Słownik

A C D E F H I J K L M O P R S T U W Z

A

ABBYY Hot Folder – agent planowania, który umożliwia wybranie folderu zawierającego obrazy i ustawienie czasu przetwarzania obrazów z tego folderu. W określonym czasie obrazy z wybranego folderu zostaną przetworzone automatycznie.

ABBYY Screenshot Reader – funkcja umożliwiająca tworzenie zrzutów ekranu i rozpoznawanie w nich tekstu.

ADF (Automatic Document Feeder) – automatyczny podajnik dokumentów dla skanera. Skaner wyposażony w ADF umożliwia skanowanie dużej liczby stron, bez interwencji użytkownika. Program ABBYY FineReader obsługuje także skanowanie wielostronicowych dokumentów.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology) – technologia, polepszająca jakość konwersji wielostronicowych dokumentów. Na przykład, pozwala ona na rozpoznawanie takich strukturalnych elementów jak tytuły, nagłówki i stopki, przypisy, numery stron i sygnatury.

Aktywacja – polega na uzyskaniu specjalnego kodu ABBYY, który pozwala użytkownikowi korzystać ze wszystkich funkcji oprogramowania na danym komputerze.

Aktywny obszar – wybrany obszar obrazu, który można usunąć, przenieść lub zmienić. Aby uaktywnić obszar, należy go kliknąć. Ramka obejmująca aktywny obszar jest pogrubiona i zawiera małe kwadraty, które można przeciągać w celu zmiany rozmiaru obszaru.

Analiza dokumentu – proces wybierania elementów logicznej struktury dokumentu oraz różnych typów obszarów w dokumencie. Analiza dokumentu może być przeprowadzona automatycznie bądź ręcznie.

Analiza układu strony – proces wykrywania obszarów obrazu. Dostępnych jest pięć rodzajów obszarów: tekst, obraz, tabela, kod kreskowy i obszar rozpoznawania. Analiza układu strony może zostać wykonana automatycznie po kliknięciu przycisku Rozpoznaj lub ręcznie przed wykonaniem rozpoznawania OCR.

Automation Manager – wbudowany menedżer, który umożliwia uruchomienie zadania automatycznego, tworzenie i modyfikację zadań automatycznych oraz kasowanie tych, które nie są już potrzebne.

Finereader backtotop Słownik Powrót do góry

C

Czcionka o stałej szerokości – czcionka (taka jak Courier New), której znaki mają stałą szerokość. Aby uzyskać lepsze wyniki rozpoznawania OCR w odniesieniu do czcionek o stałej szerokości, należy wybrać kolejno Narzędzia>Opcje…, kliknąć kartę Dokument, a następnie wybrać opcję Maszyna do pisania w obszarze Typ wydruku dokumentu.

D

Dokument ABBYY FineReader – obiekt stworzony przy pomocy oprogramowania ABBYY FineReader do przetwarzania jednego dokumentu źródłowego z jego analizą strukturalną. Zawiera obrazy stron z odpowiadającym im rozpoznanym tekstem (jeżeli takowy istnieje) oraz ustawieniami programu (opcje skanowania, rozpoznawania, zapisu itp).

Douczanie – wprowadzanie dopasowań między obrazem znaku a samym znakiem. (Szczegółowe informacje są dostępne w rozdziale Rozpoznawanie z douczaniem.)

Dpi (dots per inch) – standardowa miara rozszerzenia obrazów.

Finereader backtotop Słownik Powrót do góry

E

Efekty czcionek – wygląd czcionki (pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, indeks dolny, indeks górny, itd.).

F

Forma podstawowa – forma wpisu słownika.

H

Hasło dostępu – hasło, które zapobiega drukowaniu i edycji dokumentu PDF, jeżeli nie zostanie wpisane ustalone przez autora hasło. W przypadku, gdy wybrane są niektóre ustawienia dla dokumentu, użytkownicy nie będą mogli zmieniać jego ustawień, o ile nie wprowadzą hasła określonego przez autora.

Hasło otwarcia dokumentu – hasło, które zapobiega otwarciu dokumentu PDF, jeżeli nie zostanie wpisane hasło ustalone przez autora.

I

ID produktu – parametr automatycznie tworzony na podstawie konfiguracji sprzętowej przy uaktywnianiu programu ABBYY FineReader na danym komputerze.

Ignorowane znaki – wszystkie znaki znalezione w słowach, które nie są literami (np. znaki sylab, akcenty). Znaki te są ignorowane przy sprawdzaniu pisowni.

J

Jasność – parametr skanowania odnoszący się do kontrastu między czarnymi i białymi fragmentami obrazu. Ustawienie poprawnej jasności zwiększa jakość rozpoznawania.

K

Kod aktywacyjny – to kod nadawany przez firmę ABBYY podczas aktywacji każdemu użytkownikowi programu ABBYY FineReader 10 Professional Edition. Kod aktywacyjny jest wymagany w celu aktywowania programu ABBYY FineReader na komputerze, na którym został wygenerowany ID produktu.

L

Ligatura – co najmniej dwie połączone litery, takie jak fi, fl, ffi. Te znaki są zazwyczaj trudne do rozdzielenia, ze względu na ich wygląd na wydruku. Uznanie ich za jeden znak połączony zwiększa dokładność rozpoznawania OCR.

M

Menedżer licencji – narzędzie służące do zarządzania licencjami programu i uaktywniania produktu ABBYY FineReader 10 Corporate Edition.

O

Obrócony obraz – obraz z białymi literami na czarnym tle.

Obszar – sekcja obrazu zawarta w ramce. Przed wykonaniem rozpoznawania OCR program ABBYY FineReader wykrywa obszary tekstu, obrazów, tabel oraz kodów kreskowych w celu określenia sekcji obrazu, który ma być rozpoznany, i kolejności rozpoznania.

Obszar kodu kreskowego – obszar stosowany w odniesieniu do kodów kreskowych.

Obszar obrazu – obszar stosowany do obszarów, które zawierają obrazy. Obszar tego typu może faktycznie zawierać grafikę lub inny obiekt, który powinien być wyświetlany jako grafika (np. fragment tekstu).

Obszar rozpoznania – obszar obejmujący sekcję obrazu, którą program ABBYY FineReader powinien zanalizować automatycznie.

Obszar tabeli – obszar stosowany przy obszarach z obrazem tabeli lub tekstu ułożonego w formie tabeli. Gdy program odczyta ten rodzaj obszaru, rysuje poziome i pionowe separatory wewnątrz obszaru, tworząc tabelę. Ten obszar w pliku docelowym jest przedstawiony w p
ostaci tabeli.

Obszar tekstu – obszar zawierający tekst. Pamiętaj o tym, że obszary tekstowe mogą zawierać tylko tekst w jednej kolumnie.

Odmiana – zestaw wszystkich form gramatycznych słowa.

Opcje dokumentu – zestaw opcji, które można wybrać w oknie dialogowym Opcje (menu Narzędzia>Opcje). Grupy opcji obejmują również język i wzorce użytkownika. Grupy opcji można zapisać, a następnie użyć (załadować) w innych dokumentach programu ABBYY FineReader.

Opcjonalny myślnik – myślnik (¬) wskazujący miejsce, w którym słowo lub kombinacja słów powinna zostać podzielona, jeśli pojawia się na końcu wiersza (na przykład słowo “autoformat” powinno zostać podzielone następująco: “auto-format”). Program ABBYY FineReader zamienia wszystkie myślniki znalezione w słowach znajdujących się w słowniku na znaki opcjonalnego myślnika.

Finereader backtotop Słownik Powrót do góry

P

PDF ze znacznikami – dokument PDF zawierający informacje o strukturze dokumentu, takie jak elementy logiczne, grafika, tabele itp. Struktura ta jest kodowana za pomocą znaczników PDF. Plik PDF ze znacznikami może być dopasowany do różnych rozmiarów ekranu i jest dobrze wyświetlany na urządzeniach przenośnych.

R

Rozdzielczość – parametr skanowania określający wartość dpi rozdzielczości skanowania. Rozdzielczość 300 dpi jest zalecana w przypadku tekstu o wielkości czcionek 10 lub większej, 400–600 dpi jest zalecana w przypadku tekstu o mniejszej wielkości czcionek (9 lub mniej).

Finereader backtotop Słownik Powrót do góry

S

Separatory – znaki oddzielające słowa (np. /, \, myślnik), które są oddzielane od słów spacjami.

Słowa niepewne – słowa zawierające co najmniej jeden znak niepewny.

Słowo złożone – słowo złożone z dwóch lub więcej trzonów (w ogólnym znaczeniu); słowo spoza słownika, ale możliwe do utworzenia ze słów znajdujących się w słowniku (w rozumieniu programu ABBYY FineReader).

Skaner – urządzenie do wprowadzania obrazów do komputera.

Skrót – skrócona forma słowa lub wyrażenia, przykładowo: MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System), UN (United Nations), itp.

Sterownik – program kontrolujący urządzenie peryferyjne (np. skaner, monitor itp.).

Strona kodowa – tabela określająca związek znaku z jego kodem. Użytkownik może wybrać znaki z dostępnych dla danej strony kodowej.

System Omnifont – system rozpoznawania pozwalający na rozpoznawanie dowolnych czcionek o dowolnym rozmiarze bez wcześniejszego douczania.

Szablon obszaru – szablon zawierający informacje na temat rozmiaru i lokalizacji obszarów w zestawie podobnych dokumentów.

T

Tryb kolorów – parametr skanowania określający, czy obraz zostanie zeskanowany jako czarno-biały, przy użyciu odcieni szarości, czy w kolorze.

Typ druku – to parametr opisujący sposób wydrukowania tekstu źródłowego (drukarka laserowa lub podobna, maszyna do pisania itp.). W przypadku tekstów z drukarek laserowych należy wybrać opcję Automatyczne wykrycie; w przypadku tekstów z maszyn do pisania należy wybrać opcję Maszyna do pisania; w przypadku tekstów z faksów należy wybrać opcję Faks.

Typ wydruku – osobliwość wyglądu druku źródłowego tekstu w zależności od metody druku (drukarka, drukarka igłowa, maszyna do pisania). Dla tekstu drukowanego powinien być ustawiony tryb Automatyczny, dla tekstu pisanego na maszynie tryb Maszyna do pisania, dla tekstu drukowanego na drukarce igłowej tryb Drukarka igłowa, a dla wiadomości wydrukowanych z faksu tryb Faks.

U

Układ strony – układ tekstu, tabel, obrazów, akapitów i kolumn na stronie, a także czcionki, ich rozmiar i kolor, tło oraz kierunek tekstu.

Unicode – standard opracowany przez Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Ten standard jest 16-bitowym, międzynarodowym systemem kodowania znaków, utworzonym z myślą o przetwarzaniu tekstów napisanych w podstawowych światowych językach. Standard ten jest łatwo rozszerzalny. Standard Unicode określa kodowanie znaku, jak również atrybuty i procedury używane podczas przetwarzania dokumentów napisanych w danym języku.

Ustawienia zabezpieczeń PDF – ograniczenia, które nie pozwalają na otwieranie dokumentu PDF, jego edytowanie, kopiowanie i drukowanie. Ustawienia te obejmują hasła otwarcia dokumentów, hasła dostępu oraz poziomy szyfrowania.

W

Wzorzec – zestaw par (każda para zawiera obraz znaku i znak) tworzony przy douczaniu w stosunku do wzorca.

Z

Znaki niepewne – znaki, które mogły zostać nieprawidłowo rozpoznane. Program ABBYY FineReader podświetla niepewne znaki.

Znaki zabronione – jeśli niektóre znaki nigdy nie pojawiają się w rozpoznanym tekście, to mogą one być określone w zestawie znaków zabronionych we właściwościach grupy języka. Określenie tych znaków zwiększa szybkość i jakość rozpoznawania OCR.

Finereader backtotop Słownik Powrót do góry

Słownik