Έλεγχος ορθογραφίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις λέξεις με αβέβαιους χαρακτήρες από το πλαίσιο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος (Εργαλεία>Ορθογραφικός έλεγχος…).

Εμφάνιση πλαισίου διαλόγου ορθογραφικού ελέγχου…

Finereader checkspellingdialog Έλεγχος ορθογραφίας

Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, μπορείτε να επιλέξετε την εφαρμογή (ή την απόρριψη) των συνιστώμενων αλλαγών είτε στην τρέχουσα εμφάνιση, είτε σε όλες τις εμφανίσεις μιας λέξης στο κείμενο.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Παράβλεψη, για να παρακάμψετε τη λέξη χωρίς να εκτελέσετε αλλαγές.
    Ο τονισμός της λέξης αφαιρείται.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση για να αντικαταστήσετε τη λέξη με μία από τις συνιστώμενες διορθώσεις.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη… για να τοποθετήσετε την επιλεγμένη λέξη στο λεξικό.
    Στην επόμενη χρήση, αυτή η λέξη δεν θα θεωρηθεί σφάλμα.

    Finereader listpicture Έλεγχος ορθογραφίας Για λεπτομέρειες, δείτε Λεξικό χρήστη: Προσθήκη και αφαίρεση λέξεων.

Συμβουλή. Για να προσαρμόσετε τον ορθογραφικό έλεγχο, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις… από το πλαίσιο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος.

Για τις γλώσσες που βασίζονται σε χαρακτήρες, το πρόγραμμα θα προτείνει χαρακτήρες με παρόμοια εμφάνιση όταν η άμεση αντιστοίχιση δεν είναι σαφής.

Εμφάνιση πλαισίου διαλόγου ορθογραφικού ελέγχου…

Finereader checkspellingdialogcjk Έλεγχος ορθογραφίας
 

Έλεγχος ορθογραφίας