Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA)

ABBYY® FineReader 10

Σημαντικό! Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους πριν εγκαταστήσετε, αντιγράψετε και/ή χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν λογισμικού. Η εγκατάσταση, η αντιγραφή ή η χρήση αυτού του προϊόντος λογισμικού δηλώνει την αποδοχή σας για τους όρους σας.

Η παρούσα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (“ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ”) αποτελεί νομική σύμβαση μεταξύ εσάς, τον Τελικό Χρήστη του παραπάνω αναφερθέντος προϊόντος λογισμικού της ABBYY και της ABBYY, σχετικά με το παραπάνω αναφερθέν προϊόν λογισμικού το οποίο συνοδεύει την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών με αυτό μέσων, έντυπων υλικών, “διαδικτυακών” ή ηλεκτρονικών εγγράφων, εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και άλλων στοιχείων λογισμικού (τα οποία αναφέρονται συλλογικά ως “ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ”).

Με την εγκατάσταση, την αντιγραφή ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτή την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της.

Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ τίθεται σε ισχύ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Κατά την έναρξη χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή την αποδοχή όλων των όρων που αναφέρονται στο παρόν εκφράζοντας:

• Την αποκλειστική συγκατάθεσή σας στους όρους αυτής της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ μέσω:

επιλογής της κατάλληλης ρύθμισης από τη λίστα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,

επικύρωσης αυτής της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ κατά τη διαδικασία της πρώτης εκκίνησης

και είναι δεσμευτική για ολόκληρη την περίοδο των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται διαφορετικά από την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από τη νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και από τους όρους διεθνών συνθηκών. Συμφωνείτε ότι η παρούσα άδεια είναι εκτελεστέα όπως οποιαδήποτε άλλη γραπτή διαπραγματευόμενη συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί από εσάς. Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ είναι εκτελεστέα εναντίον σας και οποιουδήποτε νομικού προσώπου απέκτησε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και εκ μέρους του οποίου χρησιμοποιείται.

Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ συνοδεύεται από μια άδεια χρήσης τελικού χρήστη σε έντυπη μορφή, στην περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας του περιεχομένου μεταξύ του κειμένου της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ και του κειμένου της έντυπης άδειας χρήσης τελικού χρήστη, υπερισχύει το κείμενο της έντυπης άδειας χρήσης τελικού χρήστη.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, μην εγκαταστήσετε και μην χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή τα στοιχεία του.

Ορισμοί

Ως “ABBYY” νοούνται οι εταιρείες

ABBYY USA Software House, Inc., καταχωρημένη στη διεύθυνση 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, California 95035, USA, κατά την εφαρμογή του άρθρου 16.1 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,

ABBYY Europe GmbH, καταχωρημένη στη διεύθυνση Elsenheimerstrasse 49 80687 Munich, κατά την εφαρμογή του άρθρου 16.2 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,

ABBYY UK Ltd., καταχωρημένη στη διεύθυνση Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, United Kingdom, κατά την εφαρμογή του άρθρου 16.3,

ABBYY LLC, καταχωρημένη στη διεύθυνση Perovskaya dom 22, korpus 1, 111398, Moscow, Russia, κατά την εφαρμογή του άρθρου 16.4 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,

ABBYY Software House Ukraine, καταχωρημένη στη διεύθυνση 31, Degtyarevskaya st., Kiev, Ukraine 03680, κατά την εφαρμογή του άρθρου 16.5 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

και ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cyprus, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Ως “Όμιλος ABBYY” νοείται η ABBYY και όλοι οι Συνεργάτες της ABBYY.

Ως “Θυγατρική της ABBYY” νοείται μια νομική οντότητα που, άμεσα ή έμμεσα, μέσω ενός ή περισσότερων διαμεσολαβητών, ελέγχει, ελέγχεται από την ABBYY ή υπόκειται σε κοινό έλεγχο.

Οι όροι “Εσείς”, “Εσάς” και “Τελικός Χρήστης” αναφέρονται σε και περιλαμβάνουν οποιοδήποτε πρόσωπο και/ή νομική οντότητα που αποκτά το παρόν ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και εκ μέρους του οποίου αυτό χρησιμοποιείται.

Ως “Άδεια” νοείται το μη αποκλειστικό, περιορισμένο δικαίωμα το οποίο παραχωρείται σε εσάς από την ABBYY για την εγκατάσταση και τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Ως “Σειριακός Αριθμός” νοείται το αποκλειστικό αναγνωριστικό της άδειας ή του συνόλου αδειών με τις ίδιες παραμέτρους, το οποίο παρέχεται στον Τελικό Χρήστη.

Ως “Συνεργάτης της ABBYY” νοείται μια νομική οντότητα που παρέχει το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και το δικαίωμα χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, βάσει συμφωνίας με την ABBYY, η οποία χορηγεί σε αυτήν τη νομική οντότητα τα απαραίτητα δικαιώματα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για αυτ
ού του είδους τη δραστηριότητα.

Ως “Υπολογιστής” νοείται μια ηλεκτρονική συσκευή με έναν ή περισσότερους πυρήνες επεξεργαστών (CPU) ή μια συσκευή εντός ενός εικονικού ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εξομοιωμένου συστήματος υλικού, η οποία δέχεται πληροφορίες σε ψηφιακή ή παρόμοια μορφή και τις διαχειρίζεται για την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος βάσει μιας ακολουθίας οδηγιών.

1. Χορήγηση άδειας

1.1 Με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, η ABBYY σάς παραχωρεί το δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, συμπεριλαμβανομένων όλων των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των στοιχείων ήχου και βίντεο, της μουσικής, του κειμένου, των πρόσθετων εφαρμογών οι οποίες ενσωματώνονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, του συνοδευτικού έντυπου υλικού και όλων των αντιγράφων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μόνο υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις. Όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω εφαρμόζονται τόσο στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ως σύνολο, όσο και σε όλα τα επί μέρους στοιχεία του.

1.2 Στην περίπτωση κατά την οποία ισχύει το άρθρο 21.4 και είστε φυσικό πρόσωπο, έχετε δικαίωμα χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ παγκοσμίως. Στην περίπτωση κατά την οποία ισχύει το άρθρο 21.4 και είστε νομική οντότητα, έχετε δικαίωμα χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μόνο στη χώρα καταχώρησής σας, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει συμφωνηθεί διαφορετικά σε ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ εσάς και της ABBYY.

2. Άδεια χρήσης

2.1 Η ABBYY αντιπροσωπεύει, εγγυάται και διασφαλίζει ότι κατέχει το πλήρες δικαίωμα, ισχύ, δικαιοπρακτική δυνατότητα, ικανότητα και αρμοδιότητα για τη χορήγηση άδειας και τη διανομή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, συμπεριλαμβανομένων όλων των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των στοιχείων ήχου και βίντεο, της μουσικής, του κειμένου, των πρόσθετων εφαρμογών που ενσωματώνονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, του συνοδευτικού έντυπου υλικού και όλων των αντιγράφων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

2.2 Όλοι οι τίτλοι και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου που δεν περιέχεται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αλλά η προσπέλασή του είναι δυνατή μέσω της χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, είναι ιδιοκτησία των κατόχων του αντίστοιχου περιεχομένου και ενδέχεται να προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων νόμων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από διεθνείς συνθήκες. Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν σας εκχωρεί τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του είδους.

2.3 Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ περιέχει πολύτιμα εμπορικά απόρρητα και εμπιστευτικές πληροφορίες, που ανήκουν στην ABBYY και σε τρίτα μέρη και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της νομοθεσίας περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, των όρων διεθνών συνθηκών και της ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται. Οποιαδήποτε χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και των συστατικών μερών του εκτός του πλαισίου ή σε αντίθεση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ABBYY και/ή των τρίτων μερών και αποτελεί αιτία ανάκλησης όλων των δικαιωμάτων χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, τα οποία σας χορηγούνται με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.

2.4 Έχετε το δικαίωμα εκτέλεσης μίας μόνιμης μεταφοράς αυτού του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μόνο απευθείας σε άλλο τελικό χρήστη. Αυτή η μεταφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλο το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων όλων των συστατικών μερών του, των μέσων και του έντυπου υλικού, καθώς και οποιωνδήποτε ενημερώσεων) και την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Η μεταφορά αυτή δεν μπορεί να εκτελεστεί μέσω αποστολής ή οποιουδήποτε άλλου έμμεσου τρόπου. Το άτομο στο οποίο εκτελείται αυτή η εφάπαξ μεταφορά πρέπει να συμφωνήσει ότι συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να μην μεταφέρει περαιτέρω την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ και το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Στην περίπτωση αυτής της μεταφοράς ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, πρέπει πρώτα να καταργήσετε την εγκατάσταση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τον υπολογιστή ή το τοπικό σας δίκτυο.

2.5 Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν σας παραχωρεί δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορικά σήματα της ABBYY.

2.6 Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Η ABBYY επιφυλάσσεται επί παντός δικαιώματος, το οποίο δεν εκχωρείται ρητώς.

3. Χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

3.1 Στην περίπτωση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ “ABBYY FineReader 10 Professional Edition,” έχετε το δικαίωμα να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μόνο στον επαγγελματικό και στον οικ

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA)