Χρήση των ίδιων γλωσσών και λεξικών χρήστη σε πολλαπλούς υπολογιστές

Το ABBYY FineReader 10 παρέχει σε αρκετούς χρήστες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις γλώσσες και τα λεξικά χρήστη ταυτόχρονα. Επιπρόσθετα, επιτρέπει σε αρκετούς χρήστες να προσθέτουν λέξεις στα ίδια λεξικά χρήστη μέσω του τοπικού δικτύου.

Για να παρέχετε τη δυνατότητα χρήσης των γλωσσών και των λεξικών χρήστη σε πολλαπλούς χρήστες:

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα έγγραφο ABBYY FineReader και επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις σάρωσης και οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.
 2. Πριν δημιουργήσετε μια γλώσσα χρήστη, καθορίστε το δίκτυο ή τον τοπικό φάκελο που θα πρέπει να αποθηκευτούν οι γλώσσες και τα λεξικά χρήστη. Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι γλώσσες και τα λεξικά χρήστη αποθηκεύονται στο φάκελο του εγγράφου ABBYY FineReader.

  Για να καθορίσετε μια θέση αποθήκευσης για τις γλώσσες χρήστη:

  • Επιλέξτε Εργαλεία>Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Προηγμένη και καταχωρίστε τη διαδρομή του φακέλου στο στοιχείο Φάκελος γλωσσών χρήστη.

  Για να καθορίσετε μια θέση αποθήκευσης για τα λεξικά χρήστη:

  1. Επιλέξτε Εργαλεία>Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Προηγμένη και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις ορθογραφικού ελέγχου…
  2. .
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις ορθογραφικού ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση… και επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο.
 3. Αποθηκεύσετε τις επιλογές του εγγράφου ABBYY FineReader σε ένα αρχείο *.fbt.
 4. Οι χρήστες που επιθυμούν να εργαστούν με τις γλώσσες και τα λεξικά τα οποία έχουν αποθηκευτεί στον παραπάνω φάκελο, θα πρέπει να φορτώσουν τις επιλογές του εγγράφου από αυτό το αρχείο *.fbt κατά τη δημιουργία ενός νέου εγγράφου ABBYY FineReader, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί η ίδια διαδρομή φακέλου για όλους τους χρήστες.

Σημαντικό! Οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν εγκρίσεις ανάγνωσης και εγγραφής για το φάκελο αποθήκευσης των γλωσσών και των λεξικών χρήστη.

Για να προβάλλετε τη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών χρήστη, στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής γλώσσας (επιλέξτε Εργαλεία>Επεξεργαστής γλώσσας… και μεταβείτε στο στοιχείο Γλώσσες χρήστη).

Μια γλώσσα χρήστη η οποία χρησιμοποιείται από πολλαπλούς χρήστες είναι διαθέσιμη “μόνο για ανάγνωση” και οι χρήστες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τις ιδιότητες της γλώσσας χρήστη. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης και διαγραφής λέξεων από ένα λεξικό χρήστη, το οποίο χρησιμοποιείται σε πολλαπλούς υπολογιστές του τοπικού δικτύου.

Κατά την προσθήκη λέξεων σε ένα λεξικό ή την επεξεργασία ενός λεξικού από ένα χρήστη, το λεξικό κλειδώνει για τους άλλους χρήστες. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών, οι αλλαγές είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτόν το φάκελο αποθήκευσης της γλώσσας.

Για την ενημέρωση ενός λεξικού:

 • Κατά τον έλεγχο της ορθογραφίας (Εργαλεία>Ορθογραφικός έλεγχος…), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη… στο πλαίσιο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος

  ή

 • Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογή λεξικού (Εργαλεία>Προβολή λεξικών…)

Χρήση των ίδιων γλωσσών και λεξικών χρήστη σε πολλαπλούς υπολογιστές