Регистър на резултатите

Изображенията в гореща папка се обработват според дефинираните от Вас настройки. ABBYY Hot Folder пази подробен регистър на всички дейности.

Регистърният файл съдържа следната информация:

  • Името на задачата и нейните настройки
  • Грешки и предупреждения (ако има)
  • Статистики (брой обработени страници, брой грешки и предупреждения, брой неясни символи)

За да разрешите регистриране:

  • От лентата с иструменти на ABBYY Hot Folder щракнете върху бутон Finereader hfshowlog Регистър на резултатите.

Регистърният файл ще бъде записан като TXT файл в същата папка, която съдържа файловете с разпознатия текст.

За да отворите регистърен файл:

  1. В главния прозорец на ABBYY Hot Folder изберете задачата, която желаете да проверите.
  2. Щракнете върху бутон Преглед на регистъра от лентата с инструменти.

Забележка. Когато раздвижите курсора на мишката върху статуса на избраната задача, в допълнителен прозорец се показва част от регистърния файл.

Регистър на резултатите