Glosář

A B D E H J K M N O P R S Š T V Z

A

ABBYY Hot Folder je zástupce pro plánování, který umožňuje vybrat složku s obrazy a nastavit čas zpracování obrázků v této složce. Obrazy ve vybrané složce budou v zadanou dobu zpracovány automaticky.

ABBYY Screenshot Reader je aplikací pro vytváření snímků obrazovky a rozpoznávání textu na těchto snímcích.

ADF (Automatický podavač dokumentů) je zařízení, které automaticky podává listy do skeneru. Skener s funkcí ADF může skenovat velký počet stran bez zásahu uživatele. Aplikace ABBYY FineReader také podporuje skenování několikastránkových dokumentů.

ADRT (Adaptivní technologie rozeznávání dokumentů) zlepšuje kvalitu zpracovávání vícestránkových dokumentů. Může například rozpoznávat takové strukturální prvky, jakými jsou nadpisy, záhlaví a zápatí, poznámky pod čarou, číslování stránek a podpisy.

Aktivace je proces získávání zvláštního kódu od společnosti ABBYY, který uživateli umožňuje používat kopii softwaru v daném počítači v plném režimu.

Aktivační kód je kódem, který společnost ABBYY během aktivace vydá jednotlivým uživatelům aplikace ABBYY FineReader 10 Professional Edition. Aktivační kód je vyžadován k aktivaci aplikace ABBYY FineReader v počítači, který vygeneroval ID produktu.

Aktivní oblast je vybranou oblastí na obrázku, kterou lze odstranit, přesunout nebo upravit. Chcete-li oblast aktivovat, klepněte na ni. Rámeček kolem aktivní oblasti je tučný a je rozdělen na malé čtverečky, jejichž přetažením lze velikost oblasti měnit.

Analýza dokumentu je proces volby prvků lokální struktury a různých typů oblastí v dokumentu. Analýzu dokumentu je možno provádět automaticky nebo i ručně.

Analýza rozvržení stránky je postup zjištění oblastí na obrazu stránky. Existuje pět typů oblastí: text, obrázek, tabulka, čárový kód a oblast rozpoznávání. Analýzu rozvržení stránky lze provést automaticky klepnutím na tlačítko Číst nebo ručně uživatelem před rozpoznáváním OCR.

Finereader backtotop Glosář Přejít na začátek

B

Barevný režim je parametr skenování, který určuje, zda je třeba obraz naskenovat černobíle, ve stupních šedé nebo barevně.

Body na palec (dpi) jsou standardním prostředkem měření rozlišení obrazů.

D

Dokument aplikace ABBYY FineReader je objekt vytvořený softwarem ABBYY FineReader pro zpracování jednoho zdrojového dokumentu s analýzou struktury. Obsahuje obrazy stránek s odpovídajícím rozpoznaným textem (pokud nějaký je) a nastavením programu (skenování, rozpoznávání, možnosti uložení atd.).

Finereader backtotop Glosář Přejít na začátek

E

Efekty písma znamenají vzhled příslušného písma (např. tučné, kurzíva, podtržené, přeškrtnuté, dolní index, horní index, malá písmena).

H

Heslo oprávnění je heslo, které brání uživatelům tisknout a upravovat dokumenty PDF, pokud nezadají heslo určené autorem. Pokud jsou pro dokument vybrána některá nastavení zabezpečení, ostatní uživatelé nebudou moci tato nastavení měnit, dokud nezadají heslo určené autorem.

Heslo pro otevření dokumentu je heslo, které uživatelům brání otevírat dokumenty PDF, pokud nezadají autorem určené heslo.

ID produktu je parametr generovaný automaticky podle konfigurace hardwaru při aktivaci aplikace ABBYY FineReader v určitém počítači.

Ignorované znaky jsou veškeré nepísmenné znaky ve slově (např. znaménko slabiky nebo přízvuku). Tyto znaky jsou během kontroly pravopisu ignorovány.

Invertovaný obraz je obraz s bílými znaky na tmavém pozadí.

J

Jas je parametr skenování, který označuje kontrast mezi černými a bílými oblastmi obrazu. Nastavení správného jasu zvyšuje kvalitu rozpoznávání.

Jmenný vzor je soubor všech gramatických tvarů slova.

K

Kódová strana je tabulka, která nastavuje vztah mezi kódy znaků a vlastními znaky. Uživatelé mohou vybrat požadované znaky ze sady dostupné na kódové stránce.

Kódování Unicode je standard vyvinutý organizací Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Standard je 16bitový mezinárodní systém kódování pro zpracování textu napsaného hlavními světovými jazyky. Standard lze snadno rozšířit. Standard Unicode určuje kódování znaků, stejně jako vlastnosti a postupy používané při zpracování textu napsaného určitým jazykem.

M

Možnosti dokumentu Jedná se o soubor možností, které lze vybrat v dialogovém okně Možnosti (Nástroje>Možnosti). Sobour možností obsahuje také uživatelské jazyky a vzory. Soboury možností lze uložit a poté použít (načíst) v jiných dokumentech aplikace ABBYY FineReader.

N

Nastavení zabezpečení dokumentu PDF je omezení, které brání otevření, úpravám, kopírování nebo tisku dokumentu PDF. Tato nastavení zahrnují Hesla pro otevření dokumentu, Hesla pro oprávnění a úrovně šifrování.

Neurčitá slova jsou slova, která obsahují jeden nebo více neurčitých znaků.

Neurčité znaky jsou znaky, které mohly být chybně rozpoznány. Aplikace ABBYY FineReader neurčité znaky zvýrazní.

Neproporční písmo je písmo (například Courier New), v němž mají všechny znaky se stejnou rozteč. Chcete-li dosáhnout lepších výsledků rozpoznávání OCR u neproporčních písem, vyberte položky Nástroje>Možnosti…, klepněte na kartu Dokument a vyberte položku Psací stroj v části Typ tisku dokumentu.

O

Oblast je část obrazu ohraničená rámečkem. Před prováděním rozpoznávání OCR zjistí aplikace ABBYY FineReader text, obrázek, tabulku a oblast čárového kódu a určí, které části obrazu mají být rozpoznány a v jakém pořadí.

Oblast obrázku je oblast používaná pro obrazové oblasti, které obsahují obrázky. Tento typ oblasti může pokrývat samot
ný obrázek nebo libovolný jiný objekt, který se má zobrazit jako obrázek (např. část textu).

Oblast čárového kódu je oblast, která se používá pro obrazy čárového kódu.

Oblast rozpoznáváníje oblast obklopující nějakou část obrazu, kterou má aplikace ABBYY FineReader automaticky analyzovat.

Oblast tabulky je oblast, která se používá pro obrazové oblasti tabulky nebo pro oblasti textu strukturovaného jako tabulka. Když aplikace čte tento typ oblasti, nakreslí uvnitř tabulky svislé a vodorovné oddělovače a vytvoří tabulku. Tato plocha je ve výstupním textu vykreslena jako tabulka.

Oddělovače jsou znaky, které oddělují slova (např. /, \, pomlčka) a které jsou od slov odděleny mezerami.

Ovladač je program, který řídí periferní zařízení počítače (např. skener, monitor atd.).

Finereader backtotop Glosář Přejít na začátek

P

Primární tvar je tvar slova v záhlaví položky slovníku.

R

Rozlišení je parametr skenování, který určuje počet bodů na palec během skenování. Rozlišení 300 dpi se používá pro texty velikosti 10 b. a větší, rozlišení 400 až 600 dpi je vhodné u textů s menším písmem (9 b. a méně).

Rozvržení stránky je uspořádání textu, tabulek, obrázků, odstavců a sloupců na stránce, nastavení typů písma, velikosti písma, barvy písma, pozadí textu a orientace textu.

Finereader backtotop Glosář Přejít na začátek

S

Skener je zařízení pro vkládání obrazů do počítače.

Složené slovo je slovo tvořené dvěma nebo více kmeny (obecný význam); slovo, které není ve slovníku, ale pravděpodobně bylo vytvořeno dvěma nebo více výrazy ze slovníku (ve významu aplikace ABBYY FineReader).

Správce automatizace je vestavěný správce, který umožňuje spouštět automatické úlohy, vytvářet a upravovat automatické úlohy a odstraňovat vlastní automatické úlohy, které již nepoužíváte.

Správce licencí je nástroj používaný ke správě licencí aplikace ABBYY FineReader a aktivaci verze ABBYY FineReader 10 Corporate Edition.

Systém více písem je systém rozpoznávání, který rozpozná sadu znaků v libovolném písmu a s libovolnou velikostí znaků bez předchozí výuky.

Š

Šablona oblasti je šablona, která obsahuje informace o velikosti a umístění oblastí na několika podobně vypadajících dokumentech.

T

Tagované PDF je dokument PDF, který obsahuje informace o struktuře dokumentu, jako jsou logické celky, obrázky, tabulky atd. Tato struktura je označena tagy PDF. Soubor PDF s tagy může být přizpůsoben jiné velikosti obrazovky a lze jej zobrazit v ručních přenosných zařízeních.

Textová oblast je oblast, která obsahuje text. Textové oblasti by měly obsahovat pouze text v jednom sloupci.

Typ tisku je parametr zohledňující způsob vytištění zdrojového textu (na laserové nebo podobné tiskárně, na psacím stroji atd.). Pro texty z laserové tiskárny zvolte Autodetekce; pro text z psacího stroje zvolte Psací stroj; pro faxy zvolte Fax.

Finereader backtotop Glosář Přejít na začátek

V

Vazba je kombinace dvou nebo více „slepených“ znaků (například fi, fl, ffi). Tyto znaky jsou obtížně rozdělitelné, protože jsou během tisku obvykle „slepeny“. Pokud se považují za jediný složený znak, zlepší se přesnost rozpoznávání OCR.

Volitelný spojovník je spojovník (¬), který označuje, kde přesně se má slovo nebo slovní spojení rozdělit, pokud se nachází na konci řádku (např. „automatický“ má být rozděleno na „auto–matický“). Aplikace ABBYY FineReader nahradí všechny spojovníky nalezené ve slovech ze slovníku volitelnými spojovníky.

Výuka je vytvoření vztahu mezi obrazem znaku a znakem samotným. (Podrobnosti najdete v části Rozpoznávání s výukou.

Vzor je soubor dvojic (z nichž každá dvojice zahrnuje obraz znaku a znak samotný) vytvořený během výuky znaků.

Z

Zakázané znaky – pokud nebudou v rozpoznaném textu nalezeny určité znaky, mohou se určit ze souboru zakázaných znaků ve vlastnostech jazykové skupiny. Určení těchto znaků zvyšuje rychlost a kvalitu rozpoznávání OCR.

Zkratka je zkrácený tvar slova nebo slovního spojení, který slouží jako zástupce celku. Například MS-DOS (pro operační systém Microsoft Disk Operating System), OSN (Organizace spojených národů) atd.

Glosář