Adobe i jej dostawców, a jego budowa, układ i kod zawiera ważne tajemnice handlowe firmy Adobe i jej dostawców. Oprogramowanie Adobe jest chronione amerykańskim prawem autorskim i postanowieniami traktatów międzynarodowych. Oprogramowania Adobe wbudowanego w OPROGRAMOWANIE nie wolno kopiować, z wyjątkiem przypadków dopuszczanych przez niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ. Wszystkie kopie, na jakie zezwala UMOWA LICENCYJNA, muszą zawierać takie same informacje na temat praw autorskich i innych praw własności, jak informacje występujące w oprogramowaniu Adobe. Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia, przebudowy, rozkładu, demontażu, ani innych prób poznania kodu źródłowego oprogramowania Adobe. Z wyjątkiem wyżej opisanych sytuacji, Umowa nie przyznaje użytkownikowi jakichkolwiek praw własności intelektualnej do oprogramowania Adobe.

17.4 Licencja na czcionki. Jeżeli oprogramowanie Adobe zawiera oprogramowanie do obsługi czcionek, użytkownik może wbudować oprogramowanie do obsługi czcionek lub strukturę oprogramowania do obsługi czcionek w swoich dokumentach elektronicznych w zakresie dozwolonym przez właściciela praw autorskich czcionki. Czcionki zawarte w tym pakiecie mogą zawierać zarówno czcionki należące do Adobe, jak i nienależące do Adobe. Wszystkie czcionki należące do Adobe mogą być dowolnie osadzane w dokumentach.

17.5 Gwarancja. ABBYY I JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ I NIE MOGĄ ZAGWARANTOWAĆ OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONYCH WYNIKÓW PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA.

17.6 Zasady eksportu. LICENCJOBIORCA zobowiązuje się, że oprogramowanie Adobe nie będzie przewożone, transferowane lub eksportowane do jakiegokolwiek kraju lub używane w sposób zabroniony przez United States Export Administration Act lub jakiekolwiek inne przepisy eksportowe, restrykcje lub regulacje (zbiorowo “Prawa eksportowe”). Dodatkowo jeżeli oprogramowanie Adobe zostanie oznaczone jako przedmiot kontrolowanego eksportu w ramach Praw Eksportowych, LICENCJOBIORCA oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem ani nie zamieszkuje w regionie objętym embargiem oraz że Prawa eksportowe nie zabraniają mu nabycia oprogramowania Adobe. Wszelkich praw do używania oprogramowania Adobe udziela się z zastrzeżeniem, że mogą zostać cofnięte w przypadku, gdy Licencjobiorca nie zastosuje się do warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ

17.7 Znaki handlowe. Adobe i Adobe PDF są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w USA lub innych krajach

18. OPROGRAMOWANIE LIZARDTECH

18.1 Termin “OPROGRAMOWANIE LIZARDTECH” oznacza pakiet DjVu Decoder Software Development Kit firmy LIZARDTECH, a także wszelkie inne powiązane media, drukowane materiały oraz dokumentację elektroniczną i dostępną online. Zakupiłeś OPROGRAMOWANIE zawierające OPROGRAMOWANIE LIZARDTECH, licencjonowane przez firmę ABBYY od firmy LIZARDTECH, INC. W OPROGRAMOWANIU wykorzystano OPROGRAMOWANIE LIZARDTECH służące do konwertowania plików DjVu na pliki graficzne.

18.2 OPROGRAMOWANIE LIZARDTECH jest chronione prawem autorskim i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi przepisami i porozumieniami dotyczącymi własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE LIZARDTECH jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

18.3 Udzielenie licencji. Użytkownikowi udzielana jest personalna, niewyłączna licencja na użytkowanie OPROGRAMOWANIA LIZARDTECH zintegrowanego z OPROGRAMOWANIEM (a także wszelkiej powiązanej dokumentacji), bez zgody na przekazywanie licencji. OPROGRAMOWANIA LIZARDTECH oraz jego elementów nie wolno wypożyczać, sprzedawać, dzierżawić ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać.

18.4 BRAK GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE LIZARDTECH. OPROGRAMOWANIE LIZARDTECH jest dostarczane “tak, jak jest”, wraz ze wszystkimi jego wadami. CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ, SKUTECZNOŚCIĄ I PRACĄ (ŁĄCZNIE Z NIEDOCHOWANIEM STARANNOŚCI) PONOSI LICENCJOBIORCA. PONADTO NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI ZADOWOLENIA Z OPROGRAMOWANIA LIZARDTECH ANI ZWIĄZANYCH Z NIENARUSZENIEM PRAW INNYCH OSÓB. ŻADNA Z POTENCJALNIE OTRZYMANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA LUB OPROGRAMOWANIA LIZARDTECH NIE POCHODZI ANI NIE JEST ZWIĄZANA Z FIRMĄ LIZARDTECH.

18.5 BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY. POZA OKREŚLONYMI PRAWNIE WYJĄTKAMI, LIZARDTECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, UMYŚLNE, PRZYPADKOWE LUB BĘDĄCE WYNIKIEM UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LIZARDTECH ALBO ZWIĄZANE Z JEGO UŻYTKOWANIEM BĄDŹ DZIAŁANIEM. OGRANICZENIE TO POZOSTAJE W MOCY, NAWET JEŻELI NAPRAWIENIE SZKODY ZAKOŃCZY SIĘ NIEPOWODZENIEM W SWOICH ZASADNICZYCH CELACH.

18.6 Zastrzeżenie dotyczące inżynierii wstecznej, dekompilacji i dezasemblacji. Zabroniona jest inżynieria wsteczna, dekompilacja i dezasemblacja OPROGRAMOWANIA LIZARDTECH, z wyjątkiem i w stopniu, w jakim jest to wyraźnie określone odpowiednimi regulacjami prawnymi, bez względu na te ograniczenia.

18.7 Ograniczenia eksportu. LICENCJOBIORCA przyjmuje do wiadomości, że OPROGRAMOWANIE LIZARDTECH, wszelkie jego elementy, a także wszystkie procesy i usługi będące bezpośrednim produktem OPROGRAMOWANIA LIZARDTECH (wymienione wcześniej składniki nazywane są “komponentami ograniczonymi”) pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. LICENCJOBIORCA zgadza się przestrzegać wszelkich odpowiednich międzynarodowych i krajowych przepisów prawa, które mają zastosowanie do tych produktów, w tym U.S. Export Administration Regulations (regulacji administracji USA ds. eksportu), a także ograniczeń użytkownika końcowego, użycia końcowego i miejsca docelowego, wydawanych przez rząd USA i inne rządy.

19. Zasady eksportu

19.1 OPROGRAMOWANIA nie wolno eksportować ani reeksportować z pogwałceniem jakichkolwiek zapisów w prawodawstwie kraju, w którym zakupiono lub w inny sposób nabyto OPROGRAMOWANIE. Ponadto LICENCJOBIORCA oświadcza i gwarantuje, że żadne stosowne przepisy prawa nie zabraniają mu posiadania OPROGRAMOWANIA.

20. Użytkowanie przez rząd

Jeśli OPROGRAMOWANIE jest użytkowane przez organy rządowe USA lub dowolną agendę rządu USA, zastosowanie mają następujące warunki: (1) Ograniczone oprogramowanie komputerowe, określone w klauzuli ogólnej praw do danych w federalnych przepisach o nabywaniu towarów 52.227-14; i (2) korzystanie, powielanie czy ujawnianie tajemnicy przez organa rządowe podlegają ograniczeniom określonym w podpunkcie (c)(1)(ii) klauzuli praw do danych technicznych i oprogramowania kom
puterowego DFARS 252.227-7013.

21. Obowiązujące przepisy prawa

21.1 Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w USA, Kanadzie, Meksyku, Ameryce Środkowej, Japonii lub na Tajwanie, niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega przepisom obowiązującym w stanie Kalifornia (Stany Zjednoczone Ameryki), i jest interpretowana zgodnie z nimi. W przypadku wszelkich kwestii spornych wynikających z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ lub OPROGRAMOWANIA, LICENCJOBIORCA poddaje się jurysdykcji sądów federalnych lub stanowych hrabstwa Alameda albo Santa Clara stanu Kalifornia.

21.2 Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, we Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, lub w jakimkolwiek innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, którego nie wymieniono w punkcie 21.3, 21.4 lub 21.5 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, lub w Szwajcarii, Norwegii, Islandii albo Lichtensteinie, postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ podlegają jurysdykcji sądów w Monachium w Republice Federalnej Niemiec.

21.3 Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Republice Irlandii, to postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ są rozpatrywane zgodnie z prawami Anglii i Walii i podlegają jurysdykcji sądów w Anglii i Walii.

21.4 Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w Rosji, na Białorusi, w Kazachstanie lub innym kraju WNP, z wyjątkiem Ukrainy i Mołdawii, lub na Łotwie, Litwie albo w Estonii, postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ podlegają jurysdykcji sądów Federacji Rosyjskiej.

21.5 Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, w Czechach, na Węgrzech, w Izraelu, Macedonii, w Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Serbii, Czarnogórze, na Ukrainie lub w Mołdawii, niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega przepisom stosowanym przez sądy Ukrainy i jest interpretowana zgodnie z nimi. Powyższe reguły nie dotyczą sytuacji, gdy OPROGRAMOWANIE zakupione zostało przed osobę, która zgodnie z polskim kodeksem cywilnym posiada status konsumenta. W takiej sytuacji osoba ta podlega polskiemu prawu.

21.6 Jeżeli zastosowanie ma punkt 21.5, a LICENCJOBIORCA jest osobą prawną bądź przedsiębiorcą prywatnym, to wszystkie spory, kontrowersje oraz różnice w opiniach wynikłe z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez arbitraż przeprowadzony zgodnie z zasadami i procedurami arbitrażu Międzynarodowego Arbitrażu Komercyjnego Izby handlu i przemysłu Ukrainy zgodnie ze statutem Izby. Decyzja Sądu określonego powyżej jest ostateczna i obowiązuje obie Strony. Jeżeli zastosowanie ma punkt 21.5 a LICENCJOBIORCA jest osobą prywatną, to wszystkie spory wynikłe z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ znajdować się będą w jurysdykcji Sądu rejonu Shevchenkovskiego w Kijowie, na Ukrainie.

21.7 W przypadku gdy stosowany jest artykuł 21.4, a Licencjobiorca jest osobą prawną lub przedsiębiorcą prywatnym, wszelkie kwestie sporne wynikające z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ będą rozstrzygane przez sąd arbitrażowy w Moskwie w Federacji Rosyjskiej. Jeżeli zastosowanie ma punkt 21.4 a LICENCJOBIORCA jest osobą prywatną, to wszystkie spory wynikłe z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ znajdować się będą w jurysdykcji Sądu rejonu Perovskiego w Moskwie, w Federacji Rosyjskiej.

21.8 W przypadkach opisanych w punktach 21.1 – 21.5, niniejsza UMOWA LICENCYJNA nie podlega kolizji przepisów prawa żadnego orzecznictwa ani postanowieniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jednoznacznie się wyłącza.

21.9 Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w kraju innym niż wymienione w punktach 21.1 – 21.5, niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega przepisom kraju zakupu OPROGRAMOWANIA i jest interpretowana zgodnie z nimi.

22. Pozostałe postanowienia

22.1 Firma ABBYY może dostarczyć LICENCJOBIORCY materiały drukowane, w tym Instrukcje użytkownika;

22.2 LICENCJOBIORCA zgadza się na dostarczenie firmie ABBYY w trakcie użytkowania i rejestracji OPROGRAMOWANIA niektórych swoich danych osobowych. LICENCJOBIORCA zgadza się, że jego dane osobowe mogą być zbierane, przetwarzane i używane przez firmę ABBYY zgodnie z obowiązującym prawem, zakładając że zachowana zostanie poufność takich danych. Dowolne dane osobowe dostarczone przez LICENCJOBIORCĘ firmie ABBYY będą przechowywane i używane wyłącznie w ramach Grupy ABBYY i nie zostaną ujawnione stronom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.

22.3 Jeżeli LICENCJOBIORCA wyrazi zgodę, firma ABBYY może wysyłać LICENCJOBIORCY wiadomości e-mail zawierające informacje o aktualnościach dotyczących produktów bądź firmy, informacje o ofertach specjalnych, rady dotyczące używania produktów oraz inne informacje, związane z produktami i firmą. LICENCJOBIORCA ma możliwość usunięcia swojego adresu z list mailingowych firmy ABBYY w każdej chwili.

22.4 Jeżeli na skutek nielegalnego użytkowania OPROGRAMOWANIA przez LICENCJOBIORCĘ zostaną przeciwko niemu wniesione roszczenia lub pozwy sądowe, zobowiązuje się on do poinformowania o nich firmy ABBYY w ciągu 3 (trzech) dni od uzyskania takiej informacji. LICENCJOBIORCA zobowiązuje się do podjęcia wszystkich niezbędnych działań aby zapewnić firmie ABBYY możliwość wzięcia udziału w rozprawach sądowych związanych z powyższymi roszczeniami lub pozwami oraz dostarczyć wszelkiej możliwej informacji koniecznej do rozstrzygnięcia odpowiednich roszczeń lub pozwów w terminie nie późniejszym niż 7 (siedem) dni od momentu otrzymania zapytania od firmy ABBYY.

22.5 Opłatą w rozumieniu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ jest cena Licencji ustanowiona przez firmę ABBYY lub Partnera ABBYY i opłacona zgodnie z procedurami płatniczymi przez nich określonymi lub wliczona w wartość sprzętu zakupionego przez LICENCJOBIORCĘ lub będąca częścią opłaty wniesionej przez LICENCJOBIORCĘ za pełną wersję OPROGRAMOWANIA. Jeżeli licencjobiorca jest osobą fizyczną, OPROGRAMOWANIE może zostać otrzymane w prezencie.

22.6 Jeżeli którakolwiek z części Umowy jest wyłączona lub nieobowiązująca, nie ma to wpływu na ważność całej umowy, której przepisy zachowują ważność i moc obowiązywania.

End-User License Agreement (EULA)