Καταγραφή αποτελεσμάτων

Οι εικόνες σε ένα hot folder υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις καθορισμένες ρυθμίσεις σας. Το ABBYY Hot Folder διατηρεί ένα λεπτομερές αρχείο καταγραφής για όλες τις λειτουργίες.

Το αρχείο καταγραφής περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Το όνομα της εργασίας και τις ρυθμίσεις της
  • Σφάλματα και προειδοποιήσεις (εάν υπάρχουν)
  • Στατιστικά στοιχεία (πλήθος επεξεργασμένων σελίδων, πλήθος σφαλμάτων και προειδοποιήσεων, πλήθος αβέβαιων χαρακτήρων)

Για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή:

  1. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Finereader hfshowlog Καταγραφή αποτελεσμάτων.

Το αρχείο καταγραφής θα αποθηκευτεί ως αρχείο TXT στον ίδιο φάκελο ο οποίος περιέχει τα αρχεία με το αναγνωρισμένο κείμενο.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο καταγραφής:

  1. Στο κύριο παράθυρο του ABBYY Hot Folder, επιλέξτε την εργασία που θέλετε να επιθεωρήσετε.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή αρχείου καταγραφής στη γραμμή εργαλείων.

Σημείωση. Εάν κρατήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την κατάσταση της επιλεγμένης εργασίας, εμφανίζεται ένα τμήμα της καταγραφής σε ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Καταγραφή αποτελεσμάτων