Galutinio naudotojo licencijos sutartis (EULA)

ABBYY® FineReader 10

Svarbu! Prieš įdiegdami, kopijuodami ir / arba naudodami šį programinį produktą, atidžiai perskaitykite toliau pateikiamas sąlygas. Jei diegiate, kopijuojate ar naudojate šią programą, tai reiškia, kad sutinkate su šiomis sąlygomis.

Šis galutinio naudotojo licencinė sutartis (EULA) – tai teisinė sutartis tarp Jūsų (pirmiau nurodyto ABBYY programinės įrangos produkto naudotojo) ir ABBYY. Šios sutarties objektas – pirmiau nurodytas ABBYY programinės įrangos produktas, kuris yra pateikiamas kartu su šia EULA, įskaitant visas susijusias laikmenas, spausdintą medžiagą, internetinę ar elektroninę dokumentaciją, programas, duomenų bazes ir kitus programinius komponentus (bendrai vadinamus PROGRAMINE ĮRANGA).

Įdiegdami, kopijuodami arba kitaip naudodami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, Jūs sutinkate, kad perskaitėte šią EULA ir suprantate bei sutinkate su jos sąlygomis.

Ši EULA įsigalioja:

• Jums pradėjus naudotis PROGRAMINE ĮRANGA arba priėmus visas čia pateikiamas sąlygas

• Jums pareiškus aiškų sutikimą su šios EULA sąlygomis:

o pasirenkant atitinkamą sąrašo parinktį PROGRAMINĖS ĮRANGOS diegimo metu;

o ratifikuojant šią EULA pirmojo paleidimo metu.

Ši EULA galioja visą PROGRAMINĖS ĮRANGOS autorių teisių galiojimo laikotarpį išskyrus atvejus, kurie yra nurodyti šioje EULA.

PROGRAMINĘ ĮRANGĄ gina autorių teisių įstatymų ir tarptautinių sutarčių nuostatai. Jūs sutinkate, kad ši EULA galioja taip pat, kaip bet kokia kita Jūsų pasirašyta rašytinė sutartis. Ši EULA taikoma Jums ir bet kokiam teisės subjektui, kuris įsigijo PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir kurio vardu ji yra naudojama.

Jei su PROGRAMINE ĮRANGA pateikiama spausdinta galutinio naudotojo licencinės sutarties kopija ir yra neatitikimų tarp šios EULA ir spausdintos galutinio naudotojo licencinės sutarties kopijos teksto, galioja pastarasis.

Jei nesutinkate su šios EULA sąlygomis, nediekite ir nenaudokite PROGRAMINĖS ĮRANGOS bei jos komponentų.

Apibrėžimai

ABBYY reiškia

ABBYY USA Software House, Inc., registruota adresu 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, Kalifornija 95035, JAV (šios EULA 16.1 str. atžvilgiu);

ABBYY Europe GmbH registruota Elsenheimerstrasse 49 80687, Miunchenas (šios EULA 16.2 str. atžvilgiu);

ABBYY UK Ltd., registruota Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, Jungtinė Karalystė (šios EULA 16.3 str. atžvilgiu);

ABBYY LLC registruota ul. Perovskaya dom 22, korpus 1, 111398, Maskva, Rusija (šios EULA 16.4 str. atžvilgiu);

ABBYY Software House Ukraine, registruota 31, Degtyarevskaya st., Kijevas, Ukraina 03680 (šios EULA 16.5 str. atžvilgiu);

ir ABBYY Solutions Ltd., registruota Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nikosija, Kipras (visais kitais atvejais).

ABBYY Group reiškia ABBYY su visais ABBYY filialais.

ABBYY filialas reiškia įmonę, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai, per vieną arba kelis tarpininkus kontroliuoja, yra kontroliuojama arba yra bendrai kontroliuojama ABBYY.

Jūs, Jūsų, Savo ir Galutinis naudotojas – tai bet koks asmuo ir (arba) teisės subjektas, įsigijęs šią PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir kurio vardu ši PROGRAMINĖ ĮRANGA yra naudojama.

Licencija – tai Jums ABBYY suteikta neišskirtinė apribota teisė diegti ir naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ pagal šios EULA sąlygas.

Serijos numeris – tai unikalus licencijos arba jų rinkinio su tais pačiais parametrais identifikatorius, pateiktas galutiniam naudotojui.

ABBYY Partneris – tai teisės subjektas, tiekiantis PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir teisę ja naudotis pagal sutartį su ABBYY, kuri tokiam teisės subjektui suteikia teises į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, būtinas tokiai veiklai užtikrinti.

Kompiuteris – tai elektroninis įrenginys su vienu arba keliais procesorių branduoliais ar įrenginys su virtualia arba kitaip emuliuota aparatūros sistema, priimantis informaciją skaitmenine ar panašia forma ir manipuliuojantis ja specifiniams rezultatams gauti, vadovaudamasis konkrečių instrukcijų seka.

1. Licencijos suteikimas

1.1 Jums sutikus su šios EULA sąlygomis, ABBYY Jums suteiks licenciją diegti ir naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, įskaitant visus vaizdus, nuotraukas, animacijas, garso ir vaizdo įrašus, muziką, tekstą, papildomas į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įtrauktas programas, pridėtą spausdintą medžiagą ir visas PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopijas pagal toliau išdėstytas sąlygas. Visos toliau išvardytos sąlygos taikomos tiek PROGRAMINEI ĮRANGAI kaip visumai, tiek ir atskiriems jos komponentams.

1.2 Jei Jums taikomas 21.4 straipsnis ir Jūs esate fizinis asmuo, Jūs galite naudotis PROGRAMINE ĮRANGA visame pasaulyje. Jei taikomas 21.4 straipsnis ir Jūs esate teisės subjektas, Jūs galite naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ tik savo registracijos šalyje, nebent atskiroje sutartyje tarp Jūsų ir ABBYY nurodyta kitaip.

2. Licencija

2.1 ABBYY informuoja ir garantuoja, kad turi visas teises, galias, teisinę kompetenciją, galimybes ir įgaliojimus licencijuoti bei platinti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, įskaitant visus vaizdus, nuotraukas, animacijas, garso ir vaizdo įrašų komponentus, muziką, tekstą ir papildomas programas, integruotas į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, pridėtas spausdintas medžiagas ir visas PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopijas.

2.2 Visos nuosavybės ir intelektinės nuosavybės teisės turinio, kuris nepriklauso PROGRAMINEI ĮRANGAI, tačiau ja naudojantis gali būti pasiekiamas, priklauso atitinkamo turinio savininkams ir gali būti saugomas galiojančių autorių teisių įstatymų bei kitų intelektinės nuosavybės gynimo įstatymų bei tarptautinių sutarčių. Ši EULA nesuteikia Jums jokių teisių į tokią intelektinę nuosavybę.

2.3 PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE yra vertingų ABBYY bei trečiosioms šalims priklausančių prekybos paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuri yra saugoma autorių teisių įstatymų, įskaitant, tačiau neapsiribojant Jungtinių Amerikos Valstijų Autorių teisių įstatymu, Rusijos Federacijos įstatymais, tarptautinių sutarčių nuostatais ir galiojančiais šalių, kuriose PROGRAMINĖ ĮRANGA bus naudojama, įstatymais. Bet koks PROGRAMINĖS ĮRANGOS ar bet kokių jos komponentų naudojimas pažeidžiant šios EULA sąlygas bus laikomas ABBYY ir / arba trečių šalių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu ir todėl bus panaikintos šios EULA Jums suteiktos teisės naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

2.4 Galite atlikti tik vieną šios PROGRAMINĖS ĮRANGOS perdavimą visam laikui tiesiogiai kitam galutiniam vartotojui. Šiame perdavime privalo būti visa PROGRAMINĖ ĮRANGA (įskaitant visas komponentines dalis, laikmenas ir spausdintą medžiagą bei naujinius) ir ši EULA. Toks perdavimas negali būti konsignacinis arba bet koks netiesioginis perdavimas. Perdavimo priėmėjas privalo sutikti vykdyti šios EULA sąlygas, įskaitant įsipareigojimą neperduoti šios EULA ir PROGRAMINĖS ĮRANGOS kitiems asmenims. Jeigu įvyksta toks PROGRAMINĖS ĮRANGOS perdavimas, privalote išdiegti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ iš savo kompiuterio ar vietinio tinklo.

2.5 Ši EULA nesuteikia Jums jokių teisių į ABBYY prekių ženklus.

2.6 Teisių rezervavimas. ABBYY pasilieka visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos.

3. PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimas

3.1 Jei PROGRAMINĖ ĮRANGA yra identifikuojama kaip ABBYY FineReader 10 Professional Edition, Jūs galite įdiegti ir naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ tik Savo biuro kompiuteryje ir Savo namų kompiuteryje. Negali
ma diegti PROGRAMINĖS ĮRANGOS daugiau nei dvejuose kompiuteriuose ir negalima naudotis PROGRAMINE ĮRANGA daugiau nei viename kompiuteryje tuo pačiu metu. Negalima naudoti PROGRAMINĖS ĮRANGOS namų kompiuteryje ir biuro kompiuteryje tuo pačiu metu.

3.2 Jei PROGRAMINĖ ĮRANGA yra identifikuojama kaip ABBYY FineReader 10 Corporate Edition, o Jūsų licencija yra identifikuojama kaip Vietoms, galite įdiegti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ į tiek kompiuterių (ir juose naudoti), kiek Vietoms skirtų licencijų įsigijote.

3.3 Jei PROGRAMINĖ ĮRANGA yra identifikuojama kaip ABBYY FineReader 10 Corporate Edition, o Jūsų licencija yra identifikuojama kaip Vienalaikė, galite įdiegti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ į bet kokį Jums priklausantį kompiuterį ir vienu metu ją naudoti tokiame skaičiuje kompiuterių, kiek Vienalaikių licencijų įsigijote.

3.4 Jei PROGRAMINĖ ĮRANGA yra identifikuojama kaip ABBYY FineReader 10 Site License Edition, galite įdiegti ir vienu metu naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ tiek kompiuterių, kiek nurodyta atskiroje sutartyje tarp Jūsų ir ABBYY arba su PROGRAMINE ĮRANGA pateiktoje dokumentacijoje.

3.5 Jei PROGRAMINĖ ĮRANGA yra identifikuojama kaip ABBYY FineReader 10 Professional Edition, o Jūsų licencija yra identifikuojama kaip Vietoms, Jūs galite per Terminalų tarnybas pasiekti vieną įdiegtą PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopiją, naudodamiesi tik vienu kompiuteriu. Čia ir toliau Terminalų tarnybos reiškia tarnybas, leidžiančias naudotojui tinklu pasiekti programas ar duomenis, esančius nuotoliniame kompiuteryje.

3.6 Jei PROGRAMINĖ ĮRANGA yra identifikuojama kaip ABBYY FineReader 10 Corporate Edition, o Jūsų licencija yra identifikuojama kaip Vietoms, naudodamiesi Terminalų tarnybomis Jūs galite pasiekti tiek įdiegtų PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopijų, kiek licencijų Vietoms esate įsigiję, nebent atskiroje sutartyje tarp Jūsų ir ABBYY arba bet kokioje prie PROGRAMINĖS ĮRANGOS pridėtoje dokumentacijoje nurodyta kitaip.

3.7 Jei PROGRAMINĖ ĮRANGA yra identifikuojama kaip ABBYY FineReader 10 Corporate Edition, o Jūsų licencija yra identifikuojama kaip Vienalaikė, galite per Terminalų tarnybas pasiekti tik tiek įdiegtų PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopijų, kiek jų yra nurodyta atskiroje sutartyje tarp Jūsų ir ABBYY.

4. PROGRAMINĖ ĮRANGA keliomis laikmenomis

4.1 PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite gauti keliomis laikmenomis, įskaitant atsisiuntimus iš interneto. Nepaisant gautų laikmenų skaičiaus, pagal licenciją galite naudoti tik vieną (1) PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopiją, kaip tai nurodyta šios EULA 3 skyriuje.

5. Galutinių naudotojų duomenų bazės

5.1 Galite sukurti savo duomenų bazes programoms, pateikiamoms su PROGRAMINE ĮRANGA, jeigu PROGRAMINĖ ĮRANGA turi tokią funkciją.

6. 6. PROGRAMINĖS ĮRANGOS perskirstymas

6.1 Griežtai draudžiama jokiais būdais perskirstyti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ar bet kurią jos dalį, išskyrus atvejį, numatytą 2.4 straipsnyje. Perskirstymas apima (neapsiribojant) nuomą, pardavimą išsimokėtinai, paskolinimą ar prieigos prie PROGRAMINĖS ĮRANGOS suteikimą tretiesiems asmenims, nebent atskiroje sutartyje tarp Jūsų ir ABBYY nurodyta kitaip.

7. Programinės įrangos išankstinės laidos papildomos sąlygos

7.1 Jei Jūs su šia Licencija gavote išankstinės laidos arba beta versijos PROGRAMINĘ ĮRANGĄ (Programinės įrangos išankstinė laida), tuomet taikomas 7 skyrius. Jei bet kuris šiame skyriuje pateikiamas nuostatas prieštarauja bet kuriai kitai šios EULA sąlygai, šio skyriaus nuostatams ir sąlygoms suteikiamas prioritetas programinės įrangos išankstinės laidos atžvilgiu, tačiau tik tiek, kiek reikia prieštaravimui pašalinti.

7.2 Jūs patvirtinate žiną, kad tai yra PROGRAMINĖS ĮRANGOS išankstinė laida: tai nėra galutinė ABBYY PROGRAMINĖS ĮRANGOS versija, tad joje gali būti programos klaidų ir kilti kitų problemų, dėl kurių gali įvykti sistemos ar kitų trikčių bei būti prarasti duomenys. Programinės įrangos išankstinė laida Jums pateikiama pagal principą kaip yra ir ABBYY šiai programai neteikia jokios garantijos ir neprisiima jokių įsipareigojimų bei atsakomybės dėl jos veikimo. TAIS ATVEJAIS, KAI NELEIDŽIAMA ATSISAKYTI ATSAKOMYBĖS UŽ PROGRAMINĖS ĮRANGOS IŠANKSTINĘ LAIDĄ, TAČIAU TOKIĄ ATSAKOMYBĘ GALIMA APRIBOTI, ABBYY IR JOS PARTNERIŲ ATSAKOMYBĖ RIBOJAMA BENDRAI PENKIASDEŠIMTIES JAV DOLERIŲ ( 50 USD) SUMAI.

7.3 Jūs patvirtinate žiną, kad programinės įrangos išankstinė laida gali veikti jos apribotą laiką, kuris negali viršyti dviejų (2) savaičių nuo programinės įrangos išankstinės laidos pirmojo paleidimo. Pasibaigus tokiam nustatytam terminui, programinės įrangos išankstinės laidos funkcijos išjungiamos ir EULA nutraukiama, nebent ją ABBYY pratęstų Jums iš ABBYY įsigijus licenciją pilnai PROGRAMINĖS ĮRANGOS versijai.

7.4 Jūs patvirtinate žiną, kad ABBYY Jums nežada ir negarantuoja, kad apie programinės įrangos išankstinę laidą bus paskelbta arba ji ateityje bus padaryta kam nors pasiekiama. ABBYY neprisiima jokių aiškių ar numanomų įsipareigojimų Jums paskelbti apie programinės įrangos išankstinę laidą ar ją pristatyti, taip pat neįsipareigoja neišleisti programinio produkto, kuris būtų panašus ar derėtų su programinės įrangos išankstine laida. Analogiškai Jūs patvirtinate žiną, kad bet jokie tyrimų ar kūrimo darbai, kuriuos atliksite su programinės įrangos išankstine laida ar bet kokiu programiniu produktu, susijusiu su programinės įrangos išankstine laida, bus vykdomi visiškai Jūsų pačių rizika.

7.5 Jūs patvirtinate žiną, kad programinės įrangos išankstinė laida, bet kokia prie jos pridedama rašytinė, žodinė ar elektroninė informacija, kurią ABBYY atskleidžia Jums ir kuri yra susijusi su programinės įrangos išankstine laida, bet kokia informacija apie programinės įrangos išankstinės laidos kokybę arba kokybę rezultatų, kurie yra gaunami naudojant programinės įrangos išankstinę laidą, taip pat – informacija apie programos klaidas bei kitas problemas, su kuriomis susidursite naudodami programinės įrangos išankstinę laidą, yra konfidencialūs (toliau vadinama Konfidencialia medžiaga).

7.6 Jūs sutinkate su toliau išdėstytomis sąlygomis:

7.6.1 Jums draudžiama atskleisti Konfidencialią medžiagą. Terminas atskleisti reiškia bet kokioms trečiosioms šalims parduoti išsimokėtinai, paskolinti, nuomoti, priskirti, perduoti ar suteikti prieigą (tinklu ar kitais būdais) prie Konfidencialios medžiagos (bet kokia forma, įskaitant žodinę).

7.6.2 Jūs imsitės visų reikiamų priemonių, kad neatskleistumėte Konfidencialios medžiagos ir išlaikytumėte jos konfidencialumą.

7.6.3 Jūs operatyviai informuosite ABBYY, jei sužinosite apie Konfidencialios medžiagos atskleidimo faktą.

7.6.4 Jei pažeisite sąlygas, pateiktas pirmiau išdėstytuose 7.6.1–7.6.3 punktuose, turėsite sumokėti ABBYY baudą, lygią dešimčiai tūkstančių JAV dolerių (10 000 USD). Be to, papildomai turėsite kompensuoti ABBYY tokio pažeidimo nuostolius, kurių nepadengs bauda.

7.7 Konfidencialumo sąlygos, išdėstytos šios EULA 7.6 straipsnyje, galios iki PROGRAMINĖS ĮRANGOS oficialaus išleidimo dienos. Šios EULA rėmuose oficialaus išleidimo diena laikoma ta, kurią apie PROGRAMINĖS ĮRANGOS išleidimą paskelbiama svetainėje www.ABBYY.com.

7.8 Laikotarpiu, kuris nurodytas 7.3 straipsnyje, Jūs pateiksite ABBYY informacijos (pastarosios užklausimu) apie programinės įrangos išankstinės laidos bandymą ir naudojimą, įskaitant programos klaidų ataskaitas.

7.9 Jei Jūs programinės įrangos išankstinę laidą gavote vadovaujantis atskiru rašytiniu susitarimu, pvz., Abi
puse konfidencialumo sutartimi, išankstinės programinės įrangos laidos naudojimui bus taikomos ir tos sutarties sąlygos. Tuo atveju, jei bet kokios atskiros rašytinės sutarties, pvz., Abipusės konfidencialumo sutarties, sąlygos prieštarauja bet kokioms šios EULA sąlygoms, programinės įrangos išankstinės laidos atžvilgiu prioritetas suteikiamas atskirai rašytinei sutarčiai, tačiau tik tiek, kiek būtina prieštaravimui pašalinti.

7.10 Gavę vėlesnę neišleistą programinės įrangos išankstinės laidos versiją arba viešai platinamą komercinę PROGRAMINĖS ĮRANGOS versiją (nesvarbu, ar tai – atskiras produktas, ar didesnio produkto dalis), Jūs įsipareigojate grąžinti arba sunaikinti visą anksčiau iš ABBYY gautą programinės įrangos išankstinę laidą ir laikytis tokių vėlesnių programinės įrangos išankstinės laidos arba viešai platinamos PROGRAMINĖS ĮRANGOS komercinės versijos licencinės sutarties sąlygų.

8. Apribojimai

8.1 Jūs patvirtinate žiną, kad negalima neteisėtai kopijuoti ir / arba naudoti PROGRAMINĖS ĮRANGOS.

8.2 Visos naudojimo sąlygos ir apribojimai, reglamentuojantys PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimą, pateikiami šioje EULA, nebent atskiroje sutartyje tarp Jūsų ir ABBYY arba bet kokioje kitoje dokumentacijoje, pridėtoje su PROGRAMINE ĮRANGA, nurodyta kitaip.

8.3 Jūs negalite atlikti arba leisti kitiems asmenims atlikti veiksmų, kurie pateikiami toliau esančiame sąraše:

8.3.1 Vykdyti PROGRAMINĖS ĮRANGOS ir bet kurių jos dalių apgrąžos inžineriją, išnarstyti ar dekompiliuoti išskyrus tik tuos atvejus, kai tokia veikla aiškiai leidžiama taikomų įstatymų nepaisant šio apribojimo. Jei galiojantis įstatymas leidžia tokius veiksmus, jokia tokiu būdu gauta informacija negali būti atskleidžiama trečiosioms šalims išskyrus įstatymų numatytus atvejus ir tokia informacija turi būti nedelsiant perduota ABBYY. Visa ši informacija laikoma konfidencialia ir yra ABBYY nuosavybė.

8.3.2 Modifikuoti, adaptuoti ar versti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įskaitant PROGRAMINĖS ĮRANGOS bei joje esančių programų ir duomenų bazių keitimą išskyrus tuos keitimo veiksmus, kuriuos atlikti leidžia PROGRAMINĖ ĮRANGA ir kurie aprašomi dokumentacijoje.

8.3.3 Daryti bet kokius PROGRAMINĖS ĮRANGOS keitimus, įskaitant keitimus, atliekamus siekiant vykdyti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ Jūsų aparatūroje be išankstinio rašytinio ABBYY sutikimo ir išskyrus keitimus, kuriuos galima atlikti PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE numatytomis priemonėmis ir kurie yra aprašyti pridedamoje dokumentacijoje. Taisyti PROGRAMINĖS ĮRANGOS klaidas, negavus išankstinio rašytinio ABBYY sutikimo.

8.3.4 Nuomoti, parduoti išsimokėtinai, sublicencijuoti, priskirti arba perduoti šios EULA Jums suteiktas teises ir kitas su šia PROGRAMINE ĮRANGA susijusias teises kitiems asmenims arba leisti kopijuoti visą arba dalį PROGRAMINĖS ĮRANGOS į kitą kompiuterį (išskyrus 2.4 straipsnį), nebent atskiroje sutartyje su ABBYY nurodyta kitaip.

8.3.5 Sudaryti galimybes kitiems asmenims, kurie nėra įgalioti naudoti šią PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, tačiau dirba toje pačioje kelių vartotojų sistemoje kaip ir Jūs, naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

8.3.6 Šalinti, keisti arba paslėpti autorines teises, prekės ženklą arba patento pranešimus, kurie yra ant PROGRAMINĖS ĮRANGOS jos pateikimo Jums metu.

8.4 Jums draudžiama naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ trečiosioms šalims teikti mokamas ar nemokamas atpažinimo ir konversijos paslaugas ir (arba) teikti šios PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimo rezultatus bei prieigą prie jų kaip dalį kitos paslaugos, kurios esmė – atpažinimas arba konversija.

8.5 Jums draudžiama naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ kartu su bet kokia kita programine įranga, leidžiančia sąveikauti su PROGRAMINE ĮRANGA nenaudojant grafinės naudotojo sąsajos.

9. Techninės pagalbos paslaugos

9.1 Pagal dabar galiojančias ABBYY techninės pagalbos taisykles, paskelbtas ABBYY svetainėje (http://www.abbyy.com/support), ABBYY Jums teiks techninės pagalbos paslaugas, susijusias su PROGRAMINE ĮRANGA (Techninės pagalbos paslaugos). ABBYY pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti techninės pagalbos taisykles.

9.2 Techninės pagalbos metu bet koks Jums pateiktas pagalbinis programinės įrangos kodas bus laikomas PROGRAMINĖS ĮRANGOS dalimi ir jam bus taikomos šios EULA sąlygos.

9.3 Kad galėtumėte priimti techninės pagalbos paslaugas, turite ABBYY pateikti informacijos apie jūsų aparatūros charakteristikas, PROGRAMINĖS ĮRANGOS serijos numerį ir standartinius asmeninius duomenis, įskaitant jūsų vardą ir pavardę, bendrovės pavadinimą (jei yra), adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

9.4 Laikydamasi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų, ABBYY turi teisę panaudoti pirmiau pateiktą informaciją verslo tikslais, įskaitant, tačiau neapsiribojant produkto technine pagalba ir plėtojimu, su sąlyga, kad ABBYY negali naudoti tokios informacijos bet kokia forma, kuri leistų Jus asmeniškai identifikuoti.

10. Neperparduodama programinė įranga

10.1 Jeigu programinė įranga pažymėta ženklu Neperparduodama arba NFR, nepaisant jokių šios EULA skyrių, šią PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti tik demonstravimo, tikrinimo ar bandymo tikslais.

11. Bandomoji programinė įranga

11.1 Jeigu PROGRAMINĖ ĮRANGA žymima kaip Išbandyk ir pirk, Bandomoji arba Demonstracinė, šis skyrius taikomas tol, kol įsigysite licenciją pilnai PROGRAMINĖS ĮRANGOS versijai. Jūs patvirtinate žiną, kad šios PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijos yra ribotos ir / arba ji veikia ribotą laiką. PROGRAMINĖ ĮRANGA licencijuojama kaip yra pagrindu, t. y. tik kaip demonstracinis modelis. Jei PROGRAMINĖ ĮRANGA galioja tik skirtąjį laiką, jam pasibaigus programos funkcijos bus išjungtos. Skirtasis laikas nurodytas PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE. Pasibaigus skirtajam laikui, ši EULA bus nutraukta, nebent ABBYY ją pratęstų, Jums iš ABBYY įsigijus pilną licenciją.

12. Naujiniai

12.1 Jei PROGRAMINĖ ĮRANGA yra žymima kaip naujinys, tokią PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti tik jei esate licencijuotas produkto naudotojas, ABBYY identifikuotas kaip turintis teisę gauti tokį naujinį.

12.2 Naujiniu žymima PROGRAMINĖ ĮRANGA pakeičia ir (arba) papildo produktą, kuris sudaro Jūsų teisės į naujinį pagrindą.

12.3 Taip atnaujintą produktą jūs galite naudoti tik pagal su šiuo naujiniu pateiktas EULA sąlygas.

12.4 Jūs patvirtinate žiną, kad bet kokie ABBYY įsipareigojimai teikti techninę naujinamos PROGRAMINĖS ĮRANGOS versijos pagalbą baigiasi pateikus naujinį.

13. Nutraukimas

13.1 Ši EULA galioja visą PROGRAMINĖS ĮRANGOS autorių teisių galiojimo laikotarpį, jei Jūs ir ABBYY nesusitarė kitaip.

13.1 Nepažeisdama kitų teisių, ABBYY gali nutraukti šią EULA, jei Jūs nevykdysite joje nurodytų sąlygų. Tokiu atveju turėsite sunaikinti visas PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopijas, jos komponentus ir išdiegti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

13.3 Jūs galite nutraukti šią EULA, sunaikindami visas turimas jos ir komponentų kopijas bei išdiegdami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

13.4 Toks sunaikinimas neatleidžia Jūsų nuo įsipareigojimo sumokėti už PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

13.5 Po šios EULA nutraukimo punktai 2.3, 2.5, 2.6, 6, 8, 11, 14.2–14.4, 15, 16, 19, 20, 21 ir 22.5 lieka galioti (nesvarbu, kaip būtų sukelti), tačiau tai nereiškia, kad nutraukus EULA lieka teisė toliau naudotis PROGRAMINE ĮRANGA.

14. Ribota garantija

14.1 ABBYY garantuoja, kad laikmenos, kuriose pateikiama PROGRAMINĖ ĮRANGA (jeigu yra), nebus pažeistos ir veiks tinkama
i naudojant jas normaliomis sąlygomis minimalų įstatymuose numatytą laiko tarpą toje šalyje, kurioje Jūs įsigijote PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, pradedant nuo įsigijimo datos. Jei PROGRAMINĖ ĮRANGA buvo įsigyta šalyse, nurodytose 21.4 straipsnyje, šis laikotarpis siekia trisdešimt (30) dienų, pradedant nuo įsigijimo datos.

14.2 PROGRAMINĖ ĮRANGA, visi patobulinimai ir naujiniai pateikiami principu kaip yra ir ABBYY jiems neteikia jokios garantijos. ABBYY neatsako ir negali atsakyti už veikimą arba rezultatus, kuriuos Jūs gaunate naudodami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

14.3 Išskyrus bet kokias garantijas, sąlygas, atstovavimą arba sąlygą, kai to negalima anuliuoti arba apriboti pagal Jūsų šalyje Jums taikomus įstatymus, ABBYY nesuteikia jokių garantijų, nedaro jokių atstovavimo pareiškimų ir neteikia jokių sąlygų (išreikštų arba nurodytų statute, bendruosiuose įstatymuose, paprotinėje teisėje, pagal naudojimą arba kitaip) bet kokiu atveju, be apribojimų, įskaitant trečios šalies teisių nepažeidimą, parduodamumą, integraciją, patenkinamą kokybę arba tikimą tam tikrai paskirčiai arba tai, kad PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE nebus klaidų, ji atitiks Jūsų poreikius, ar tai, kad PROGRAMINĖ ĮRANGA veiks tinkamai kartu su bet kokia kita programine įranga arba aparatūra. Visa atsakomybė už PROGRAMINĖS ĮRANGOS kokybę ir veikimą atitenka Jums.

14.4 ABBYY neteikia jokių garantijų jokiems trečiųjų šalių produktams, kurie gali būti pateikiami su PROGRAMINE ĮRANGA.

14.5 Ribota garantija Vokietijoje arba Austrijoje gyvenantiems naudotojams.

14.6 Jeigu savo PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopiją įsigijote Vokietijoje arba Austrijoje ir nuolat gyvenate vienoje iš šių šalių, remiantis Vokietijos įstatymais ABBYY garantuoja, kad PROGRAMINĖ ĮRANGA atliks dokumentacijoje nurodytas funkcijas (sutartis dėl funkcionalumo) ribotą garantinį laikotarpį, prasidedantį nuo PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopijos įsigijimo datos. Ši garantija galioja naudojant rekomenduojamą aparatūros konfigūraciją. Šiame straipsnyje naudojamas terminas ribotos garantijos laikotarpis reiškia vienerius (1) metus, jei esate verslo naudotojas arba teisės subjektas ir du (2) metus, jei esate ne verslo naudotojas. Neesminiai nukrypimai nuo sutartų funkcijų svarstomi nebus ir pagrindo pasinaudoti garantinėmis teisėmis nesudaro. Ši ribota garantija netaikoma Jums nemokamai pateiktai PROGRAMINEI ĮRANGAI, pavyzdžiui, naujiniams, išankstinėms laidoms, bandomosioms versijoms, produktų pavyzdžiams, Neperparduodamos (NFR) kopijoms arba PROGRAMINEI ĮRANGAI, kurią pakeitėte Jūs, o dėl šių pakeitimų įvyko triktis. Norėdami pateikti garantinę pretenziją, per nurodytą garantinį laikotarpį turite grąžinti (mūsų sąskaita) PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir įsigijimo patvirtinimo dokumentą į tą vietą, kurioje ją pirkote. Jei PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijos labai skiriasi nuo funkcijų, dėl kurių buvo susitarta, ABBYY įsipareigoja (atlikdami iš naujo ir savo nuožiūra) sutaisyti arba pakeisti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. Jei tai nepavyksta, turite teisę prašyti sumažinti pirkimo kainą (pritaikyti nuolaidą) arba atšaukti pirkimo sutartį (anuliuoti). Papildomos informacijos apie garantiją galima gauti susisiekus su ABBYY klientų aptarnavimo departamentu Vokietijoje: ABBYY Europe GmbH, Elsenheimerstrasse 49, 80687 Miunchenas, tel.: +49 (0)89 51 11 590, faks.: +49 (0)89 51 11 5959.

15. Atsakomybės apribojimas

15.1 ABBYY jokiu būdu neatsakys už Jūsų patirtus nuostolius, veiklos pertraukimą, duomenų arba bet kokios informacijos praradimą verslo arba kitoje srityje, bet kokias pretenzijas ar išlaidas, logiškai išplaukiančią, netiesioginę, atsitiktinę žalą, pelno netekimą ar santaupų praradimą dėl PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimo arba dėl žalos, kuri galimai gali atsirasti dėl PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE esančių programinių ar spaudos klaidų – net jei ABBYY atstovas buvo perspėtas dėl tokių nuostolių, žalos, pretenzijų ar sąnaudų galimybės ar bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų. Pirmiau paminėti apribojimai ir išimtys taikomos taip, kaip tai numato Jūsų gyvenamoje vietoje galiojantys įstatymai. ABBYY vieninteliai ir suminiai įsipareigojimai pagal šią EULA yra ribojami už PROGRAMINĘ ĮRANGĄ sumokėtos pradinės kainos (jei tokių bus).

15.2 Atsakomybės ribojimas Vokietijoje arba Austrijoje gyvenantiems naudotojams.

Jei savo PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopiją įsigijote Vokietijoje arba Austrijoje ir pastoviai gyvenate vienoje iš šių šalyje, tada:

15.2.1 Pagal 15.2.2 pateiktus nuostatus ABBYY įstatymų numatyta atsakomybė už žalą apribojama taip: (i) ABBYY atsakys už žalą tik tokiai sumai, kurią paprastai galima numatyti sudarant pirkimo sutartį, kai žala padaroma dėl nežymiai aplaidaus materialinių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo ir (ii) ABBYY neatsakys už žalą, sukeltą dėl nežymiai aplaidaus nematerialinių sutartinių sąlygų pažeidimo.

15.2.2 Atsakomybės apribojimas, pateiktas 15.2.1 punkte, nebus taikomas jokiai privalomai teisinei atsakomybei, ypač – remiantis Vokietijos atsakomybės už produktą potvarkiu – atsakomybė suteikiant specifines garantijas arba atsakomybė už nusikalstamai sukeltus asmeninius sužeidimus.

15.2.3 Jūs privalote imtis visų pagrįstų priemonių išvengti arba sumažinti žalą, konkrečiai – padaryti atsargines PROGRAMINĖS ĮRANGOS ir kompiuterio duomenų kopijas, kaip tai nurodoma šioje EULA.

16. Įterptieji šriftai

16.1 Šriftų programas saugo autorių teisių įstatymai. Autorių teisių savininkas gali nustatyti sąlygas, pagal kurias galima naudoti šrifto programą. Kad galėtumėte įterpti šriftą į PDF failą, Jums gali tekti įsigyti licencijuotą šrifto programos kopiją. ABBYY jokiu būdu neatsako už nuostolius, patirtus arba atsiradusius naudojant įterptuosius šriftus.

17. Adobe technologija

17.1 Terminas Adobe programinė įranga apima Adobe technologiją, susijusią dokumentaciją ir bet kokius technologijos patobulinimus, modifikuotas versijas, naujinius, papildymus bei kopijas.

17.2 Licencijos suteikimas ir apribojimai. ABBYY suteikia Jums neišskirtinę teisę naudotis Adobe programine įranga, įtraukta į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, kaip tai numatoma EULA. Jūs galite padaryti vieną į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įtrauktos Adobe programos atsarginę kopiją, su sąlyga, kad ši atsarginė kopija nebus įdiegta ir naudojama jokiame kitame kompiuteryje.

17.3 Intelektinės nuosavybės teisės. Įtraukta į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, “Adobe Software” priklauso “Adobe” ir jos tiekėjams, o jos struktūra, organizavimas ir kodas yra vertingos “Adobe” ir jos tiekėjų prekybinės paslaptys. Adobe programinę įrangą saugo Jungtinių Valstijų autorių teisių įstatymai ir tarptautinės sutartys. Jums draudžiama kopijuoti Adobe programinę įrangą išskyrus atvejus, numatytus šioje EULA. Visos kopijos, kurias galite padaryti vadovaudamiesi šia EULA, privalo turėti tuos pačias autorių teisių ir kitus nuosavybės pareiškimus, kurie yra pateikiami Adobe programinėje įrangoje. Jūs įsipareigojate nemodifikuoti, neadaptuoti, neversti, netaikyti apgrąžos inžinerijos, nedekompiliuoti, neišnarstyti ir kitaip nemėginti išgauti Adobe programinės įrangos, įtrauktos į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, pradinio kodo. Išskyrus pirmiau nurodytus atvejus, EULA nesuteikia jokių intelektinės nuosavybės į Adobe programinę įrangą teisių.

17.4 Šrifto licencija. Jeigu Adobe programinėje įrangoje yra šrifto programinė įranga, Jūs galite įterpti ją arba jos struktūrą į savo elektroninius dokumentus taip, kaip tai leidžia daryti šrifto tiekėjo autoriaus teisės. Šioje pakuotėje esančiuose šriftuose gali būti tiek Adobe, tiek ne Adobe priklausantys šriftai.
Jūs galite pilnai įterpti bet kurį Adobe priklausantį šriftą.

17.5 Garantija. ABBYY IR JOS PARTNERIAI NEGARANTUOJA IR NEGALI GARANTUOTI VEIKLOS REZULTATŲ, KURIUOS GAUNATE NAUDODAMIESI ADOBE PROGRAMINE ĮRANGA.

17.6 Eksporto taisyklės. Jūs sutinkate, kad Adobe programinė įranga nebus siunčiama, perduodama arba eksportuojama į kitas šalis ir nebus naudojama Jungtinių Valstijų eksporto administravimo įstatymo arba kitų eksportavimo įstatymų, apribojimų ir nuostatų (bendrai vadinamų Eksporto įstatymais) draudžiamais būdais. Be to, jei Adobe programinė įranga Eksporto įstatymuose nurodoma kaip kontroliuojamas elementas, Jūs turite garantuoti, kad nesate pilietis ir nesate kitaip susijęs su tauta, kuriai nustatytas embargas ir kad jums Eksporto įstatymas nedraudžia įsigyti Adobe programinės įrangos. Visos teisės naudotis Adobe programine įranga suteikiamos su sąlyga, kad šios teisės bus anuliuotos, jeigu Jūs nevykdysite šios EULA sąlygų.

17.7 Prekių ženklai. Adobe ir Adobe PDF Library yra paprastieji arba JAV ir (arba) kitose šalyse Adobe Systems Incorporated registruoti prekių ženklai.

18. LIZARDTECH PROGRAMINĖ ĮRANGA

18.1 LIZARDTECH PROGRAMINĖ ĮRANGA reiškia LIZARDTECH kilmės DjVu dekodavimo programinės įrangos plėtojimo komplektą bei visas susijusias laikmenas, spausdintą medžiagą ir internetinę arba elektroninę dokumentaciją. Jūs įsigijote PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, kurios sudėtyje yra LIZARDTECH programinė įranga, ABBYY bendrovei licencijuota LIZARDTECH, INC. Šioje PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE LIZARDTECH programinė įranga naudojama konvertuoti DjVu failus į vaizdo failus.

18.2 LIZARDTECH programinę įrangą saugo autorių teisių įstatymai ir tarptautinės autorių teisių sutartys, taip pat – kiti intelektinės nuosavybės įstatymai ir sutartys. LIZARDTECH programinė įranga yra licencijuojama. Ji neparduodama.

18.3 Licencijos suteikimas. Jums suteikiama asmeninė nesublicencijuojama, neperduodama ir neišskirtinė licencija naudoti PROGRAMINĖS ĮRANGOS sudėtyje esančią LIZARDTECH programinę įrangą (bei visą su ja susijusią dokumentaciją). Jums draudžiama nuomoti, parduoti, parduoti išsimokėtinai arba kitaip platinti LIZARDTECH programinę įrangą ar bet kurią jos dalį.

18.4 LIZARDTECH PROGRAMINEI ĮRANGAI NETEIKIAMOS JOKIOS GARANTIJOS. LIZARDTECH PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA PATEIKIAMA PRINCIPU KAIP YRA IR SU VISOMIS GALIMOMIS JOS TRIKTIMIS. JŪS PRISIIMATE VISĄ RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU PAKANKAMA KOKYBE, CHARAKTERISTIKOMIS, TIKSLUMU IR KŪRĖJŲ PASTANGOMIS (ĮSKAITANT APLAIDUMO STOKĄ). BE TO, NĖRA JOKIOS GARANTIJOS DĖL JŪSŲ MĖGAVIMOSI LIZARDTECH PROGRAMINE ĮRANGA TRIKDYMO AR PAŽEIDIMŲ. JEI ESATE GAVĘ BET KOKIŲ GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PROGRAMINE ĮRANGA AR LIZARDTECH PROGRAMINE ĮRANGA, TOS GARANTIJOS YRA TEIKIAMOS NE LIZARDTECH IR PASTAROSIOS NIEKAIP NEĮPAREIGOJA.

18.5 ATSAKOMYBĖS UŽ TAM TIKRĄ ŽALĄ ATSISAKYMAS. IŠSKYRUS ĮSTATYMŲ NUMATYTUS ATVEJUS, LIZARDTECH NEATSAKO UŽ JOKIĄ NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄJĄ, LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ AR ATSITIKTINĘ ŽALĄ, KURI GALI KILTI DĖL LIZARDTECH PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO ARBA JOS VEIKIMO YPATUMŲ. ŠIS APRIBOJIMAS TAIKOMAS IR TUOMET, JEI PROGRAMA NEATLIEKA JOS TIESIOGINĖS PASKIRTIES.

18.6 Apribojimai dėl apgrąžos inžinerijos, dekompiliavimo ir išnarstymo. Jums draudžiama taikyti apgrąžos inžineriją, dekompiliuoti ar išnarstyti LIZARDTECH programinę įrangą išskyrus atvejus (ir tik kiek tai būtina), kuriuos aiškiai numato galiojantys įstatymai, varžantys šio apribojimo taikymą.

18.7 Eksporto apribojimai. Jūs patvirtinate žiną, kad LIZARDTECH programinė įranga ir bet kuri jos dalis, procesas ar tarnyba, esantys tiesioginiais LIZARDTECH programinės įrangos produktais (toliau kartu vadinami Apribotais komponentais) yra JAV kilmės. Jūs sutinkate laikytis visų galiojančių tarptautinių ir nacionalinių įstatymų, kurie yra taikomi šiems produktams, įskaitant JAV Eksporto administravimo taisykles, taip pat – galutinio naudotojo, galutinio naudojimo ir paskirties vietos apribojimų, kuriuos priėmė JAV ir kitų šalių vyriausybės.

19. Eksporto taisyklės

19.1 PROGRAMINĖ ĮRANGA negali būti eksportuojama arba reeksportuojama pažeidžiant tos šalies, kurioje ji buvo nupirkta arba kitaip įsigyta, eksporto įstatymus. Be to, Jūs garantuojate, kad galiojantys įstatymai Jums nedraudžia įsigyti šios PROGRAMINĖS ĮRANGOS.

20. Naudojimas vyriausybiniame sektoriuje

Jei PROGRAMINĘ ĮRANGĄ naudoja Jungtinių Valstijų vyriausybė ar bet kuri kita JAV vyriausybinė agentūra, taikomos tokios papildomos sąlygos: (1) Apribotos kompiuterių programinės įrangos taisyklės, apibrėžtos Federalinių įsigijimo reglamentų 52.227-14 Duomenų teisių bendrojoje sąlygoje ir (2) bet kokiam Vyriausybės vykdomam naudojimui, dubliavimui ar atskleidimui taikomi apribojimai, nustatyti Techninių duomenų teisių subpastraipoje (с)(1)(ii) ir DFARS 252.227-7013 Kompiuterinės programinės įrangos sąlygose.

21. Taikytina teisė

21.1 Jei PROGRAMINĖ ĮRANGA buvo įsigyta Jungtinėse Valstijose, Kanadoje, Meksikoje, Centrinėje Amerikoje, Japonijoje arba Taivane, ši EULA bus reglamentuojama ir interpretuojama pagal JAV Kalifornijos valstijos įstatymus. Kilus bet kokiam ginčui dėl šios EULA ir (arba) PROGRAMINĖS ĮRANGOS, Jūs sutinkate, kad byla būtų nagrinėjama Kalifornijos valstijos Alamedos arba Santa Klaros apygardos federaliniame ir (arba) valstijos teisme.

21.2 Jei PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įsigijote Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje, Ispanijoje, Švedijoje arba bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje, kuri nepaminėta šios EULA 21.3, 21.4 arba 21.5 straipsnyje, arba Šveicarijoje, Norvegijoje, Islandijoje arba Lichtenšteine, ši EULA bus reglamentuojama ir interpretuojama pagal Miunchene (Federalinė Vokietijos Respublika) galiojančius įstatymus, o dėl šios EULA kilusius ginčus spręs kompetentingas Federalinės Vokietijos Respublikos Miuncheno miesto teismas.

21.3 Jei PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įsigijote Jungtinėje Karalystėje, Šiaurės Airijoje arba Airijos Respublikoje, ši EULA bus reglamentuojama ir interpretuojama pagal Anglijos ir Velso teisę, o šalys turės priimti Anglijos ir Velso teismų jurisdikciją.

21.4 Jei PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įsigijote Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachijoje ar bet kurioje kitoje NVS priklausančioje šalyje (išskyrus Ukrainą ir Moldaviją) arba jei PROGRAMINĖ ĮRANGA buvo įsigyta Latvijoje, Lietuvoje arba Estijoje, ši EULA bus reglamentuojama ir interpretuojama remiantis esminiais Rusijos Federacijoje galiojančiais įstatymais.

21.5 Jei PROGRAMINĖ ĮRANGA buvo įsigyta Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Izraelyje, Makedonijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Turkijoje, Serbijoje, Juodkalnijoje, Ukrainoje ar Moldavijoje, ši EULA bus reglamentuojama ir interpretuojama pagal Ukrainos teisę. Šis nuostatas netaikomas tuo atveju, jei PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įsigyja asmuo, kuriam pagal Lenkijos Civilinę teisę priskirtas vartotojo statusas. Šiuo atveju ši EULA bus reglamentuojama vadovaujantis Lenkijos įstatymais.

21.6 Jei yra taikomas 21.5 straipsnis ir Jūs esate teisės subjektas arba privatus verslininkas, visi ginčai, nesutarimai bei nuomonių skirtumai, susiję su šia EULA, bus galutinai išspręsti naudojantis arbitražo paslaugomis ir vadovaujantis Tarptautinio komercinio arbitražo teismo Ukrainos prekybos ir pramonės rūmuose taisyklėmis bei procedūromis. Šio teismo sprendimas bus galutinis ir įpareigojantis abiem Šalims. Jei taikomas 21.5 straipsnis ir
Jūs esate individualus asmuo, visų ginčų, susijusių su šia EULA, jurisdikcija priklauso Ukrainos Kijevo Ševčenkovskio apylinkės teismui.

21.7 Jei taikomas 21.4 straipsnis ir Jūs esate teisės subjektas arba privatus verslininkas, visų ginčių, susijusių su šia EULA, jurisdikcija priklauso Rusijos Federacijos Maskvos arbitražo teismui. Jei taikomas 21.4 straipsnis ir Jūs esate individualus asmuo, visų ginčų, susijusių su šia EULA, jurisdikcija priklauso Rusijos Federacijos Maskvos Perovskio apylinkės teismui.

21.8 Atvejais, kurie yra aprašyti 21.1–21.5 straipsniuose, ši EULA nebus reglamentuojama pagal prieštaraujančius bet kurios jurisdikcijos įstatymus arba Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pardavimo sutarčių, kurios taikymas yra neįtraukiamas.

21.9 Jei PROGRAMINĖ ĮRANGA buvo įsigyta 21.1–21.5 straipsniuose nenurodytoje šalyje, ši EULA bus reglamentuojama ir interpretuojama pagal tos šalies, kurioje įsigijote PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, įstatymus.

22. Įvairūs

22.1 ABBYY gali pateikti Jums spausdintą su PROGRAMINE ĮRANGA susijusią medžiagą, įskaitant Naudotojo vadovą.

22.2 Jūs sutinkate PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimo ir registravimo procesų eigoje pateikti ABBYY tam tikrus savo asmeninius duomenis. Jūs sutinkate, kad ABBYY gali Jūsų asmeninius duomenis rinkti, apdoroti ir naudoti pagal galiojančius įstatymus su sąlyga, kad bus išlaikytas tokių duomenų konfidencialumas. Visi Jūsų ABBYY pateikti asmeniniai duomenys bus laikomi ir naudojami griežtai tik ABBYY Group ribose ir nebus atskleidžiami jokiai trečiajai šaliai išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja galiojantys įstatymai.

22.3 ABBYY gali Jums siųsti el. laiškus, kuriuose būtų pateikiamos produkto ir bendrovės naujienos, informacija apie specialius pasiūlymus, patarimai dėl produkto naudojimo bei kita su produktu ir bendrove susijusi informacija su sąlyga, kad Jūs duosite išskirtinį sutikimą gauti tokią informaciją iš ABBYY. Vėliau Jūs galėsite bet kuriuo metu pašalinti Savo adresą iš ABBYY adresatų sąrašo.

22.4 Jei Jums bus pateiktos bet kokios pretenzijos ar ieškiniai, susiję su neteisėtu naudojimusi PROGRAMINE ĮRANGA, jūs turite per tris dienas (nuo sužinojimo momento) informuoti ABBYY apie juos. Jūs turite imtis visų veiksmų, būtinų suteikti ABBYY galimybę dalyvauti minėtų pretenzijų ar ieškinių nagrinėjimo teismų posėdžiuose bei per septynias dienas nuo užklausos iš ABBYY gavimo pateikti visą informaciją, reikalingą sureguliuoti tokias pretenzijas ar ieškinius.

22.5 Šios EULA rėmuose kompensacija reiškia ABBYY ar jos partnerio suformuotos licencijos kainą, mokėtiną pagal jų nustatytas mokėjimo procedūras; kainą, kuri yra įtraukta į jūsų įsigytos aparatūros kainą arba už visą PROGRAMINĖS ĮRANGOS versiją jūsų mokamą kainą. Jei jūs esate fizinis asmuo, ši EULA gali būti nemokama.

22.6 Jeigu kuri nors šios EULA dalis taps negaliojančia ir netaikoma, tai neturės įtakos likusios EULA dalies galiojimui: ji liks galioti ir bus taikoma kaip yra numatyta jos sąlygose.

Galutinio naudotojo licencijos sutartis (EULA)