Ukládání ve formátu PDF

Uložení textu ve formátu PDF:

 • Z rozevíracího seznamu v hlavním panelu nástrojů zvolte režim uložení rozvržení dokumentu.
 • hlavním panelu nástrojů klepněte na možnost Soubor>Uložit dokument jako>Dokument aplikace PDF nebo na možnost Uložit. Klepněte na šipku poblíž tlačítka Uložit a ze seznamu zvolte formát uložení. Pokud v seznamu není žádný vhodný formát, klepněte na možnost Uložit v jiných formátech… a v následně otevřeném dialogovém okně vyberte požadovaný formát.

Tip. Další možnosti uložení jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti: Vyberte položku Nástroje>Možnosti…, klepněte na kartu Uložit a poté na kartu PDF.
Možnosti uložení na této kartě jsou seskupeny do následujících kategorií:

Výchozí velikost papíru Režim ukládání Nastavení obrazu Nastavení písma Zabezpečení
 


V rozevíracím seznamu Výchozí velikost papíru lze vybrat velikost papíru, která se použije pro ukládání do formátu PDF.

Vyberte jednu z níže uvedených možností v závislosti na účelu, pro který hodláte elektronický dokument použít:
 • Pouze text a obrázky
  Tato možnost uloží pouze rozpoznaný text a přiřazené obrázky. Tuto stránku bude možné plně prohledávat, velikost souboru PDF bude malá. Vzhled výsledného dokumentu se může od originálu nepatrně lišit.
 • Text nad obrazem stránky
  Tato možnost uloží pozadí a obrázky originálu a umístí nad ně rozpoznaný text. Tento typ dokumentu PDF obvykle vyžaduje na disku více místa než typ Pouze text a obrázky. Výsledný dokument PDF obvykle plně podporuje vyhledávání. V některých případech se vzhled výsledného dokumentu může od originálu nepatrně lišit.
 • Text pod obrazem stránky
  Tato možnost uloží obraz celé stránky jako obrázek a umístí pod něj rozpoznaný text. Tato možnost se používá pro vytvoření dokumentu s možností vyhledávání, který vypadá prakticky stejně jako originál.
 • Pouze obraz stránky
  Tato možnost uloží přesný obraz stránky. Tento typ dokumentu PDF lze od původního dokumentu jen těžko odlišit, v souboru však nebude možné vyhledávání.

V závislosti na vybraném režimu ukládání budou k dispozici některé z následujících možností:

 • Zachovat text a barvu pozadí
  Tuto možnost vyberte, pokud chcete při ukládání do souboru PDF zachovat barvu písma a pozadí.
 • Zachovat záhlaví a zápatí
  Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.
 • Povolit formát Tagged PDF (kompatibilní s aplikací Adobe Acrobat 5.0 a vyšší)
  Tuto možnost vyberte pro přidání PDF tagů do výstupního dokumentu PDF.

  Kromě textu a obrázků mohou soubory PDF obsahovat také informace o struktuře dokumentu, například logické celky, obrázky a tabulky. Tyto informace jsou zakódovány v tazích PDF. Soubor PDF s tagy PDF lze přizpůsobit jiné velikosti obrazovky a lze jej zobrazit v ručních přenosných zařízeních.

  Důležité!Pokud rozpoznaný dokument obsahuje text v hebrejštině nebo v jazyku jidiš, nelze vytvářet PDF soubor s tagy.

 • Použít smíšený rastrový obsah
  Tuto možnost vyberte, pokud chcete v dokumentu s vysokou kompresí zachovat vizuální kvalitu textu a obrázků.

Pokud dokument obsahuje velké množství obrázků, výsledný soubor může být velmi velký. Jeho velikost můžete zredukovat ručním nastavením ve skupině Kvalita obrazu.

Tip:

 • Pro změnu parametrů pro uložení obrazu klepněte na tlačítko Vlastní…. V zobrazeném dialogovém okně Vlastní nastavení obrázků vyberte požadovaná nastavení a klepněte na OK.
 • Pokud nechcete v rozpoznaném textu uložit obrázky, ujistěte se, že možnost Zachovat obrázky není zaškrtnuta.

Můžete použít standardní písma aplikace Acrobat nebo písma nainstalovaná v systému. Pro specifikaci sady písma, které má být použito, zvolte v rozevíracím seznamu Písma jednu z následujících položek:

 • Použít standardní písma
  Je-li vybrána tato možnost, soubor PDF odkazuje na standardní písma aplikace Acrobat: Times New Roman, Arial a Courier New.
 • Použít systémová písma
  Je-li vybrána tato možnost, soubor PDF odkazuje na standardní písma instalovaná v počítači.

Pokud nechcete v rozpoznaném textu použít vložená písma, ujistěte se, že možnost Vložit písma není zaškrtnuta.

Chcete-li dokument PDF ochránit před neoprávněným otevřením, tiskem nebo úpravami, použijte hesla:

Ukládání ve formátu PDF