Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις μορφές εικόνας που υποστηρίζονται από το ABBYY FineReader 10.

Μορφή Επέκταση Άνοιγμα Αποθήκευση
Bitmap bmp, dib, rle + +
Bitmap, Ασπρόμαυρο bmp, dib, rle + +
Bitmap, Γκρι bmp, dib, rle + +
Bitmap, Έγχρωμο bmp, dib, rle + +
DCX dcx + +
DCX, Ασπρόμαυρο dcx + +
DCX, Γκρι dcx + +
DCX, Έγχρωμο dcx + +
JPEG 2000 jp2, j2k + +
JPEG 2000, Γκρι jp2, j2k + +
JPEG 2000, Έγχρωμο jp2, j2k + +
JPEG jpg, jpeg + +
JPEG, Γκρι jpg, jpeg + +
JPEG, Έγχρωμο jpg, jpeg + +
JBIG2 jb2, jbig2 + +
PCX pcx + +
PCX, Ασπρόμαυρο pcx + +
PCX, Γκρι pcx + +
PCX, Έγχρωμο pcx + +
PNG png + +
PNG, Ασπρόμαυρο png + +
PNG, Γκρι png + +
PNG, Έγχρωμο png + +
TIFF tif, tiff + +
TIFF, Ασπρόμαυρο, Unpacked tif, tiff + +
TIFF, Ασπρόμαυρο, Packbits tif, tiff + +
TIFF, Ασπρόμαυρο, Group4 tif, tiff + +
TIFF, Ασπρόμαυρο, συμπίεση ZIP tif, tiff + +
TIFF, Ασπρόμαυρο, συμπίεση LZW tif, tiff + +
TIFF, Γκρι, Unpacked tif, tiff + +
TIFF, Γκρι, Packbits tif, tiff + +
TIFF, Γκρι, συμπίεση JPEG tif, tiff + +
TIFF, Γκρι, συμπίεση ZIP tif, tiff + +
TIFF, Γκρι, συμπίεση LZW tif, tiff + +
TIFF, Έγχρωμο, Unpacked tif, tiff + +
TIFF, Έγχρωμο, Packbits tif, tiff + +
TIFF, Έγχρωμο, συμπίεση JPEG tif, tiff + +
TIFF, Έγχρωμο, συμπίεση ZIP tif, tiff + +
TIFF, Έγχρωμο, συμπίεση LZW tif, tiff + +
PDF pdf + +

PDF έκδ. 1.6 ή προγενέστερη

pdf + +
DjVu djvu, djv +
GIF gif +
XPS (απαιτείται το Microsoft .NET Framework 3.0) xps +
WDP (απαιτείται το WIC ή το Micro
soft .NET Framework 3.0)
wdp, wmp +

Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας