Κύριο παράθυρο

Με την έναρξη του ABBYY Hot Folder ανοίγει το κύριο παράθυρο του προγράμματος. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στη γραμμή εργαλείων για να διαμορφώσετε, να αντιγράψετε, να διαγράψετε και να εκκινήσετε εργασίες επεξεργασίας φακέλων. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε λεπτομερείς αναφορές για κάθε φάκελο.

Finereader hfmainwindow Κύριο παράθυρο
 

Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Νέα εργασία στη γραμμή εργαλείων. Ο Οδηγός Hot Folder ABBYY θα σας καθοδηγήσει στη διαμόρφωση ενός hot folder.

Finereader listpicture Κύριο παράθυρο Για λεπτομέρειες, δείτε Δημιουργία εργασίας.

Σημείωση:

 • Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, τα αρχεία εργασιών αποθηκεύονται στη διαδρομή %Προφίλ χρήστη%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\10.00.
  (Στα Microsoft Windows Vista, Windows 7 στη διαδρομή %Προφίλ χρήστη%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\10.00).
 • Τα αποτελέσματα θα αποθηκευτούν στο φάκελο που καθορίσατε κατά τη διαμόρφωση της εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για την αποφυγή απώλειας αρχείων που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία, το πρόγραμμα θα δημιουργήσει έναν υποφάκελο στον καθορισμένο φάκελο και θα αποθηκεύσει τα αποτελέσματα των ακόλουθων αναγνωρίσεων στον υποφάκελο αυτό. Το όνομα του υποφακέλου θα είναι το εξής:
  1. Hot Folder ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ ΩΩ-ΛΛ-ΔΔ
   Όταν χρησιμοποιήσετε ξανά μια εργασία δημιουργείται ένας υποφάκελος με αυτό το όνομα.
  2. Όνομα αρχείου(ΑΡΙΘΜΟΣ)
   Εάν στο φάκελο που καθορίσατε υπάρχει ήδη ένα αρχείο με ένα συγκεκριμένο όνομα, δημιουργείται ένας υποφάκελος με αυτό το όνομα.

Για να δείτε τα μηνύματα τα οποία σας ειδοποιούν για την ολοκλήρωση των εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Finereader hfnotify Κύριο παράθυρο στη γραμμή εργαλείων.
Ένα μήνυμα ειδοποίησης το οποίο αναφέρει ότι η εργασία έχει ολοκληρωθεί εμφανίζεται σε ένα αναδυόμενο παράθυρο επάνω από τη γραμμή εργασιών των Windows.

Το κύριο παράθυρο του ABBYY Hot Folder εμφανίζει μια λίστα των διαμορφωμένων εργασιών. Για κάθε εργασία, εμφανίζεται η πλήρης διαδρομή στο αντίστοιχο hot folder με την τρέχουσα κατάστασή του, καθώς και ο προγραμματισμένος χρόνος επεξεργασίας.

Οι εργασίες μπορεί να διαθέτουν τις ακόλουθες καταστάσεις:

Κατάσταση Περιγραφή
Finereader hfstatusesprocessing Κύριο παράθυρο Εκτέλεση Εκτελείται επεξεργασία των εικόνων του φακέλου.
Finereader hfstatuseswaiting Κύριο παράθυρο Αναμονή Αναμονή για την ολοκλήρωση της προηγούμενης εργασίας.
Finereader hfstatusesone time proc Κύριο παράθυρο Προγραμματισμός Έχετε επιλέξει τον έλεγχο του hot folder για εικόνες μόνο μία φορά κατά την ώρα έναρξης. Η ώρα έναρξης επισημαίνεται στη στήλη Χρόνος επόμενης έναρξης.
Finereader hfstatusescontinuous proc Κύριο παράθυρο Παρακολούθηση Το ABBYY FineReader εκτελεί την επεξεργασία των εικόνων σε αυτό το φάκελο κατά την άφιξή τους.
Finereader hfstatusespaused Κύριο παράθυρο Διακοπή Η επεξεργασία διακόπηκε από το χρήστη.
Finereader hfstatusescompleted Κύριο παράθυρο Ολοκληρώθηκε Ολοκλήρωση της επεξεργασίας εικόνων σε αυτό το φάκελο.
Finereader hfstatusesfailed Κύριο παράθυρο Σφάλμα Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία εικόνων σε αυτό το φάκελο. Το ABBYY FineReader δεν ολοκλήρωσε τις εργασίες επεξεργασίας. Για να εντοπίσετε την αιτία του σφάλματος, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο παρουσιάστηκε το σφάλμα και κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή αρχείου καταγραφής στη γραμμή εργαλείων.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε εργασία για μελλοντική χρήση:

 1. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Finereader hfexport Κύριο παράθυρο.
 2. Καθορίστε το όνομα και τη διαδρομή της εργασίας.
 3. Κά

  Κύριο παράθυρο