GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST (EULA)

ABBYY® FineReader 10

Belangrijk! Lees de volgende bepalingen zorgvuldig door alvorens het product te installeren, te kopieren en/of te gebruiken. Wanneer U het product installeert, kopieert of gebruikt, betekent dit dat U deze bepalingen aanvaardt.

Deze Gebruiksrechtovereenkomst (“EULA”) is een wettelijke overeenkomst tussen U, de eindgebruiker die het bovengenoemde ABBYY-softwareproduct heeft verkregen (inclusief de eventuele rechtspersoon voor wie deze software is aangeschaft), en ABBYY, met betrekking tot het hierboven genoemde ABBYY-softwareproduct waarbij deze EULA hoort, inclusief zowel alle bijbehorende media, gedrukte materialen en elektronische of online-documentatie als alle toepassingen, databases en softwarecomponenten (gezamenlijk aangeduid als de “SOFTWARE”).

Door de SOFTWARE te installeren, te kopiëren of anderszins te gebruiken erkent U dat U deze EULA hebt gelezen, dat U deze EULA begrijpt en dat U er in toestemt door de bepalingen gebonden te zijn.

Deze EULA treedt in werking zodra

• U begint met het gebruiken van de SOFTWARE of accoord gaat met alle hierin opgesomde voorwaarden, hiermee uitdrukking gevend;

• aan Uw uitdrukkelijke instemming met de bepalingen in deze EULA door:

o tijdens de installatie van de SOFTWARE in de lijst de hierop van toepassing zijnde optie te kiezen;

o tijdens het voor de eerste keer uitvoeren de EULA te bekrachtigen;

en is bindend voor de gehele periode waarin de rechten op de SOFTWARE rusten, tenzij anderszins geregeld in deze EULA;

De SOFTWARE wordt beschermd door copyrights en internationale verdragsbepalingen. U gaat ermee akkoord dat deze EULA afdwingbaar is, net als elke andere schriftelijk gesloten en door u ondertekende overeenkomst. Deze EULA kan U, en elke rechtspersoon die de SOFTWARE verkregen heeft en uit wiens naam deze gebruikt wordt, afgedwongen worden.

Indien de software vergezeld gaat van een gedrukte versie van de Licentieverlening zal, bij optredende verschillen in inhoud tussen de tekst van deze Gebruiksrechtovereenkomst en de tekst van de Licentieovereenkomst, de tekst van de Licentieovereenkomst geldigheid hebben.

Als u niet met de bepalingen van deze EULA instemt, mag u deze SOFTWARE of zijn componenten noch installeren noch gebruiken.

Definities

“ABBYY” betekent

ABBYY USA Software House Inc. geregistreerd te 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, California 95035, USA, bij uitoefening van artikel 16.1 van deze EULA;

ABBYY Europe GmbH geregistreerd te Elsenheimerstr. 49 80687 Munich, bij uitoefening van artikel 16.2 van deze EULA;

ABBYY UK Ltd. geregistreerd te Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, United Kingdom, bij uitoefening van artikel 16.3 van deze EULA;

ABBYY LLC geregistreerd te ul. Perovskaya dom 22, korpus 1, 111398, Moscow, Russia, bij uitoefening van artikel 16.4 van deze EULA,

ABBYY Software House Ukraine geregistreerd te 31, Degtyarevskaya st., Kiev, Ukraine 03680, bij uitoefening van artikel 16.5 van deze EULA,

en ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cyprus, in alle overige gevallen.

‘ABBYY Group’staat voor ABBYY met al zijn aangesloten maatschappijen.

Een ‘aangesloten maatschappij van ABBYY’ is een eenheid die, direct of indirect, via één of meerdere tussenpersonen, ABBYY controleert, of gecontroleerd wordt door of onder algemene controle staat van ABBYY.

“U”, “Uw” en “eindgebruiker” verwijzen naar en omvatten iedere persoon en/of rechtspersoon die deze SOFTWARE verkregen heeft en uit wiens naam deze SOFTWARE gebruikt wordt.

“Licentie” houdt in het U door ABBYY verleende niet-exclusieve en beperkte recht op installatie en gebruik van de functionaliteit van de SOFTWARE overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze EULA.

“Serienummer” is de unieke identificatie van de aan de eindgebruiker verleende licentie of verzameling licenties met gelijkende parameters.

“ABBYY Partner” is een rechtspersoon die de SOFTWARE levert en het gebruiksrecht op de SOFTWARE verleent, welke rechten deze rechtspersoon ontleent aan een overeenkomst met ABBYY die deze rechtspersoon alle rechten verleent op deze SOFTWARE die nodig zijn voor dergelijke rechtshandelingen.

“Computer” is een elektronisch apparaat met één of meer CPU-kernen die informatie in digitale of vergelijkbare vorm ontvangt en deze gebaseerd op een opeenvolging van instructies verwerkt voor een specifiek doel. Daarnaast kan het ook een virtuele machine zijn.

“Virtuele machine” is een apparaat binnen een virtueel (of geëmuleerd) hardware-systeem.

1. Licentieverlening

1.1 Afhankelijk van Uw instemming met de bepalingen in deze EULA, verleent ABBYY U een niet-exclusief beperkt recht (de ‘Licentie’) die U toestaat de SOFTWARE te gebruiken, inclusief alle afbeeldingen, foto’s, animaties, audio-/video-onderdelen, muziek, tekst en overige toepassingen die in de SOFTWARE zijn opgenomen, evenals het begeleidende gedrukte materiaal en alle SOFTWARE-exemplaren, uitsluitend zoals hieronder uiteengezet wordt. Alle voorwaarden die hieronder vermeld staan, zijn zowel van toepassing op de SOFTWARE in zijn geheel als op alle afzonderlijke onderdelen.

1.2 Indien paragraaf 21.4 van toepassing is en U een natuurlijke persoon bent, hebt U het recht deze SOFTWARE wereldwijd te gebruiken. Indien U een rechtspersoon bent, hebt u in het land waar u de SOFTWARE geregistreerd hebt het recht deze te gebruiken, tenzij in een aparte overeenkomst tussen U en ABBYY anders is overeengekomen.

2. Licentie

2.1 ABBYY verklaart, verzekert en garandeert dat zij het volle recht, de macht, de wettige mogelijkheden, het vermogen en de volmacht heeft om de SOFTWARE te licentiëren en distribueren, inclusief alle afbeeldingen, foto’s, animaties, audio-/video-onderdelen, muziek, tekst en overige toepassingen die in de SOFTWARE zijn opgenomen, evenals het begeleidende gedrukte materiaal en alle SOFTWARE-exemplaren.

2.2 Alle aanspraken en intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die geen deel uitmaakt van de SOFTWARE, maar die door gebruik van de SOFTWARE toegankelijk is, rusten bij de respectievelijke eigenaren van de inhoud en worden mogelijk beschermd door toepasbaar auteursrecht of andere intellectuele eigendomswetten en internationale verdragen. Deze EULA verleent U geen rechten op zulk intellectueel eigendom.

2.3 De SOFTWARE bevat waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van ABBYY en derden en wordt door copyright beschermd, inclusief, zonder beperking, door de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten, door internationale verdragsbepalingen en door de van toepassing zijnde wetgeving van het land waar de software gebruikt wordt. Elk gebruik van de SOFTWARE buiten of in strijd met de bepalingen en voorwaarden van deze EULA is een schending van de intellectuele eigendomsrechten van ABBYY en/of derden, en zal aanleiding geven tot herroeping van alle rechten om de SOFTWARE te gebruiken die U onder deze EULA zijn verleend.

2.4 U mag deze SOFTWARE eenmalig permanent overdragen, uitsluitend rechtstreeks aan een andere eindgebruiker. Bij deze overdracht moeten alle SOFTWARE (inclusief alle componentonderdelen, de media en gedrukte materialen en alle upgrades) en deze EULA inbegrepen zijn. Een dergelijke overdracht mag niet via derden of op enige andere indirecte manier plaatsvinden. De begunstigde van een dergelijke eenmalige overdracht moet ermee akkoord gaan de bepalingen van deze EULA na te leven, inclusief de verplichting om deze EULA en SOFTWARE niet verder over te dragen. Bij een dergelijke SOFTWARE-overdracht moet U de SOFTWARE van Uw computer
of LAN (Local Area Network) verwijderen.

2.5 Deze EULA verleent U geen enkel recht ten aanzien van enig handelsmerk van ABBYY.

2.6 Voorbehouden rechten. ABBYY behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn geregeld.

3. Gebruik van de SOFTWARE

3.1 Als uw SOFTWARE-exemplaar wordt aangeduid met “ABBYY FineReader 10 Professional Edition”, mag U slechts één exemplaar van de SOFTWARE op uw kantoorcomputer en één op uw thuiscomputer installeren en gebruiken. U mag de SOFTWARE niet op meer dan twee computers installeren en u mag de SOFTWARE niet tegelijkertijd op meer dan één computer gebruiken. De SOFTWARE mag niet tegelijkertijd op uw thuiscomputer en op uw kantoorcomputer gebruikt worden.

3.2 Als uw versie van de SOFTWARE wordt aangeduid met “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” en het licentietype “Per werkplek” is, dan mag u de SOFTWARE installeren en gebruiken op een aantal computers dat gelijk is aan het aantal licenties dat u hebt aangeschaft.

3.3 Als uw versie van de SOFTWARE wordt aangeduid met “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” en het licentietype “Gelijktijdig” is, dan mag u de SOFTWARE op al uw computers installeren en de SOFTWARE tegelijkertijd uitvoeren op een aantal computers dat gelijk is aan het aantal “gelijktijdige” licenties dat u hebt aangeschaft.

3.4 Als uw SOFTWARE-exemplaar wordt aangeduid met “ABBYY FineReader 10 Site License Edition”, dan mag u de SOFTWARE installeren en tegelijkertijd gebruiken op een aantal computers dat is gespecificeerd in een afzonderlijke overeenkomst met ABBYY of in een licentiecertificaat dat bij de SOFTWARE is meegeleverd.

3.5 Als uw SOFTWARE-exemplaar wordt aangeduid met “ABBYY FineReader 10 Professional Edition” en het licentietype “Per werkplek” is, dan mag U één geïnstalleerde kopie van de SOFTWARE gebruiken met behulp van Terminal Services vanaf slechts één computer. Met dit doel verleent Terminal Services een gebruiker via een netwerk toegang tot toepassingen en data op een computer op afstand.

3.6 Als uw SOFTWARE-exemplaar wordt aangeduid met “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” en het licentietype “per werkplek” is, dan mag u zoveel geïnstalleerde exemplaren van de SOFTWARE via Terminal Services gebruiken als het aantal “per werkplek” licenties dat u hebt aangeschaft, tenzij anders is overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst met ABBYY of in een licentiecertificaat dat bij de SOFTWARE is meegeleverd.

3.7 Als uw SOFTWARE-exemplaar wordt aangeduid met “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” en het licentietype “gelijktijdig” is, dan mag u maximaal het aantal geïnstalleerde kopieën van de SOFTWARE via Terminal Services gebruiken als overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst met ABBYY of in enige bij de SOFTWARE meegeleverde documentatie.

4. SOFTWARE op meerdere media

4.1 U kunt de SOFTWARE op meer dan één medium ontvangen, inclusief downloads via het internet. Ongeacht het aantal media dat U ontvangt, bent U conform Sectie 3 van deze EULA alleen gerechtigd om één (1) SOFTWARE-exemplaar te gebruiken.

5. Eindgebruikerdatabases

5.1 U kunt Uw eigen databases maken voor de programma’s die bij de SOFTWARE inbegrepen zijn, als een dergelijke functie bij deze SOFTWARE geleverd wordt.

6. Herdistributie van de SOFTWARE

6.1 Iedere herdistributie van de SOFTWARE is ten strengste verboden, behalve zoals in artikel 2.4 beschreven wordt. Onder herdistributie wordt verstaan, maar is niet beperkt tot, verhuur, lease en uitlenen van, of toegang verlenen aan derden tot de SOFTWARE, voor zover niet anders is bepaald in een afzonderlijke overeenkomst met ABBYY.

7. Extra bepalingen voor Pre-release Software

7.1 Indien de SOFTWARE die U met deze Licentie hebt ontvangen een voor-commerciële release of beta SOFTWARE (“Pre-release Software”) is, dan treedt Sectie 7 in werking. Voorzover enige voorziening hierin in tegenspraak is met enige andere bepaling of voorwaarde van deze EULA, zal deze Sectie de overhand hebben op deze bepalingen en voorwaarden met betrekking tot de Pre-release of beta, maar niet verder dan nodig is om de tegenspraak op te heffen.

7.2 U erkent dat de SOFTWARE een pre-release versie is, dat deze niet de uiteindelijke SOFTWARE van ABBYY representeert, en dat deze bugs, fouten en andere problemen kan bevatten die dataverlies, systeem- en andere fouten kunnen veroorzaken. Dientengevolge wordt deze voor-release Software U “zoals hij is” ter hand gesteld, en neemt ABBYY afstand van enige garantieverplichtingen of aansprakelijkheid van enige aard jegens U. IN HET GEVAL NIET VOLLEDIG MAAR WEL BEPERKT AFSTAND GENOMEN KAN WORDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE PRE-RELEASE SOFTWARE, IS ABBYY’S AANSPRAKELIJKHEID EN DIE VAN HAAR LEVERANCIERS BEPERKT TOT DE SOMMA VAN VIJFTIG DOLLAR (U.S. $50) IN TOTAAL.

7.3 U erkent dat de voor-release Software slechts gedurende een door de SOFTWARE beperkte tijd zal functioneren, maar niet langer dan 2 (twee) weken vanaf de eerste keer dat de voor-release Software wordt uitgevoerd. Op de dag dat deze termijn verstreken is zal de functionaliteit van de voor-release Software uitgeschakeld worden en de EULA worden beëindigd, tenzij deze wordt verlengd door ABBYY bij verlening aan U van een licentie van de volledige versie van de SOFTWARE door ABBYY.

7.4 U gaat ermee akkoord dat ABBYY U niet heeft beloofd of gegarandeerd ook maar iemand in de toekomst voor-release Software aan te kondigen of beschikbaar te stellen, dat ABBYY aan U expliciet noch impliciet verplicht is voor-release Software aan te kondigen of beschikbaar te stellen en dat ABBYY mogelijk geen softwareproduct zal leveren, gelijkend op of compatibel met de voor-release Software. Dienovereenkomstig gaat U ermee akkoord dat enig onderzoek of enige ontwikkeling met betrekking tot de voor-release Software of tot enig ander aan de voor-release Software verbonden softwareproduct volledig voor Uw eigen risico is.

7.5 U gaat ermee akkoord dat de voor-release Software, samen met alle meegeleverde gesproken, geschreven of electronische informatie, U door ABBYY met betrekking tot de voor-release Software beschikbaar gesteld, dat alle informatie aangaande de kwaliteit van de voor-release Software of aangaande de kwaliteit van de met gebruik van de voor-release Software gemaakte producten, en dat alle informatie aangaande door U in de voor-release Software ontdekte bugs, fouten en problemen vertrouwelijk zijn (vanaf hier, Vertrouwelijk Materiaal).

7.6 U gaat ermee akkoord aan de volgende bepalingen en voorwaarden gebonden te zijn:

7.6.1 U zult geen Vertrouwelijk Materiaal naar buiten brengen. Met “naar buiten brengen” wordt bedoeld het leasen, uitlenen, verhuren, toewijzen, overdragen of toegang verlenen, via een netwerk of op een andere manier, van Vertrouwelijk Materiaal, op enigerlei wijze vermenigvuldigd, waaronder mondelinge communicatie, aan enige derde partij.

7.6.2 U zult alle redelijkerwijs mogelijke stappen ondernemen om openbaarmaking van Vertrouwelijk Materiaal te voorkomen en om dit vertrouwelijk te behandelen.

7.6.3 U zult ABBYY direct informeren als u informatie krijgt over enige openbaarmaking van Vertrouwelijk Materiaal.

7.6.4 Als U de bepalingen en voorwaarden in de artikelen7.6.1 – 7.6.3hierboven schendt, bent U een boete schuldig ten bedrage van tienduizend Amerikaanse dollar (US$ 10,000). U zult ABBYY tevens alle schade naar aanleiding van een dergelijke schending vergoeden, met een bedrag waarmee het de boete overstijgt.

7.7 De vertrouwelijkheidsbepalingen vermeld in artikel7.6 van deze EULA blijven van kracht tot de dag waarop de SOFTWARE officieel vrijgegeven wordt. Voor zover het deze EULA betreft, is de dag waarop de SOFTWARE officieel uitgegeven wordt de dag waarop een persbericht over het uitbrengen van de SOFTWARE
geplaatst wordt op www.ABBYY.com.

7.8 Gedurende de in het contract 7.3bepaalde termijn zult U, op verzoek van ABBYY, ABBYY van feedback voorzien aangaande het testen en gebruik van de voor-release Software, met daarbij een rapportage van de fouten of bugs.

7.9 Als de voor-release Software U in overeenstemming met een apart geschreven overeenkomst, zoals een Wederzijdse Verklaring van Vertrouwelijkheid, geleverd is, zal Uw gebruik van de voor-release Software daar ook onder vallen. Voorzover enige bepaling of conditie van een apart geschreven overeenkomst, zoals de wederzijdse Verklaring van Vertrouwelijkheid, in tegenspraak is met enige bepaling of voorwaarde van deze EULA, zal een apart geschreven overeenkomst de overhand hebben op (een) dergelijke bepaling(en) en/of voorwaard(en), maar niet verder dan nodig is om de tegenspraak op te heffen.

7.10 U gaat ermee akkoord om, bij ontvangst van een latere niet-uitgebrachte versie van de voor-release Software of van een publiekelijk uitgegeven commerciële versie van de SOFTWARE, als stand-alone product of als onderdeel van een groter product, alle eerder van ABBYY ontvangen voor-release Software terug te geven of te vernietigen en U te houden aan de bepalingen van de Licentieovereenkomst van elk van die latere versies van de voor-release Software of van een publiekelijk uitgebrachte commerciële versie van de SOFTWARE.

8. Beperkingen

8.1 U erkent dat de SOFTWARE beschermd wordt tegen onbevoegd kopiëren en/of gebruik.

8.2 Alle gebruiksbepalingen en -beperkingen die het gebruik van de SOFTWARE regelen worden in deze EULA vermeld, tenzij anders bepaald in een afzonderlijke overeenkomst met ABBYY of in een licentiecertificaat dat met de SOFTWARE wordt meegeleverd.

8.3 Het is niet toegestaan de hierna genoemde handelingen te verrichten of door andere personen te laten verrichten:

8.3.1 Ontsleutelen, disassembleren of decompileren van de SOFTWARE of enig deel daarvan, behalve, en alleen in de mate waarin een dergelijke handeling expliciet bij toepasselijk recht toegestaan is, niettegenstaande deze beperking. Indien van toepassing zijnde wetgeving zulke handelingen toestaat mag, tenzij daar een wettelijke verplichting op rust, de zo verkregen informatie niet aan derden geopenbaard worden en moet zulke informatie onverwijld aan ABBYY overgedragen worden. Al deze informatie zal beschouwd worden als vertrouwelijke en eigen informatie van ABBYY.

8.3.2 Wijzigen, aanpassen of vertalen van de SOFTWARE, daarbij inbegrepen het aanbrengen van wijzigingen in de SOFTWARE en daarmee geïntegreerde toepassingen en databases, met uitzondering van de bij de SOFTWARE meegeleverde programma’s die in de documentatie beschreven worden.

8.3.3 Het aanbrengen van enige wijziging in de SOFTWARE, daarbij inbegrepen wijzigingen die tot doel hebben de SOFTWARE op Uw hardware uit te voeren, zonder voorafgaande geschreven toestemming van ABBYY, behalve wijzigingen met de middelen die met de SOFTWARE zijn meegeleverd en beschreven in de begeleidende documentatie. Fouten in de software corrigeren zonder voorafgaande geschreven toestemming van ABBYY.

8.3.4 Alle rechten die u door deze EULA verleend zijn en andere rechten die betrekking hebben op de SOFTWARE, aan een andere persoon verhuren, leasen, in sublicentie geven, toewijzen of overdragen, of toestemming geven dat alle of een deel van de SOFTWARE naar een andere computer gekopieerd wordt (anders dan zoals in artikel 2.42.4 beschreven), tenzij voor zover anders is bepaald in een afzonderlijke overeenkomst met ABBYY.

8.3.5 Gebruik van de software mogelijk maken voor een persoon die niet het recht heeft om de SOFTWARE te gebruiken en die met hetzelfde systeem voor meerdere gebruikers werkt als U.

8.3.6 Verwijderen of bedekken van copyright-, handelsmerk- of octrooimededelingen die te zien zijn op de SOFTWARE zoals deze aan U is geleverd.

8.4 U mag de SOFTWARE niet gebruiken om betaalde of gratis herkennings/ of conversiediensten aan derden aan te bieden en/of de door gebruik van de SOFTWARE verkregen resultaten of toegang daartoe als onderdeel van een andere dienst waar herkenning en conversie een belangrijk deel van uitmaakt.

8.5 Zonder verdere toestemming van ABBYY mag U de software niet in een samenstelling met enige software gebruiken die het mogelijk maakt interactie van de gebruiker met de gebruikersinterface van de SOFTWARE.

9. Technische ondersteuning

9.1 ABBYY biedt u ondersteuningsdiensten met betrekking tot de SOFTWARE (“Ondersteuningsdiensten”), onderhevig aan de voorwaarden van het huidige ondersteuningsbeleid dat op de website van ABBYY (http://www.abbyy.com/support/) wordt gepubliceerd. ABBYY behoudt zich het recht voor om het ondersteuningsbeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

9.2 Alle aanvullende programmacode die U gegeven wordt als deel van de Ondersteuningsdiensten, moet beschouwd worden als deel van de SOFTWARE en is onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden van deze EULA.

9.3 Wilt u voor de Ondersteuningsdiensten in aanmerking komen, dan dient u ABBYY informatie te geven over de kenmerken van uw hardware, het serienummer van Uw exemplaar van de SOFTWARE evenals de gebruikelijke persoonlijke gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam (indien van toepassing), adres, telefoonnummer en e-mailadres.

9.4 ABBYY mag bovengenoemde informatie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften gebruiken voor bedrijfsdoeleinden, onder meer gegevens ten behoeve van productondersteuning en -ontwikkeling, op voorwaarde dat ABBYY dergelijke informatie niet zodanig gebruikt dat u hierdoor persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

10. Not-for-Resale Software

10.1 Als de SOFTWARE wordt aangeduid als ‘Not for Resale’ (niet voor handelsdoeleinden) of ‘NFR’, mag U dergelijke SOFTWARE, niettegenstaande andere secties van deze EULA, alleen voor demonstratie-, verificatie- of testdoeleinden gebruiken.

11. Software op proef

11.1 Als de SOFTWARE wordt aangeduid als ‘Try&Buy’, ‘Trial’ of ‘Demo’, dan is deze sectie van toepassing tot aan het moment waarop u een licentie aanschaft voor de volledige versie van de SOFTWARE. U gaat ermee akkoord dat SOFTWARE beperkte functionaliteit heeft en/of voor een beperkte tijd functioneert. De SOFTWARE is gelicentieerd op een ‘zoals hij is’-basis, alleen als demonstratiemodel. Als de SOFTWARE een tijdelijke versie is, wordt de functionaliteit ervan uitgeschakeld aan het eind van een aangewezen periode volgend op de installatie. Deze periode wordt in de SOFTWARE gespecificeerd. Op de datum waarop de tijdelijke versie verloopt, wordt de bijbehorende licentie beëindigd, tenzij deze door ABBYY verlengd wordt nadat U bij ABBYY een volledige commerciële licentie hebt aangeschaft.

12. Updates

12.1 Als de SOFTWARE als update aangemerkt is moet U een licentie bezitten van een product dat door ABBYY erkend wordt als geschikt voor gebruik van de SOFTWARE met deze update.

12.2 De SOFTWARE die als een upgrade aangeduid wordt, is een vervanging voor en/of aanvulling op het product op basis waarvan U voor de upgrade in aanmerking komt.

12.3 U mag het resulterende opgewaardeerde product alleen gebruiken volgens de bepalingen van de EULA die bij het product geleverd wordt.

12.4 U gaat ermee akkoord dat elke verplichting die ABBYY kan hebben om de SOFTWARE-versie die opgewaardeerd wordt, te ondersteunen, zal eindigen vanaf de beschikbaarheid van de upgrade.

13. Beëindiging

13.1 Tenzij anders overeengekomen door U en ABBYY, is deze EULA geldig totdat deze beëindigd wordt.

13.2 ABBYY mag deze EULA zonder obligo aan enige andere rechten beëindigen, als U zich niet aan de bepalingen en voorwaarden van deze EULA houdt. In dat geval moet U alle exemplaren van d
e SOFTWARE en alle componenten vernietigen en de SOFTWARE verwijderen.

13.3 U kunt deze EULA beëindigen door de SOFTWARE en begeleidende documentatie en alle exemplaren daarvan te vernietigen en de SOFTWARE te verwijderen.

13.4 Een dergelijke beëindiging ontheft U niet van Uw plicht voor de SOFTWARE te betalen.

13.5 Voorzieningen2.3, 2.5, 2.6, 6, 8, 11,14.2 – 14.4, 15, 16, 19, 20, 21en 22.5blijven van kracht na beëindiging van deze EULA, ongeacht de oorzaak van de beëindiging, maar dit impliceert of creëert geen voortgezet gebruiksrecht voor de SOFTWARE na beëindiging van deze EULA.

14. Beperkte Garantie

14.1 ABBYY garandeert dat de media waarop de SOFTWARE geleverd wordt, als er media zijn, bij normaal gebruik vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten voor de minimale periode die vastgesteld is door de wetgeving van het land waar U de SOFTWARE gekocht hebt en die vanaf de aankoopdatum loopt. Als de SOFTWARE is gekocht in de in artikel 21.4 vermelde landen beslaat deze periode dertig (30) dagen vanaf de aankoopdatum.

14.2 De SOFTWARE en alle updates en upgrades worden aan U geleverd “zoals hij is” en ABBYY geeft geen enkele garantie. De prestaties of resultaten die U zou kunnen verkrijgen door het gebruik van de SOFTWARE, worden niet gegarandeerd en kunnen niet gegarandeerd worden door ABBYY.

14.3 Met uitzondering van enige garantie, voorwaarde, voorstelling of bepaling tot de mate waarin deze niet kan of mag worden uitgesloten of beperkt door de op U in Uw rechtsgebied toepasbare wetgeving, geeft ABBYY geen enkele garantie, voorwaarde, voorstelling of bepaling (uitdrukkelijk of stilzwijgend, bij wet, gewoonterecht, gewoonte, gebruik of anderszins) tot enige zaak, inclusief zonder beperking niet-schending van rechten van derden, verkoopbaarheid, integratie, bevredigende kwaliteit, of geschiktheid voor een bepaald doel, of dat de SOFTWARE geen fouten zal bevatten, aan Uw vereisten zal voldoen, of dat de SOFTWARE goed zal functioneren wanneer deze samen met enige andere software of hardware wordt gebruikt. Het gehele risico met betrekking tot de kwaliteit en werking van de SOFTWARE ligt bij U.

14.4 ABBYY geeft geen garanties op softwareproducten van derden die mogelijk bij de SOFTWARE geleverd worden.

14.5 Beperkte garantie voor gebruikers die woonachtig zijn in Duitsland of Oostenrijk.

14.6 Als U Uw exemplaar van de SOFTWARE in Duitsland of Oostenrijk hebt aangeschaft, en U gewoonlijk in een van deze landen verblijft, dan garandeert ABBYY u, in overeenstemming met Duitse wetgeving, dat de SOFTWARE de functies biedt die in zijn documentatie uiteengezet worden (de ‘overeengekomen functies’) voor de duur van de beperkte garantie na ontvangst van het SOFTWARE-exemplaar, wanneer dit op de aanbevolen hardwareconfiguratie gebruikt wordt. ‘Beperkte garantieperiode’ betekent in dit artikel één (1) jaar als U een zakelijke gebruiker of rechtspersoon bent, en twee (2) jaar als U geen zakelijke gebruiker bent. Niet-substantiële afwijking van de overeengekomen functies zal niet beschouwd worden als essentieel en verleent geen enkel recht op garantie. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op de SOFTWARE die U gratis geleverd wordt, zoals updates, pre-release versies, ‘Demoversies’, productmonsters, NFR-exemplaren (Niet voor Handelsdoeleinden) van de SOFTWARE, of de SOFTWARE die door U gewijzigd is, tot die mate dat dergelijke veranderingen een defect veroorzaakt hebben. Als u tijdens de duur van de beperkte garantie een claim wilt indienen, dient U op onze kosten de SOFTWARE en het aankoopbewijs te retourneren aan de locatie waar U deze verkregen hebt. Als de functies van de SOFTWARE substantieel afwijken van de overeengekomen functies, heeft ABBYY het recht (via herprestaties en naar eigen goeddunken) om de SOFTWARE te repareren of vervangen. Als dit mislukt, hebt U recht op een korting op de aankoopprijs (reductie) of het recht om de koopovereenkomst te annuleren (herroeping). Voor verdere garantie-informatie kunt u contact opnemen met ABBYY’s Afdeling Klantenservice in Duitsland: ABBYY Europe GmbH, Elsenheimerstrasse 49, 80687 Munich, tel.: +49 (0)89 51 11 590, fax: +49 (0)89 51 11 5959.

15. Limitation of Liability

15.1 In geen enkel geval zal ABBYY tegenover U aansprakelijk zijn voor enige schade, bedrijfsonderbreking, enig verlies van gegevens of informatie (zakelijk of anderszins), enige vorderingen of kosten, of enige indirecte, incidentele of gevolgschade, of gederfde winst of verloren spaargeld voortvloeiende uit en/of betrekking hebbende op het gebruik van de SOFTWARE, of schade veroorzaakt door mogelijke fouten of drukfouten in de SOFTWARE, zelfs als een ABBYY-vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van een dergelijk verlies, dergelijke schade, vorderingen of kosten, of voor eventuele vorderingen van derden. De bovenstaande beperkingen en uitsluitingen gelden tot de mate toegestaan door de toepasbare wetgeving in Uw rechtsgebied. ABBYY’s enige en totale aansprakelijkheid onder of in verband met deze EULA zal beperkt zijn tot de oorspronkelijk betaalde aankoopprijs van de SOFTWARE.

15.2 Beperking van aansprakelijkheid voor gebruikers die woonachtig zijn in Duitsland of Oostenrijk.

Als U Uw exemplaar van de SOFTWARE in Duitsland of Oostenrijk verkregen hebt, en U gewoonlijk in een van dez e landen verblijft, dan:

15.2.1 Afhankelijk van de bepalingen in artikel 15.2.214.2.2, zal ABBYY’s wettelijke aansprakelijkheid voor schade als volgt beperkt worden: (i) ABBYY zal alleen aansprakelijk zijn tot de hoeveelheid schade die typisch voorzien kan worden op het moment dat de aankoopovereenkomst wordt aangegaan voor wat betreft schade veroorzaakt door een enigszins nalatige breuk van een wezenlijke contractuele verplichting en (ii) ABBYY zal niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door een enigszins nalatige breuk van een niet-wezenlijke contractuele verplichting.

15.2.2 14.2.2 De beperking van aansprakelijkheid uiteengezet in 15.2.114.2.1 zal niet van toepassing zijn op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op aansprakelijkheid onder de Duitse aansprakelijkheidswet, aansprakelijkheid voor het verstrekken van een specifieke garantie of aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel door schuld.

15.2.3 14.2.3 U dient alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken, in het bijzonder door reservekopieën van de SOFTWARE en Uw computergegevens in overeenstemming met de bepalingen van deze EULA te maken.

16. Ingesloten lettertypen

16.1 Programma’s voor lettertypen zijn aan copyright onderhevig en de copyrighteigenaar mag voorwaarden opleggen waaronder een programma voor lettertypen gebruikt kan worden. Eén van deze voorwaarden kan zijn dat U een gelicentieerd exemplaar van het programma voor lettertypen moet hebben om het lettertype in een PDF-bestand te kunnen insluiten. ABBYY zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met Uw gebruik van ingesloten lettertypen.

17. Adobe® PDF Library

17.1 De term “Adobe Software” bevat Adobe Technology en gerelateerde documentatie, en alle upgrades, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën daarvan

17.2 Licentieverlening en -beperkingen. ABBYY verleent U een niet-exclusief recht om de Adobe-software te gebruiken onder de bepalingen van deze EULA. U mag één reservekopie maken van de Adobe-software, mits de reservekopie niet op enige computer geïnstalleerd is of gebruikt wordt.

17.3 Intellectuele Eigendomsrechten. De Adobe-software die in de SOFTWARE is opgenomen, is het eigendom van Adobe en zijn leveranciers, en de structuur, organisatie en code ervan zijn de waardevolle handelsgeheimen van Adobe en zijn leveranciers. De Adobe-software wordt ook beschermd door de Copyrightwetgeving van de Verenigde Staten
en Internationale Verdragsbepalingen. U mag de Adobe-software die in de SOFTWARE opgenomen is, niet kopiëren, behalve zoals in deze EULA bepaald is. Alle kopieën die u conform deze EULA mag maken, moeten dezelfde copyright- en eigendomsmededelingen bevatten als die mededelingen die op of in de SOFTWARE verschijnen. U stemt ermee in de broncode van de Adobe-software die in de SOFTWARE opgenomen is, niet te wijzigen, aan te passen, te vertalen, ontsleutelen, decompileren, disassembleren, of te proberen deze op enig andere wijze te achterhalen. Behalve voorzover hierboven vermeld wordt, verleent deze EULA U geen intellectuele eigendomsrechten in de Adobe-software.

17.4 Lettertypelicentie. Als de SOFTWARE of Adobe-software die in de SOFTWARE opgenomen is, lettertypesoftware bevat, mag U de lettertypesoftware, of de contouren van de lettertypesoftware, in Uw elektronische documenten insluiten, in die mate waarin de verkoper en copyrighteigenaar van het lettertype dergelijke insluiting toestaat. Dit pakket kan zowel Adobe- als niet-Adobe-lettertypen bevatten. U mag alle lettertypen die het eigendom van Adobe zijn, volledig insluiten.

17.5 Garantie. DE PRESTATIERESULTATEN DIE U ZOU KUNNEN VERKRIJGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE ADOBE-SOFTWARE DIE IN DE SOFTWARE OPGENOMEN IS, WORDT NIET GEGARANDEERD EN KAN NIET GEGARANDEERD WORDEN DOOR ABBYY EN ZIJN LEVERANCIERS.

17.6 Exportbepalingen. U stemt ermee in dat de Adobe-software op geen enkele wijze gebruikt zal worden en niet naar een land verzonden, overgedragen of geëxporteerd zal worden dat verboden wordt door de United States Export Administration Act of enige andere exportwetten, -beperkingen of -reglementeringen (gezamenlijk de ‘Exportwetten’). Daarbij, als de Adobe-software is aangewezen als te controleren exportgoed onder de Exportwet, verklaart en garandeert U dat U geen burger bent van of anderszins woonachtig bent in een land onder embargo en dat de exportwetten het U niet verbieden Adobe Software te ontvangen. Alle rechten om de Adobe-software te gebruiken die in de SOFTWARE opgenomen is, worden verleend op voorwaarde dat dergelijke rechten verbeurd worden als U niet voldoet aan de bepalingen van deze EULA.

17.7 Handelsmerken. Adobe en Adobe PDF Library zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

18. LIZARDTECH SOFTWARE

18.1 “LIZARDTECH SOFTWARE” staat van origine voor de DjVu Decoder Software Development Kit van LIZARDTECH, samen met alle ermee verbonden media, gedrukte materialen en “online” of electronische documentatie. U hebt SOFTWARE verkregen met die LIZARDTECH SOFTWARE bevat, door ABBYY gelicentieerd van LIZARDTECH, INC. De SOFTWARE gebruikt de LIZARDTECH SOFTWARE voor het converteren van DjVu/bestanden naar afbeeldingsbestanden.

18.2 LIZARDTECH SOFTWARE wordt beschermd door copyrightwetten en internationale verdragsbepalingen omtrent copyrights, zowel als andere wetten en verdragen over de intellectuele eigendom. De LIZARDTECH SOFTWARE wordt in licentie gegeven en niet verkocht.

18.3 Licentieverlening. U wordt een persoonlijk, niet sublicentieerbaar, niet overdraagbaar, niet-exclusieve licentie verleend om de LIZARDTECH SOFTWARE te gebruiken zoals geïntegreerd in de SOFTWARE (samen met de erbij behorende documentatie). U zult de LIZARDTECH SOFTWARE of enig deel daarvan niet verhuren, verkopen, leasen of op andere manier distribueren.

18.4 GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE LIZARDTECH SOFTWARE. De LIZARDTECH SOFTWARE wordt geleverd “zoals hij is” met alle eventuele gebreken. ALLE RISICO’S AANGAANDE TEVREDENSTELLEND RESULTAAT, PRESTATIES, ACCURATESSE EN INSPANNING (WAARONDER ONTBREKEN VAN SLORDIGHEDEN) LIGGEN BIJ U. TEVENS BESTAAT GEEN GARANTIE TEN AANZIEN VAN INBREUK OP UW GENOT VAN DE LIZARDTECH SOFTWARE OF TEGEN OVERTREDINGEN. ALS U ENIGE GARANTIE HEBT ONTVANGEN TEN AANZIEN VAN DE SOFTWARE OF DE LIZARDTECH SOFTWARE, DAN IS DEZE GARANTIE NIET AFKOMSTIG VAN EN NIET BINDEND VOOR LIZARDTECH.

18.5 NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE. UITGEZONDERD ZOALS VOORGESCHREVEN BIJ WET, AANVAARDT LIZARDTECH GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE LIZARDTECH SOFTWARE. DEZE BEPERKING BLIJFT GELDIG, ZELFS ALS GEEN ENKELE POGING OM DE OORSPRONKELIJKE DOELSTELLING TE HALEN WERKT.

18.6 Beperkingen aangaande ontsleutelen, decompileren and disassembleren. Ontsleutelen, disassembleren of decompileren van de LIZARDTECH SOFTWARE is verboden, uitgezonderd in de mate waarin een dergelijke handeling expliciet door toepasbaar recht toegestaan is, niettegenstaande deze beperking.

18.7 Exportrestricties. U gaat ermee akkoord dat de LIZARDTECH SOFTWARE, of enig deel daarvan, of enig process of service die het directe product is van de LIZARDTECH SOFTWARE (voorgaand collectief aangeduid met “Restricted Components”) van Amerikaanse oorsprong is. U gaat akkoord met het U onderwerpen aan alle toepasbare internationale en nationale wetten die van toepassing zijn op deze producten, inclusief de U.S. Export Administration Regulations, zowel als restricties voor eindgebruikers, eindgebruik en bestemming, opgelegd door de regering van de V.S. en andere regeringen.

19. Exportbepalingen

19.1 De SOFTWARE mag niet geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd worden in strijd met de exportbepalingen in de wetten van het land waarin deze SOFTWARE is aangeschaft of anderszins verworven is. Daarnaast geeft U aan en garandeert U dat het U onder toepasbare wetten niet verboden is deze SOFTWARE te ontvangen.

20. Overheidsgebruik

Als de SOFTWARE gebruikt wordt door de regering van de Verenigde Staten of een andere overheidsinstelling van de Amerikaanse regering, gelden de volgende extra bepalingen: (1) Restricted Computer Software, zoals gedefinieerd in de clausule Rights in Data-General in Federal Acquisition Regulations 52.227-14; en (2) elk gebruik, elke duplicatie, of openbaarmaking door de Regering is onderhevig aan beperkingen zoals uiteengezet in subparagraaf (с)(1)(ii) van de clausule Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252.227-7013.

21. Vigerend Recht

21.1 Als de SOFTWARE in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Centraal-Amerika, Japan of Taiwan is aangeschaft, dan is op deze EULA en de interpretatie hiervan de wetgeving van de Staat Californië in de Verenigde Staten van toepassing. Ten aanzien van alle eventuele geschillen die mogelijk kunnen ontstaan in verband met deze EULA en/of de SOFTWARE, accepteert u de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken op federaal niveau en/of staatsniveau in de County of Alameda / Santa Clara in de Staat Californië.

21.2 Als u de SOFTWARE hebt aangeschaft in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden of in een andere lidstaat van de Europese Unie die niet in artikel 21.3,21.4 of 21.5van deze EULA genoemd wordt, of in Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, dan geldt ten aanzien van deze EULA en de interpretatie hiervan de relevante wetgeving die van kracht is in München (Bondsrepubliek Duitsland), terwijl de bevoegde rechtbanken van München (Bondsrepubliek Duitsland) rechtsbevoegd zijn ten aanzien van alle geschillen die betrekking hebben op deze EULA.

21.3 Als de SOFTWARE is aangeschaft in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland en de Republiek van Ierland, dan is op deze EULA en de interpretatie hiervan de relevante wetgeving van kracht die geldt in de Engeland en Wales en accepteren de partijen de jurisdictie van de rechtbank van Engeland en Wales.

21.4 Als de SOFTWARE is aangeschaft in Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan of een ander land van het GOS, met uitzondering van de Oekraïne en Moldavië, o
f als de SOFTWARE is aangeschaft in Letland, Litouwen of Estland, dan is op deze EULA en de interpretatie hiervan de relevante wetgeving van kracht die geldt in de Russische Federatie.

21.5 Als de SOFTWARE is aangeschaft in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Hongarije, Israël, Macedonië, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Turkije, Servië, Montenegro, Oekraïne of Moldavië, dan is op deze EULA en de interpretatie hiervan de wetgeving van Oekraïne van toepassing. Bovengenoemde regel is niet van toepassing indien de software verkregen is door een persoon met de status van gebruiker volgens de Poolse wet. In dat geval is de persoon onderworpen aan de Poolse wet.

21.6 Indien artikel 21.5 van toepassing is en U een rechtspersoon of ondernemer bent of vertegenwoordigt, zullen alle onenigheden, geschillen en meningsverschillen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de EULA uiteindelijk op volgorde van ontstaan opgelost worden door arbitrage in overeenstemming met de regels voor arbitrage en procedures van de Internationale Commerciële Arbitratie bij de Oekraiense Kamer van Koophandel en Industrie. Het oordeel van bovengenoemd Hof is niet voor beroep vatbaar en gebonden tot uitvoering door beide Partijen. Indien artikel 21.5 van toepassing is en U een privaat persoon bent, dan is het Shevchenkovsky Districtshof in Kiev, Oekraïne rechtsbevoegd ten aanzien van alle geschillen die samenhangen met deze EULA.

21.7 Indien artikel 21.4 van toepassing is en U een rechtspersoon of ondernemer bent, dan is het Hof van Arbitrage van Moskou (Russische Federatie) rechtsbevoegd ten aanzien van alle geschillen die samenhangen met deze EULA. Indien artikel 21.4 van toepassing is en U een privaat persoon bent, dan is het Perovsky Districtshof van Moskou, Russische Federatie, rechtsbevoegd ten aanzien van alle geschillen die samenhangen met deze EULA.

21.8 In de gevallen beschreven in de artikelen 21.1 – 21.5, wordt deze EULA niet bepaald door tegenstrijdige regels van de wet van welk rechtsgebied dan ook of de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, waarvan de toepassing uitdrukkelijk uitgesloten is.

21.9 Als de SOFTWARE aangeschaft is in een ander land dan de landen die in artikelen 21.119.1-19.421.5 gespecificeerd zijn, wordt deze EULA bepaald door en geïnterpreteerd volgens de substantiële wetten van het land waar U de SOFTWARE aangeschaft hebt.

22. Allerlei

22.1 ABBYY kan al het materiaal gedrukt leveren, waaronder de Gebruiksaanwijzing.

22.2 U gaat akkoord met het feit dat ABBYY enkele persoonlijke gegevens verzamelt tijdens het bedienen en registreren van de SOFTWARE. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, verwerkt en gebruikt door ABBYY in overeenstemming met de toepasbare wetgeving op voorwaarde dat de vertrouwelijkheid van Uw gegevens wordt beschermd. Alle persoonlijke gegevens die U ter beschikking stelt van ABBYY worden uitsluitend binnen de ABBYY Group bewaard en gebruikt en zullen in geen geval aan derden worden medegedeeld, tenzij bij wet verplicht.

22.3 ABBYY kan U via e-mail op de hoogte houden van product- en bedrijfsnieuws, speciale aanbiedingen, raadgevingen bij het gebruik van het product en andere product- en bedrijfsgerelateerde informatie op voorwaarde dat U er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd om dergelijke informatie van ABBYY te willen ontvangen. U kunt te allen tijde Uw adres van de mailinglist van ABBYY verwijderen.

22.4 Als U enige claim of rechtszaak wordt opgelegd voortvloeiende uit illegaal gebruik van de SOFTWARE, moet U ABBYY hierover binnen drie (3) dagen vanaf het moment dat U hier het eerst over hoorde, informeren. U zult alles doen wat in Uw mogelijkheden ligt om ABBYY de gelegenheid te bieden deel te nemen in de hoorzittingen over voornoemde claims of vervolgingen door de rechtbank, en te voorzien in alle informatie die nodig is voor het schikken in de genoemde claims en vervolgingen, niet later dan zeven (7) days na het moment van ontvangen van het verzoek van ABBYY.

22.5 Vergoeding onder deze EULA is de prijs van de Licentie zoals vastgesteld door ABBYY of een ABBYY Partner en betaalbaar in overeenstemming met de door hun vastgestelde betaalwijzen, of is inbegrepen in waarde van uitrusting of hardware door U aangeschaft of is deel van de vergoeding die U dient te betalen voor de volledige versie van de SOFTWARE. Indien U een natuurlijk persoon bent kan deze EULA overbodig zijn.

22.6 Als een deel van deze EULA ongeldig of niet afdwingbaar bevonden wordt, heeft dit geen invloed op de EULA in zijn geheel, die volgens zijn bepalingen geldig en afdwingbaar zal blijven.

 

End-User License Agreement (EULA)